Trong ống tiêu hóa cùa động vật nhai lại, thành xenlulozơ của tế bào thực vật:

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 70 - sgk Sinh học 11

Đánh đấu X vào ô trống cho ý trả lời đúng về tiêu hóa xenlulozơ

Trong ống tiêu hóa cùa động vật nhai lại, thành xenlulozơ của tế bào thực vật:

□ a. không được tiêu hóa nhưng được phá vỡ ra nhờ co bóp mạnh của dạ dày.

□ b. được nước bọt thủy phân thành các thành phần đơn giản.

□ c. được tiêu hóa nhờ các vi sinh vật cộng sinh trong manh tràng và dạ dày.

□ d. được tiêu hóa hóa học nhờ các enzim tiết ra từ ống tiêu hóa.

Bài làm:

Câu 3:

=> đáp án: C

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021