D. Writing Unit 5: Illiteracy

  • 1 Đánh giá

Phần Writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề của Unit 5: Illiteracy (Nạn mù chữ). Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn cách giải bài tập trong sách bài tập giúp bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp cũng như trong các bài kiểm tra.

Exercise 1. Complete the sentences below with the information from the table. (Hoàn thành các câu sau với các thông tin trong bảng.)

Literacy rates of the population aged 17+ of some Asian countries (1995)

CountryMaleFemale
China9080
Cambodia5324
Malaysia8883
Philippines8883
Thailand9592
Vietnam9690
  • 1. In Cambodia, __53 per cent __of males can read and write, but only 24 per cent of females are literate. (Ở Cambodia, 53 phần trăm nam giới biết đọc và viết nhưng chỉ có 24 phần trăm nữ giới biết chữ.)
  • 2. In China, the numbers are much higher for both males and females with rates of __90 per cent __ and 80 per cent respectively. (Ở Trung Quốc, số người biết chữ cao hơn cả ở nam và nữ với tỉ lệ tương ứng là 90 phần trăm và 80 phần trăm.)
  • 3. Malaysia and Philippines rank slightly lower than China for males with __88 per cent__, but they have a higher rate for females of 83 per cent. (Malaysia and Philippines xếp hạng thấp hơn 1 chút so với Trung Quốc với số nam giới biết chữ là 88 phần trăm, nhưng họ có tỉ lệ nữ giới biết chữ cao hơn với 83 phần trăm.)
  • 4. Thailand has a __ high __ standard of literacy with 95 per cent for males and 92 per cent for females. (Thái Lan có trình độ học vấn cao với 95 phần trăm nam giới và 92 phần trăm nữ giới biết chữ.)
  • 5. Vietnam has __the highest ___ ranking for males with 96 per cent, but the figure of 90 per cent for females is lower than that of Thailand. (Việt Nam xếp hạng cao nhất với 96 phần trăm nam giới biết chữ, nhưng con số 90 phần trăm đối với nữ giới lại thấp hơn Thái Lan.)
  • 6. Malaysia and Philippines have exactly __ the same __ figures. (Malaysia and Philippines có những con số hoàn toàn giống nhau.)

Exercise 2. Write a paragraph of about 120 words, describing the information in the table in Exercise 1. (Viết 1 đoạn văn khoảng 120 từ, miêu tả các thông tin ở đoạn 1.)

Bài làm hoàn chỉnh:

Literacy rates in Southeast Asian countries vary considerably.

In Cambodia, 53 per cent of males can read and write, but only 24 per cent of females are literate. In China, the numbers are much higher for both males and females with rates of 90 per cent and 80 per cent respectively. Malaysia and Philippines have exactly the same figures. Both nations rank slightly lower than China for males with 88 per cent, but they have a higher rate for females of 83 per cent. Thailand has a high standard of literacy with 95 per cent for men and 92 per cent for women. Vietnam has the highest ranking for males with 96 per cent, but the figure of 90 per cent for females is lower than that of Thailand.

Hướng dẫn dịch bài:

Tỉ lệ biết chữ ở các nước Đông Nam Á chênh nhau rất đáng kể.

Ở Cambodia, 53 phần trăm nam giới biết đọc và viết nhưng chỉ có 24 phần trăm nữ giới biết chữ. Ở Trung Quốc, số người biết chữ cao hơn cả ở nam và nữ với tỉ lệ tương ứng là 90 phần trăm và 80 phần trăm. Malaysia and Philippines có những con số hoàn toàn giống nhau. Cả hai quốc gia đều xếp hạng thấp hơn 1 chút so với Trung Quốc với số nam giới biết chữ là 88 phần trăm, nhưng họ có tỉ lệ nữ giới biết chữ cao hơn với 83 phần trăm. Thái Lan có trình độ học vấn cao với 95 phần trăm nam giới và 92 phần trăm nữ giới biết chữ. Việt Nam xếp hạng cao nhất với 96 phần trăm nam giới biết chữ, nhưng con số 90 phần trăm đối với nữ giới lại thấp hơn Thái Lan.

=> Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 5: Illiteracy (P3)


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021