Writing Unit 16 : The Wonders of the World

 • 1 Đánh giá

Phần Writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề The Wonders of the World (Các kì quan thế giới). Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn cách giải bài tập trong sách giáo khoa giúp bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp cũng như trong các bài kiểm tra.

Below are some notes made by a visitor to the Ponagar Cham Towers in Nha Trang. Use his/her notes to write a report on the visit.

(Dưới đây là một số ghi chép của một khách thăm Tháp Chàm ở Nha Trang. Sử dụng những ghi chép của anh/cô ấy để viết một tường thuật về chuyến thăm này.)

Brief introduction: (Giới thiệu chung)

 • Brief tour to Ponagar Cham Towers in Nha Trang (Chuyến đi ngắn đến tháp Chàm Ponagar ở Nha Trang)
 • Example of Cham architecture in central Vietnam. (Ví dụ của công trình kiến trúc Chàm ở giữa Việt Nam)

Details: (Chi tiết)

 • Consists of 4 towers (Bao gồm 4 tòa tháp)
 • Located on Cu Lao Marble Hill, 2 km north of Nha Trang (nằm ở đồi đá hoa Cù Lao, cách Nha Trang 2 km về phía bắc.)
 • Built between 8th and 13th centuries (Được xây giữa thế kỉ 8 và 13.)
 • Each tower dedicated to a different god (Mội tháp thờ một vị thần khác nhau)
 • Largest tower 22.5 m high, built in honour of Lady Thien Y, contain sandstone statue, sit on Buddha’s throne (Tháp lớn nhất cao 22.5 m, được xây dựng để thờ công chúa Thiên Y, chứa tượng làm bằng sa thạch, ngồi ở ngai vàng của Phật)
 • Statue 2.6 m high, with 10 hands, hold objects, illustrate the Buddha’s power. (Tượng cao 2.6 m, với 10 bàn tay

Summary of the visit: (Tóm tắt lại chuyến đi)

 • Last 5 hours (kéo dài 5 giờ)
 • Tiring but enjoyable, memorable (mệt nhưng vui, đáng nhớ)

Đoạn văn 1:

My visit to Nha Trang last year included a brief tour to Ponagar Cham Towers. This tower complex is one of the most beautiful examples of Cham architecture in central Vietnam. The Ponagar Cham Towers consist of four towers. They are located on Cu Lao Marble Hill, two kilometers north of Nha Trang. They were built between the 8th and 13th centuries. The remaining towers were dedicated to different gods. The largest one was built in honor of Lady Thien Y. The 22.5m tower contains her sandstone statue sitting on Buddha's throne. The 2.6 statue has 10 hands, each is holding a specific object illustrating the power of Buddha. The tour to Ponagar Cham Towers lasted 5 hours. I was rather tired but the tour was enjoyable, memorable and informative.

Đoạn văn 2:

Last year, during my stay in Nha Trang, I had a brief tour to Ponagar Cham Towers, one of the most beautiful examples of Cham architecture in central Vietnam. The Ponagar Cham Towers consist of four towers. They are located on Cu Lao Marble Hill, two kilometers north of Nha Trang. They were built between the 8th and 13th centuries. The remaining towers were dedicated to different god. The larsest tower was built in honor of Lady Thien Y. The 22.5m high tower contains her sandstone statue sitting on Buddha's throne. The 2.6m high statue has 10 hands, holding specific objects illustrating the power of Buddha. The tour to Ponagar Cham Towers lasted 5 hours. I was rather tired, but the tour was enjoyable, memorable and informative.


 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021