Điều cần tránh trong việc ứng dụng các chất điều hòa sinh trưởng nhân tạo là gì, vì sao?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 142 sgk Sinh học 11

Điều cần tránh trong việc ứng dụng các chất điều hòa sinh trưởng nhân tạo là gì, vì sao?

Bài làm:

  • Điều cần tránh trong sử dụng hoocmôn thực vật là: Không nên sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng nhân tạo vào các sản phẩm trực tiếp làm thức ăn.
  • Bởi vì: Các chất nhân tạo không có các enzim phân giải, tích lũy lại trong nông phẩm sẽ gây độc hại cho người và gia súc.

  • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021