C. Speaking Unit15: Space Conquest

 • 1 Đánh giá

Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần Speaking về chủ đề của Unit 15: Space Conquest (Cuộc chinh phục không gian), một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 11. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

Talk about the milestones in China’s space programme, using the information in the table below. (Nói về các cột mốc trong chương trình không gian của Trung Quốc, sử dụng thông tin trong bảng dưới đây.)

October 8th, 1956Open 1st Institute on missile and rocket research (Mở viện nghiên cứu về tên lửa và nghiên cứu về pháo thăng thiên)
July 19th, 1964Launch successfully a biological rocket carrying rats (Phóng thành công tên lửa sinh học chứa chuột)
April 24th, 1970Become 5th country to send a satellite into orbit (Trở thành quốc gia thứ 5 phóng vệ tinh vào quỹ đạo)
November 26th, 1975Become 3rd country to operate recoverable satellites (Trở thành quốc gia thứ 3 sử dụng vệ tinh có tính phục hồi)
November 20th, 1999Launch 1st Shenzhou experimental spacecraft (Phóng thử nghiệm tàu vũ trụ đầu tiên tên là Shenzhou)
January 10th, 2001Launch Shenzhou-2 successfully (Phóng thành công tàu Shenzhou-2.)
March 25th, 2002Launch unmanned Shenzhou-3 into orbit, circling the Earth 108 times. (Phóng tàu Shenzhou-3 không người lái vào quỹ đạo, quay quanh Trái đất 108 lần.)
December 30th, 2002Launch unmanned Shenzhou-4 successfully (Phóng thành công tàu Shenzhou-4 không người lái.)
October 15th, 2003Send 1st astronaut into orbit in Shenzhou-5 spacecraft (Đưa phi hành gia đầu tiên vào quỹ đạo trong tàu vũ trụ Shenzhou-5.)

Bài làm:

 1. October 8th, 1956, China opened 1st Institute on missile and rocket research.
 2. July 19th, 1964, China launched successfully a biological rocket carrying rats.
 3. April 24th, 1970, China became 5th country to send a satellite into orbit.
 4. November 26th, 1975, China became 3rd country to operate recoverable satellites.
 5. November 20th, 1999, China launched 1st Shenzhou experimental spacecraft.
 6. January 10th, 2001, China launched Shenzhou-2 successfully.
 7. March 25th, 2002, China launched unmanned Shenzhou-3 into orbit, circling the Earth 108 times.
 8. December 30th, 2002, China launched unmanned Shenzhou-4 successfully.
 9. October 15th, 2003, China sent 1st astronaut into orbit in Shenzhou-5 spacecraft.

 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021