A. Reading Unit 13: Hobbies

 • 1 Đánh giá

Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần Reading về chủ đề của Unit 12: The Asian Games (Đại hội thể thao châu Á), một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 11. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

Part 1. Read the following passage and answer the questions. (Đọc đoạn hội thoại sau và trả lời câu hỏi.)

 • 1. What is the writer’s most favorite hobby? (Sở thích yêu thích nhất của tác giả là gì?)
  => It is fishing.
 • 2. When was he able to go fishing? (Khi nào anh ấy có thể đi câu cá?)
  => He was able to go fishing on weekends.
 • 3. Where is his favorite fishing ground? (Nơi câu cá yêu thích của anh ấy ở đâu?)
  => It lies some two kilometers away from his house.
 • 4. What does he do when he reaches the place? (Anh ấy làm gì khi anh ấy đến nơi câu cá?)
  => He sits comfortably on the bank of the stream with reeds all around him, fixes the worm to the book ad throws the line into the water.
 • 5. Why does the writer feel that he is the monarch of all he surveys? (Tại sao anh ấy cảm thấy anh ấy là quốc vương của tất cả những gì anh ấy quan sát?)
  => Because for him, there is nothing to win and there is not much to lose.
 • 6. What does he enjoy? (Anh ấy thích gì?)
  => He enjoys the shoals of fish. He takes pleasure in seeing the king fisher. Now and then he may rewarded with the music of a bird.

Part 2. Read the passage. Fill each blank with one suitable word in the box. (Đọc đoạn văn. Điền vào chỗ trống 1 từ thích hợp.)

freethesetimefromone
useshouldcomparedtoosaid
longthatmoneyhobbythink

Bài làm:

My hobby is reading novels. I find great fascination and usefulness (1)__from__ reading. This is a hobby which serves a double purpose: while we are occupying our (2)__time___ usefully we also at the same time gain knowledge and wisdom. This is (3)__said__ to be a royal hobby because of its nobility.

The advantages derived from hobby are (4)__too__ numerous to narrate here. It keeps us calm and gives us no time to (5)___think__ of other useless pursuits. By reading books during our (6)__free___ hours as mentioned earlier, we are gaining two things at (7)___one__ time. As for me, I love books and make (8)__use__ of all my free hours by reading them. In the (9)___long___ run, I will have gained much but lost nothing. Some people think (10)___that___ this hobby entails expenses. Well, there are many public libraries in towns. We can join (11)__these__ as members at a nominal fee, and we will be in a position to get the books we want. It is not necessary that we (12)___should___ buy all the books required for reading.

The disadvantages derived from a hobby are very few as (13)___compared__to the advantages. Some people may argue that a hobby is a waste of time and (14)___money___ . This argument will not hold water. Finally, it is said a man’s position can be measured by the company he keeps. So it can also be said that a man’s position and status can be gauged from the (15)__hobby__ he undertakes.

Hướng dẫn dịch bài đọc:

Sở thích của tôi là đọc tiểu thuyết. Tôi thấy sự hấp dẫn và hữu ích khi đọc. Đây là một sở thích phục vụ mục đích kép: trong khi chúng tôi sử dụng giải trí 1 cách hữu ích, chúng tôi cũng đồng thời đạt được kiến thức và sự thông minh. Nó được cho là một sở thích của hoàng gia vì sự thanh cao nó.

Có quá nhiều lợi ích xuất phát từ sở thích này để có thể liệt kê hết ra ở đây. Nó giữ cho chúng ta bình tĩnh và không để ta có thời gian để suy nghĩ về thứ tiêu cực. Đọc sách trong thời gian rảnh, chúng ta đang đạt được hai điều cùng lúc. Đối với tôi, tôi thích sách và sử dụng tất cả thời gian rảnh của mình để đọc. Về lâu dài, tôi sẽ đạt được nhiều nhưng không mất gì. Một số người nghĩ rằng sở thích này đòi hỏi chi phí. Vâng, có rất nhiều thư viện công cộng ở các thị trấn. Chúngta có thể tham gia như các thành viên với một khoản phí không đáng kể, và chúng ta sẽ có một vị trí để có được những cuốn sách mà chúng tôi muốn. Không cần phải mua tất cả sách cần thiết để đọc.

Bất lợi thì thực sự là không đáng kể so với những lợi ích nó mang lại. Một số người có thể cho rằng một sở thích là một sự lãng phí thời gian và tiền bạc. Lập luận này sẽ không hợp lý. Suy cho cùng, người ta nói rằng vị trí của một người đàn ông có thể được đo bằng cách ông ta giữ. Vì vậy, nó cũng có thể nói rằng vị trí của một người đàn ông và tình trạng có thể được đánh giá từ sở thích mà ông có.


 • 5 lượt xem
Chủ đề liên quan