Nêu một số nhân tố bên trong ảnh hưởng lên sinh trưởng và phát triển của động vật

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 157 sgk Sinh học 11

Nêu một số nhân tố bên trong ảnh hưởng lên sinh trưởng và phát triển của động vật.

Bài làm:

Một số nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật:

 • Yếu tố di truyền: Quyết định tốc độ và giới hạn sinh trưởng phát triển ở động vật
 • Các hoocmôn:
  • Hoocmôn sinh trưởng
  • Tirôxin (ở người)
  • Ơstrôsgen và testosterôn (ở người)
  • Ơcđixơn và juvenin (ở côn trùng)
 • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021