Listening Unit 1: Friendship Tình bạn

 • 2 Đánh giá

Phần listening hướng dẫn cách làm bài nghe với chủ đề tình bạn - một khía cạnh quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Bài viết cung cấp các từ vựng, cấu trúc cần lưu ý cũng như gợi ý giải bài tập phần listening trong sách giáo khoa.

 • Bài nghe Unit 1 Tiếng Anh 11

I.Từ vựng

 • Rumour: tin đồn
 • Sorrows: nỗi buồn
 • Pursuit: mục tiêu theo đuổi
 • Pleasures: niềm vui
 • Exist: tồn tại

II. Cấu trúc cần lưu ý

III.Hướng dẫn giải bài tập

1. Before you listen

Work in pairs. Ask and answer the followinii questions (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau đây .)

 • 1. Who is your best friend? Người bạn tốt nhất của bạn là ai?- My best friend is……
 • 2. How did you happen to meet him or her? Làm thế nào bạn gặp bạn ấy? — I met him/ her when I ...
 • 3. How long have vou known each other? Các hạn biết nhau được bao lâu rồi?- We have known each other for... /since...
 • 4. What qualities do you admire in your best friend? Bạn cảm phục phẩm chất gì ở người bạn của mình? - I admire him/ her because he/ she is helpful, unselfish, truthful, reliable, etc.

2. While you listen

You will hear Lan and Lona talk about their best friends. Listen to their talks and then do the tasks that follow. (Bạn sẽ nghe Lan và Long nói về những người bạn tốt nhất của họ. Hãy nghe cuộc nói chuyện của họ và làm các bài tập theo sau.)

Tapescript: Dưới đây là nội dung bài nghe

Lan’s talk

My best triend is Ha. We’ve been friends for a long time. We used to live in Nguyen Cong Tru Residential in Hanoi. Her family moved to Haiphong in 1985. It is said that Haiphong people are cold, but Ha is really, really friendly. I started to set to know her when I was going on a two-day trip to Doson last year and I didn’t know anybody there. I gave Ha a ring and she was so friendly, she said, “Oh, I’ll come to visit you.” So she rode on her motorbike to Doson and twenty minutes later she was there. She stayed with me for two days. She happened to know a lot of people there, so she introduced me around, and we’ve been best friends ever since.

Long’s talk

My best friend is Minh. We met in college. I was there singing and Minh was a guitarist. So we worked together a lot. Minh has a great sense of humour, he’s very very funny, and that’s one of my favourite things about him. And over the years. We have been through good times and bad times with each other, and that’s one of the thines I like best about him. And we have a lot of the same interests. We like to go to plays and movies together. But when we’re going through a rough time, he’s really a good friend, and he’s a very good listener, and he always helped me through

Task 1. Listen and decide whether the statements are true (T) or false (F). (Hãy nghe và quyết định các câu sau đúng hay sai.)

Lan’s Talk

1. Ha and Lan shared an apartment in Nguyen Cong Tru Residential Area in Hanoi. (Hà và Lan đã từng sống chung trong một căn hộ thuộc khu dân cư Nguyễn Công Trứ ở Hà Nội)

F

2. Lan thinks that Haiphong people are unfriendly.( Lan nghĩ rằng người Hải Phòng thì không thân thiện)

F

3. Lan spent two days in Do Son.( Lan đã trải qua hai ngày ở Đồ Sơn)

4. Ha took Lan to Do Son on her motorbike.( Hà chở Lan đi Đồ Sơn bằng xe máy của mình)

T

4. Ha took Lan to Do Son on her motorbike.( Hà chở Lan đi Đồ Sơn bằng xe máy của mình)

F

5. Ha introduced Lan to a number of her friends there. (Hà giới thiệu Lan cho một số bạn bè của cô ấy ở đó)

T

6. Ha and Lan have become friends since Lan’s trip to Do Son. (Hà và Lan đã trở thành bạn của nhau kể từ chuyến đi Đồ Sơn của Lan)

F

Long’s Talk

1. Minh and Long have been friends since school.(Minh và Long là bạn bè kể từ lúc còn học phổ thông)

F

2.Long was a guitarist.( Long là một tay chơi đàn ghi-ta)

F

3. Long loves Minh’s sense of humour.( Long thích tính hài hước của Minh)

T

4. They have a lot of things in common.( Họ có nhiều điểm giống nhau)

T

5. Minh always helped Long out of difficulties. (Minh luôn giúp Long lúc khó khăn)

T

Task 2. Listen again and note down the ideas in the table below. (Hãy nghe lại và ghi lại các ý tưởng trong bảng dưới đây.)

Gợi ý:

How and where they met

What they like about their friends

Lan

- They used to live in the same residential area in Hanoi.

- Lan went on a holiday to Do Son and Ha went there to visit her.

- Ha's very friendly and helpful.

- Ha's sociable. She's got many friends in Do Son and she introduced Lan around.

Long

- They met in college.

- Minh played the guitar. Long was a singer.

- They worked together.

- Minh has a sense of humour.

- Minh likes to no to plass and movies.

- Minh is a good listener.

- Minh is friendly and helpful.

3. After you listen

Work in pairs. Take turns to talk about how Ha has been Lan's best friend and how Minh has been Lan's best friend.

(Làm việc theo cặp. Hãy thay phiên hỏi làm sao Hà trở thành người bạn tốt nhất của Lan, và Minh trở thành người bạn tốt nhất của Long.)


Ha has been Lan’s best friend because they used to live in the same residential area in Hanoi. Beside, Ha went to Do Son to visit Lan when she is on a holiday there. With Lan, Ha is very friendly and helpful. She is also sociable and has got many friends and she introduced Lan around.

Long has been Minh’s best friend because he is a singer and Minh is a guitar player. They worked together and Minh is a guy who has a sense of humour. He is also a good listener, he is friendly and helpful.


 • 30 lượt xem
Chủ đề liên quan