SBT tiếng Anh 11: Writing Unit 11 Sources of Energy

  • 1 Đánh giá

Phần Writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề của Unit 11: Sources of Energy (Các nguồn năng lượng). Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn cách giải bài tập trong sách bài tập giúp bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp cũng như trong các bài kiểm tra.

Study the diagram of a solar water heater. Match the parts of the diagram (A, B, and C) with its descriptions (1, 2, and 3).

(Đọc sơ đồ mô hình máy sưởi chạy bằng năng lượng mặt trời sau. Nối các phần ở sơ đồ (A, B và C) với các mô tả (1,2 và 3))

  1. The unit is put on the roof of a house or a building: a flat or level black surface, pipes with water inside, a piece of glass on the top to collect more heat from the sun. (1 thiết bị được đặt trên mái nhà hoặc tòa nhà: 1 bề mặt bằng phẳng hoặc có độ tối, ống với nước ở bên trong, 1 phần kính phía trên để lấy nhiều sức nóng từ mặt trời hơn.)
  2. A pump: a machine to move the water, the pump starts when the water is warm enough. (1 máy bơm: 1 cái máy để dẫn nước, máy bơm khởi động khi nước đã đủ ấm.)
  3. A storage tank: to keep hot water. (1 bể chứa: để giữ nước nóng.)

Hướng dẫn giải:

  1. C
  2. A
  3. B

Exercise 2. Describe the diagram above.

(Miêu tả lại sơ đồ ở bài tập 2.)

You may start with:

A solar heater is one type of solar collectors. It is put…..

Bài làm:

A solar heater is one type of solar collectors. It is put on the roof of a house or a building. The unit has a flat or level black surface. Inside the unit there are pipes with water. On the top of the unit there is a piece of glass to attract the sunrays. The sun shines through the glass and the air inside. It heats the water inside the pipes. When the water inside warms enough, the pump starts and it moves the warm water into a storage tank. The tank then keeps the hot water and stores the water for daily use in the house.

Hướng dẫn dịch bài:

Bình nước nóng năng lượng mặt trời là 1 loại thiết bị thu nhận năng lượng mặt trời. Nó được đặt trên mái nhà của 1 ngôi nhà hay 1 tòa nhà. Thiết bị này có bề mặt bằng phẳng hoặc có mức đen. Bên trong thiết bị có các ống dẫn nước. Phía trên của thiết bị có 1 tấm kính để thu tia mặt trời. Mặt trời chiếu qua tấm kính và không khí bên trong. Nó làm nóng nước bên trong ống. Khi nước bên trong đã đủ ấm, máy bơm khởi động và đưa nước ấm vào bể chứa. Bể chứa sau đó giữ nước được nóng và lưu trữ nước cho mục đích sử dụng hàng ngày trong ngôi nhà.


  • 4 lượt xem
Chủ đề liên quan