C. Speaking Unit 5: Illiteracy

  • 1 Đánh giá

Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần Speaking về chủ đề của Unit 5: Illiteracy (Nạn mù chữ), một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 11. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

Which ideas do you think true or not true to your experiences? Fill in the table with T for true and NT for not true. Then ask two of your friends-which ones they think true or not true to them.

Bạn nghĩ điều gì là đúng hay không đúng với mình? Điền T với những ý kiến bạn cho là đúng. NT với những câu bạn cho là không đúng. Sau đó hỏi 2 người bạn của mình xem họ nghĩ là đúng hay không đúng.

You learn best when (Bạn học hiệu quả nhất khi)YouFriend 1Friend 2
1. you are treated as individual with both your strengths and weaknesses (bạn được đối xử như là một người có ccar điểm mạnh và điểm yếu)T
2. you are encouraged to set realistic goals for your own learning (bạn được khuyến khích đặc mục tiêu thực tế cho chính việc học của mình)T
3. you have positive attitude towards yourself and others (bạn có thái độ tích cực về bản thân và những người khác.)T
4. your learning is centred on important life skills such as communication, building self-esteem and self-confidence (Việc học của bạn tập trung vào các kĩ năng sống quan trọng như giao tiếp, xây dựng lòng tự trọng và sự tự tin)T
5. you have the ability to learn from failure (bạn có khả năng học từ những vấp ngã)NT
6. your teachers are motivated and interested in what you are doing (giáo viên của bạn động viên và quan tâm đến những gì bạn đang làm)NT
7. you are able to manage your time (bạn có khả năng quản lí thời gian)NT

  • 2 lượt xem
Chủ đề liên quan