Writing Unit 15 : Space Conquest

  • 1 Đánh giá

Phần Writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề Space Conquest (Chinh phục vũ trụ). Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn cách giải bài tập trong sách giáo khoa giúp bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp cũng như trong các bài kiểm tra.

Writing a biography (Viết tiểu sử)

Task 1. Below is some information about Neil Armstrong, the first human to set foot on the moon. Put each of the headings in the box in the appropriate blank. (Dưới đây là một vài thông tin về Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng. Đặt đầu đề ở trong khung vào khoảng trống phù hợp.)

Neil Armstrong

American astronaut (Phi hành gia người Mỹ)

(1) Date of Birth (Ngày sinh)5th August, 1930 (ngày 5 tháng 8 năm 1930)
(2) Place of Birth (Nơi sinh)Wapokoneta, Ohio
(3) Known As (Được biết đến như là)the first person to walk on the Moon (người đầu tiên đi lên mặt trăng)
(4) Career (Sự nghiệp)

1949 - 1952: pilot in United States Navy (phi công ở Hải quân Hoa Kỳ)

1955: receive a B.S/ Purdue University. (nhận bằng Cử nhân khoa học từ đại học Purdue.)

1962: join NASA astronaut program. (tham gia chương trình phi hành gia NASA.)

1970: receive his M.S/ University of Southern California. (Nhận bằng Thạc sĩ tại trường đại học Nam California.)

1971: resign/NASA (nghỉ việc ở NASA.)

1986: appointed vice chairman/ committee/ investigate/ space shuttle Challenger disaster. (Được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch/ ủy ban/ điều tra/ thảm họa tàu con thoi Challenger.)

(5) Quote (Câu nói)“That's one small step for man, one giant leap for mankind”. ("Đây là bước đi nhỏ bé của con người, nhưng là bước tiến khổng lồ của nhân loại.")

Task 2. Write a biography of Neil Armstrong from the information given in Task 1. (Viết tiểu sử của Neil Armstrong từ những thông tin đã cho trong Task 1.)

Gợi ý:

Neil Armstrong is an American astronaut. He is known as the first person to walk on the Moon. He was born on August 5th, 1930 in Wapokoneta in Ohio. From 1949 to 1952, he worked as a pilot in the United States Navy. Armstrong received his B.S (Bachelor of Science) from Purdue University in 1955. He joined the NASA astronaut program in 1962. Neil Armstrong became the first human to step on the Moon's surface on July 20th, 1969. Armstrong received his M.S (Master of Science) at the University of Southern California in 1970. In 1971, he resigned from NASA and from 1971 to 1979, he taught at the University of Cincinnati. In 1986, Armstrong was appointed vice chairman of the committee that investigated the space shuttle Challenger disaster. He is also well-known for what he said when he stepped on the moon's surface: "That's one small step for man, one giant leap for mankind."

Hướng dẫn dịch:

Neil Armstrong là một phi hành gia người Mỹ. Ông ấy còn được biết đến là người đầu tiên đi trên Mặt Trăng. Ông sinh ngày 5 tháng 8 năm 1930 ở Wapokoneta, Ohio. Từ 1949 đến 1952, ông làm phi công ở Hải Quân Hoa Kỳ. Armstrong nhận bằng Cử nhân khoa học từ trường Đại học Purdue năm 1955. Ông tham gia chương trình phi hành gia NASA vào năm 1962. Neil Armstrong trở thành người đầu tiên đặt chân lên bề mặt Mặt Trăng vào ngày 20 tháng 7 năm 1969. Armstrong nhận bằng Thạc sĩ tại trường Đại học Nam California năm 1970. Vào năm 1971, ông nghỉ việc ở NASA và từ 1971 đến 1979, ông dạy học tại trường Đại học Cincinnati. Năm 1986, Armstrong được bổ nhiệm làm phó chủ tịch ủy ban điều tra thảm họa nổ tàu con thoi Challenger. Ông còn nổi tiếng với câu nói đầu tiên khi đặt chân lên Mặt Trăng: "Đây là bước đi nhỏ bé của con người, nhưng là bước tiến khổng lồ của nhân loại."


  • 66 lượt xem
Chủ đề liên quan