Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 178 sgk Sinh học 11

Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

Bài làm:

Sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính:

  • Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của các giao tử đực với giao tử cái. Con cái sinh ra giống nhau và giống bố mẹ. Sinh sản vô tính có 2 hình thức là sinh sản bằng bào tử và sinh sản sinh dưỡng không qua phân bào nguyên nhiễm.
  • Sinh sản hữu tính là quá trình hợp nhất các giao tử đực (n) và cái (n) thành hợp tử (2n) khởi đầu cá thế mới.
    • Sinh sản hữu tính gồm 3 giai đoạn: hình thành giao tử, thụ tinh và phát triển phôi thai.
    • Trong sinh sản hữu tính ở giảm phân I có sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các nhiễm sắc tử không chị em. Đó là cơ sở quan trọng để tạo ra sự đa dạng di truyền.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021