Reading Unit 7: World population Dân số thế giới

 • 1 Đánh giá

Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần reading về chủ đề dân số thế giới, một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 11. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

 • Bài reading Unit 7: World population

I. Từ vựng

 • limit (n) giới hạn
 • government (n) ['gʌvnmənt] chính phủ
 • birth-control method (n) ['bə:θkən'troul'meθəd]phương pháp hạn chế sinh đẻ
 • developing country (n) [di'veləpiη 'kʌntri]nước đang phát triển
 • growth (n) [grouθ]tăng trưởng

II. Cấu trúc cần lưu ý:

 • carry out (v) ['kæri] tiến hành

III. Hướng dẫn giải bài tập.

1. Before you read

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

 • 1.Where can you find these scenes? (Bạn có thể có thấy những cảnh này ở đâu?)

Picture 1 can be found in the countryside of Vietnam in the past

Picture 2 can be found in the city ò Vietnam in the past

 • 2. What does each of the pictures tell you? (Mỗi bức ảnh trên cho bạn biết về điều gì?)

Picture 1 is about daily activity of a family

Picture 2 is about lives in a city of Vietnam.

 • 3. Do you think that the larger in population a country is, the stronger it is? Why/ Why not?

(Bạn có nghĩ rằng một nước có dân số càng đông thì nó càng mạnh không? Tại sao có? Tại sao không?)

Yes, because having more population means that we will have more workforce to develop the country as well as join in the army to protect the country.

2. While you read

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau.)

Dưới đây là nội dung bài đọc trong sách giáo khoa:

The population of the world has been increasing faster and faster. In 10000 B.C., ther were probably only 10 million people. In A.D. 1, there were 300 million. It took 1750 years for the world population to reach 625 million. In 1850, only one hundred years later, the population reached the figure of 1300 million. In 1985, only 35 years later, there were 4760 million people. In 2000, the world’s population was about 6.6 billion, and by 2015 it is expected to be over 7 billion.

Does the Earth have enough resources to support this many people? Different scientists give the different answers to this question. Some day that there are enough resources to support 8 billion people. Other shay that we must limit population growth because our resources are limited. Only 10 percent of the earth’s land can be used for farming and another 20 percent for raising animals. There is a limit to the water we can use. There are also limits to the amounts of petroleum, iron, silver, gold, and other mentals.

Research has shown that the average Third World woman has more children than she wants. Among the women who do not think they have too many children, half of them do not want anymore. However, although millions of women want to limit the size of their families, they know of no safe way to have fewer children. Safe birth-control methods of family planning are not available to them. It is time government and international organizations did something to help them so that the world population growth can start to decrease instead of continuing to increase.

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word. (Change the form of the word and use the dictionary when necessary). (Tất cả các từ trong khung đều đã có trong đoạn văn. Điền vào mỗi chỗ trong bảng một từ thích hợp. (Thay đổi dạng từ và sử dụng từ điển nếu cần thiết.)

Limit figures method although

Control increase international resources

 • 1……… Although ………most journalists studied journalism in college, some older writers never attended a university.
 • 2. Can you explain the……… Method ……..for changing salt water to fresh water?
 • 3. The number of injuries from automobile accidents……… Increases……..every year.
 • 4. Some countries are poor because they have very few natural……… resources …….
 • 5. These are all……… figures…….: 1, 75, 293.
 • 6. There is a(n)……… Limit ……of 20 minutes for this short test. Students must turn in their papers at the end of the 20th minute.
 • 7. The United Nations is a(n)…… International ……..organisation.
 • 8. Some children behave badly and their parents can’t……… control…….them.

Task 2. Answer the questions on the passaae. (Trả lời các câu hỏi sau (lựa theo đoạn văn.))

 • 1. What was the population of the world in 10.000 B.C, 1750. 1850, 1950, 1985 and 2000?

(Dân số thế giới vào các năm 1000 trước công nguyên năm 1750, 1850, 1950, 1985 và 2000 sau công nguyên là bao nhiêu?)

—> The population of the world in 10.000 B.C was 10 million, in 1750 it was 625 million, in 1850 it was 1300, in 1950 it was 2510 million, in 1985 it was 4760 million, in 2000 it was 6.6 billion.

 • 2. How many people is the world expected to have by the year 2015?

(Đến năm 2015, thế giới có thể có bao nhiêu người?)

—> By the year 2015, the population of the world is expected to be 7 billion.

 • 3. Can the Earth have enough resources to support its population?

(Trái đất có đã nguồn tài nguyên để phục vụ dân số của nó không?)

—> Some scientists say it can, but others say it can't.

 • 4. Do most Third World women want to have a lot of children?

(Hầu hết phụ nữ ở các nước thuộc Thế giới thứ ba muốn có nhiều con phải không?)

—> No, they don't.

 • 5. Why can't women in the world limit the size of their families?

(Tại sao phụ nữ trên thế giới không thể giới hạn số lượng thành viên trong gia đình mình?)

—> They can't limit the size of their family because they know of no safe way to have fewer children.

3. After you read

Work in pairs. Discuss with a partner and find out five world largest countries in population. Say where they are and which is the richest and which is the poorest country. (Làm việc theo cặp. Thảo luận với một bạn học và tìm ra 5 nước có dân số đông nhất thế giới. Kể những nước đó ở đâu và nước nào giàu nhất, nghèo nhất.)

Five world largest countries in population are China, India, Russia, the USA and Indonesia, China, India and Indonesia are in Asia. Russia is in Europe, and the USA is in North America. The richest country is the USA and the poorest country may be India.


 • 16 lượt xem
Chủ đề liên quan