SBT tiếng Anh 11: Reading Unit 11 Sources of Energy

 • 1 Đánh giá

Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần Reading về chủ đề của Unit 11: Sources of Energy (Các nguồn năng lượng), một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 11. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

Part 1. Read the passage and then do the exercises that follow.

(Đọc đoạn văn rồi làm các bài tập sau.)

Life on earth depends on the sun. Day after day we see its light and feel its warmth, but we do not often consider its origin. Yet there are many remarkable things about the sun. One is its distance from the earth. This is about ninety-three million miles. A journey of this distance, even if it could be made, would take several hundred years even in the fastest rocket.

The sun is a large star. The planet earth is very small in comparison. One hundred and nine globes the size of the earth would be needed to stretch from one side of the sun to the other. The sun makes us feel hot, even at a distance of ninety-three million miles. This is not surprising. The temperature on the sun is about ten thousand degrees Fahrenheit. But we receive only a small part of this heat. The total heat of the sun could melt a column of ice two and a quarter miles thick and ninety-three million miles high in one second.

The brightness of the sun is equally astonishing. The sun gives such a bright light that 1,575,000,000,000,000,000,000 (one thousand five hundred and seventy five billions and billions) of wax candles would be needed to give an equal light. This very long row of figures gives us some idea of the brilliance of the sun. As we said earlier, we receive only a very small part of the sun’s heat. We also receive only a very small part of its light. This is sufficient for the growth of trees and plants, and for the existence of living creatures on earth. Too much heat and light would destroy the balance of life. The heat and light from the sun come in just the right quantities for life on earth.

Hướng dẫn dịch bài đọc:

Cuộc sống trên trái đất phụ thuộc nhiều vào ánh mặt trời. Mỗi ngày chúng ta nhìn thấy ánh sáng của nó và cảm nhận được sự ấm áp của nó, nhưng chúng ta thường không tìm hiểu nguồn gốc của nó. Tuy nhiên, có rất nhiều điều đáng chú ý về mặt trời. Một là khoảng cách của nó từ trái đất. Khoảng 93.000.000 dặm. Khoảng cách này ngay cả khi nó có thể được thực hiện, sẽ mất vài trăm năm thậm chí với tên lửa nhanh nhất.

Mặt trời là một ngôi sao lớn. Trái đất là rất nhỏ so với nó. Một trăm lẻ chín quả địa cầu cần kích cỡ của trái đất để trải dài từ phía này của mặt trời sang phía bên kia. Mặt trời làm cho chúng ta cảm thấy nóng, thậm chí ở khoảng cách 93.000.000 dặm. Điều này không đáng ngạc nhiên. Nhiệt độ trên mặt trời là khoảng 10.000 độ Fahrenheit. Nhưng chúng ta chỉ nhận được một phần nhỏ của nhiệt này. tổng sức nóng của mặt trời có thể làm tan chảy một cột băng dày 2,25 dặm và cao 93.000.000 dặm trong một giây.

Độ sáng của mặt trời cũng không kém. Mặt trời làm cho ánh sáng rực rỡ hơn 1.575.000.000.000.000.000 (một ngàn năm trăm bảy mươi lăm tỷ tỷ) nến sáp sẽ là cần thiết để tạo ra ánh sáng tương đương. Hàng loạt những con số này cho chúng ta một vài ý tưởng về sự sáng chói của mặt trời. Như chúng ta đã nói, chúng ta chỉ nhận được một phần rất nhỏ của nhiệt của mặt trời. Chúng ta cũng chỉ nhận được một phần nhỏ ánh sáng của nó. Điều này là đủ cho sự phát triển của cây cối và cây cối, và cho sự tồn tại của sinh vật trên trái đất. Quá nhiều nhiệt và ánh sáng sẽ phá hủy sự cân bằng của cuộc sống. Nhiệt và ánh sáng từ mặt trời đi kèm với số lượng chuẩn cho cuộc sống trên trái đất.

Exercise 1. Decide whether the following statements are true (T) or false (F).

(Câu nào đúng (T), câu nào sai (F).)

TF
1. The sun is the largest of the planets. (Mặt trời là lớn nhất trong các hành tinh.)
2. The distance from the earth to the sun is too great for us to travel there. (Khoảng cách từ trái đất đến mặt trời quá lớn cho chúng ta đi đến đó.)
3. The sun’s light comes from many billions of wax candles. (Ánh mặt trời đến từ nhiều tỉ nến sáp.)
4. Most of the sun’s heat and light are received on earth. (Hầu hết nhiệt độ và ánh sáng của mặt trời được hấp thụ trên trái đất.)
5. Without the correct balance of heat and light, life on earth would not be possible. (Nếu không có sự cân bằng giữa nhiệt độ và ánh sáng, cuộc sống trên trái đất sẽ không thể tồn tại.)

Exercise 2. Answer the questions.

(Trả lời các câu hỏi.)

