Có mấy nhóm hoocmôn thực vật. Nêu tên các hoocmôn của mỗi nhóm và ví dụ về tác dụng của chúng

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 142 sgk sinh học 11

Có mấy nhóm hoocmôn thực vật. Nêu tên các hoocmôn của mỗi nhóm và ví dụ về tác dụng của chúng.

Bài làm:

Có 2 nhóm hoocmôn thực vật:

 • Nhóm kích thích sinh trưởng:
  • Auxin viết tắt AIA. Auxin chủ yếu được sinh ra ở đỉnh của thân và cành. Auxin có nhiều trong chồi, hạt đang nảy mầm, lá đang sinh trưởng, trong tầng phân sinh bên đang hoạt động, trong nhị hoa.
  • Gibêrilin: Gibêrelin được viết tắt là GA. Trong cây gibêrelin chủ yếu được sinh ra trong lá (trong lục lạp) trong rễ và có nhiều trong hạt, củ, chồi đang nảy mầm, trong hạt, quả đang hình thành, các lòng thân cành đang sinh trưởng. Hiện ra đã biết 125 gibêrelin khác nhau.
  • Xitôkinin: Xitôkinin là một nhóm các chất tự nhiên (ví dụ, zeatin) và nhân tạo (ví dụ, kinetin) có tác dụng gây ra sự phân chia tế bào.
 • Nhóm ức chế sinh trưởng:
  • Êtilen: Khí êtilen được sản ra trong hầu hết các phần khác nhau của cơ thể thực vật. Tốc độ hình thành êtilen phụ thuộc vào loại mô (mô phân sinh, mấu, mắt, nốt, quả...) và giai đoạn phát triển của cơ thể. Êtilen cũng được sản ra nhiều trong thời gian rụng lá, khi hoa già, khi mô bị tổn thương hoặc bị tác động của điều kiện bất lợi (ngập úng, rét, hạn, nóng và bị bệnh). Quả đang chín sản ra nhiều êtilen.
  • Axit abxixic: Axit abxixic (viết tắt là AAB) là chất ức chế sinh trưởng tự nhiên. AAB kích thích sự rụng lá, sự ngủ của hạt và chồi cây. AAB có ở trong mô của thực vật có mạch. Ở thực vật có hoa. AAB được sinh ra ở trong lá (lục lạp), chóp rễ.
 • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021