Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 101- sgk Sinh học 11

Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của:

a) Hướng sáng

b) Hướng tiếp xúc

c) Hướng trọng lực âm

d) Cả 3 loại hướng trên.

Bài làm:

Câu 5:

=> đáp án B

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021