 1. What makes life on the earth possible? (Điều gì khiến sự sống trên trái đất tồn tại được?)
  => It is the light and the heat of the sun that make our life possible.
 2. Why would a journey from the earth to the sun not be possible? (Tại sao 1 chuyến đi từ trái đất đến mặt trời là không thể?)
  => Because the distance from the earth to the sun is about ninety-three million miles.
 3. How mant globes the size of the earth would be needed to stretch across the sun? (Cần bao nhiêu quả địa cầu kích cỡ của trái đất để trải dài qua mặt trời?)
  => One hundred and nine globes the size of the earth would be needed to stretch from one side of the sun to the other.
 4. What would happen if the earth received the full heat and light of the sun? (Điều gì sẽ xảy ra nếu trái đất nhận hết nhiệt độ và ánh sáng của mặt trời?)
  => If the earth received the full heat and light of the sun, life on the earth would not exist/ be possible.

Part 2. Read the passage and choose the best option A, B or C to complete each of the following sentences.

(Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành các câu sau.)

Most of our energy comes from coal, oil and gas. One day these fossil fuels will all be consumed. We should be careful now how we use them and make plans for using less. Our attitudes to energy in the next 20 years will affect the entire planet for centuries. Generating electricity from the wind is a good, clean source of energy to some, but an intrusion on the landscape to others. One critic described them as “like toilet brushes disfiguring the countryside”.

Tropical forests are immensely rich. They may cover only six per cent of the earth’s surface, but they support over two-thirds of the world’s plant and animal species. Scientists believe that a quarter of a million plant species could be made extinct in our children’s lifetime largely because of forest destruction. The forests are a vital source of medicinal plants and so by destroying forests, we may be destroying the drugs which could cure cancer and other serious diseases. In the time it takes you to do this exercise, four more species will have become extinct.

More than three quarters of the world’s fresh water is locked in the ice-caps of the Arctic and the Antarctica. A small amount of this pure water would be sufficient to transform the dry areas of the world into fertile land. Engineers think that it would be possible to transport an iceberg of up to 10 kilo metres in length using a tug the size of a supertanker to pull it. The Sahara Desert has the advantage of being close to the sea and could be irrigated using water from the iceberg without the expense of long-distance pipelines.

Hướng dẫn dịch bài đọc:

Hầu hết năng lượng của chúng ta là từ than, dầu và khí đốt. Một ngày nào đó những nhiên liệu hóa thạch này sẽ được tiêu thụ hết . Chúng ta nên cẩn thận khi sử dụng chúng và sử dụng ít hơn. Thái độ của chúng ta đối với năng lượng trong 20 năm tới sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hành tinh trong nhiều thế kỷ. Tạo ra điện từ gió là một nguồn năng lượng tốt, sạch sẽ cho một số người, nhưng là một sự xâm nhập vào cảnh quan đối với những người khác. Một nhà phê bình mô tả họ là "giống như bàn chải nhà vệ sinh làm biến dạng nông thôn".

Rừng nhiệt đới rất phong phú. Chúng có thể chỉ chiếm 6% bề mặt trái đất, nhưng chúng hỗ trợ hơn 2/3 số loài động thực vật trên thế giới. Các nhà khoa học tin rằng một phần tư triệu loài thực vật có thể bị tuyệt chủng trong đời sống của con chúng ta phần lớn là do nạn phá rừng. Rừng là nguồn cung cấp cây thuốc quan trọng và vì vậy bằng cách phá hủy rừng, chúng ta có thể tiêu diệt các loại thuốc có thể chữa được ung thư và các bệnh nghiêm trọng khác. Trong thời gian bạn phải tập thể dục, bốn loài nữa sẽ bị tuyệt chủng.

Hơn ba phần tư nước ngọt của thế giới bị giữ trong những tảng băng của Nam Cực và Nam Cực. Một lượng nhỏ nước tinh khiết này sẽ đủ để biến đổi vùng khô của thế giới thành đất màu mỡ. Các kỹ sư nghĩ rằng có thể vận chuyển một tảng băng trôi lên đến 10 kilômét chiều dài bằng cách sử dụng một chiếc kéo có kích thước của một chiếc siêu lê để kéo nó. Sa mạc Sahara có lợi thế là gần biển và có thể tưới bằng nước từ tảng băng trôi mà không cần tốn chi phí đường ống dẫn đường dài.

1. Solar units on the roofs of houses and building ____ collect the energy from the sun. (Những thiết bị mặt trời trên mái của các ngôi nhà và tòa nhà được dùng để thu nhận năng lượng từ mặt trời.)

A. are used

B. used to

C. are using to

D. are used to

=> Chọn D. are used to

2. ____ a solar hot water heater is not cheap, many people want to buy it. (mặc dù bình nước nóng năng lượng mặt trời không rẻ nhưng nhiều người vẫn muốn mua.)

A. Because

B. As

C. Though

D. Since

=> Chọn C. Though

3. The construction of solar collectors ____ in many books. (Cấu trúc của thiết bị thu nhận năng lượng mặt trời được giải thích trong nhiều sách.)

A. are explained

B. is explained

C. are explaining

D. is explaining

=> Chọn B. is explained


 • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021