Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 27 - sgk sinh học 11

Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được?

Bài làm:

  • Vai trò quan trọng của Nitơ đối với đời sống thực vật:
    • giúp cây sinh trưởng và phát triển
    • là thành phần không thể thay thế cấu trúc nên nhiều hợp chất sinh học quan trọng như protein, axit nucleic, diệp lục, ATP, ...
    • tham gia điều tiết các quá trình trai đổi chất và trạng thái ngậm nước của tế bào

=> Nếu sống trong môi trường thiếu Nitơ, cây khogo thể sống được.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021