Writing Unit 12 : The Asian Games

  • 1 Đánh giá

Phần Writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề The Asian Games (Đại hội thể thao Châu Á). Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn cách giải bài tập trong sách giáo khoa giúp bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp cũng như trong các bài kiểm tra.

Suppose Vietnam is going to host the coming Asian Games. Write a paragraph of about 120 words to describe the preparations for the Games, using the cues given below.

(Giả sử Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao châu Á sắp tới. Viết một đoạn văn khoảng 120 từ để mô tả việc chuẩn bị cho Đại hội, sử dụng các gợi ý đã cho dưới đây.)

Build (Xây dựng)One more National Stadium, some sports buildings and car parks (Xây thêm một sân vận động quốc gia, vài nhà thể thao và chỗ đỗ xe ô tô)
Upgrade (Nâng cấp)National Sports Centers and local stadiums (because they are not in good condition) (Trung tâm thể thao quốc gia và các sân vận động địa phương (Vì chúng không còn trong tình trạng tốt nữa))
Widen (Mở rộng)Training areas and roads to sports buildings (Khu vực luyện tập và đường đến nhà thể thao)
Equip (Trang bị)Hotels, guests houses with modern facilities (also special services for disabled athletes) (Khách sạn, nhà khách với cơ sở vật chất hiện đại (cũng có các dịch vụ đặc biệt cho các vận động viên khuyết tật)
Promote and advertise (xúc tiến và quảng cáo)Preparations for the Asian Games on the radio and TV (Sự chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á trên đài và ti vi)
Recruit (Tuyển dụng)Volunteers to serve the games (university teachers and students with good English) (Tình nguyện viên để giúp cho Đại hội (giảng viên đại học và sinh viên với Tiếng Anh tốt)
Hold (Tổ chức)Competition to choose an official song (Các cuộc thi để chọn bài hát chính thức)

Đoạn văn 1:

To prepare for the coming Asian Games, we have a lot of things to do. First of all, we will build one more National Stadium. And we will upgrade the National sports Centres and local stadiums because they are not in good condition. Then the training ares and roads to sports buildings need to be widened. Next, we have to equip more hotels and guest houses with modern facilities. After that, we will recruit volunteers to serve the Games and hold a competition to choose an official song for welcoming the Asian Games. One more important thing is that it is necessary to promote and advertise the preparations for the Asian Games on the radio and TV. We hope that the coming Asian Games in Vietnam will be successful.

Đoạn văn 2:

To prepare for the coming Asian Games, we have a lot of things to do. First of all, we will build one more National Stadium, some sports buildings and car parks. The National Sports Centers and local stadiums are not in good condition, so they need to be upgraded. And we will Widen the training areas, roads and sports buildings. Then we have to equip all hotels and guest houses with modern facilities to welcome foreign athletes and visitors. These hotels should also have special services for disable athletes. It is necessary to promote and advertise all the preparations for the Asian Games on the radio and T.V. Finally, we need to recruit volunteers to serve the Games. These people should be university teachers and students with good English. One more important thing is that we have to hold a competition to choose an official song for welcoming the Asian Games.


  • 101 lượt xem
Chủ đề liên quan