Writing Unit 11 : Sources of Energy

  • 1 Đánh giá

Phần Writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề Sources of Energy (Các nguồn năng lượng). Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn cách giải bài tập trong sách giáo khoa giúp bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp cũng như trong các bài kiểm tra.

Task 1. Study the chart about energy consumption in Highland in 2000 and fill in the gaps with the information from the chart. (Nghiên cứu biểu đồ về tiêu thụ năng lượng ở Tây Nguyên năm 2000 và điền vào các chỗ trống với các thông tin từ biểu đồ.)

The chart shows the energy consumption in Highland in 2000. As can be seen, the total energy consumption was (1)__117__ million tons. Petroleum made up the largest amount of this figure (57 million tons). This was followed by the consumption of (2)__coal__ (40 million tons). Nuclear & Hydroelectrieity made up the (3)__smallest__ amount of energy consumption (20 million tons).

Dịch:

Biểu đồ biểu thị sự tiêu thụ năng lượng ở Highland năm 2000. Như đã thấy, tổng lượng tiêu thụ năng lượng là 117 triệu tấn. Dầu mỏ chiếm lượng lớn nhất trong hình này (57 triệu tấn). Tiếp đó là lượng tiêu thụ than đá (40 triệu tấn). Năng lượng hạt nhân và thủy điện chiếm lượng nhỏ nhất (20 triệu tấn).

Task 2. Continue your description of the trends in energy consumption in the year 2005 in Highland. (Tiếp tục mô tả của bạn về các xu hướng tiêu thụ năng lượng trong năm 2005 tại Tây Nguyên.)

Bài làm 1:

The chart presents the energy consumption in Highland in 2005. As can be seen, the total energy consumption was 170 million tons. Nuclear hydroelectricity made up the largest amount of this figure (75 million tons). This was followed by the consumption of petroleum (50 million tons). Coal contributed a slightly went up with 45 million tons.

Dịch:

Biểu đồ biểu thị sự tiêu thụ năng lượng ở Highland năm 2005. Như đã thấy, tổng lượng tiêu thụ năng lượng là 170 triệu tấn. Năng lượng hạt nhân và thủy điện chiếm lượng lớn nhất trong hình này (75 triệu tấn). Tiếp đó là lượng tiêu thụ dầu mỏ (50 triệu tấn). Than đá đóng góp một sự gia tăng nhẹ với 45 triệu tấn.

Bài làm 2:

The chart shows the energy consumption in Highland in 2005. As can be seen, the total energy consumption was 170 million tons. Nuclear and Hydroelectricity made up the largest amount of this figure (75 million tons). This was followed by the consumption of petroleum (50 million tons). Coal made up the smallest amount of energy consumption (45 million tons).

Dịch:

Biểu đồ biểu thị sự tiêu thụ năng lượng ở Highland năm 2005. Như đã thấy, tổng lượng tiêu thụ năng lượng là 170 triệu tấn. Năng lượng hạt nhân và thủy điện chiếm lượng lớn nhất trong hình này (75 triệu tấn). Tiếp đó là lượng tiêu thụ dầu mỏ (50 triệu tấn). Than đá đóng góp ít nhất vào lượng tiêu thụ năng lượng (45 triệu tấn) .

Task 3. Describe the chart, using the information from Task 1 and 2. (Mô tả biểu đồ, sử dụng các thông tin từ Bài tập 1 và 2.)

Bài làm 1:

The chart shows the energy consumption in Highland in 2000 and 2005. As I can see, the total energy consumption in 2005 was 170 million tons. So it was higher than in 2000 (117 million tons). In 2005, Nuclear and Hydroelectricity made up the largest amount of this figure (75 million tons). This was followed by the consumption of petroleum (50 million tons). Both of them were higher than in 2000. However, coal decreased the amount of the energy consumption (from 57 million tons in 2000 to 50 million tons in 2005).

Dịch:

Đồ thị biểu hiện lượng năng lượng tiêu thụ ở Highland năm 2000 và 2005. Như tôi thấy, tổng lượng tiêu thụ năng lượng năm 2005 là 170 triệu tấn. Nó cao hơn năm 2000 (117 triệu tấn). Năm 2005, Năng lượng hạt nhân và thủy điện đóng góp lượng lớn nhất vào lượng tiêu thụ này (75 triệu tấn). Tiếp đó là lượng tiêu thụ dầu mỏ (50 triệu tấn). Cả 2 đều cao hơn năm 2000. Tuy nhiên, than đá giảm về lượng tiêu thụ (từ 25 triệu tấn năm 2000 xuống 50 triệu tấn năm 2005).

Bài làm 2:

The chart shows the energy consumption in Highland in 2000 and 2005. As can be seen, there was an upward trend in the consumption of coal and nuclear and hydroelectricity. It was a sharp decrease in the use of petroleum in 2005 . The amount of coal used increased by 5 million tons compared with that in 2000 and the consumption of nuclear & hydroelectricity soared up dramatically by 55 million tons. However, the amount of petroleum consumed in 2005 went down by 50 million tons.

In general, there was a difference in the amount as well as trend of consuming different sources of energy between the two years.

Dịch:

Đồ thị biểu hiện lượng năng lượng tiêu thụ ở Highland năm 2000 và 2005. Như được thấy, có xu hướng tăng trong lượng tiêu thụ than đá và năng lượng hạt nhân và thủy điện. Có sự giảm mạnh trong việc sử dụng dầu mỏ năm 2005. Lượng than đá được sử dụng tăng thêm 5 triệu tấn so với năm 2000 và lượng tiêu thụ năng lượng hạt nhân và thủy điện tăng vọt hơn 55 triệu tấn. Tuy nhiên, lượng dầu mỏ tiêu thụ năm 2005 giảm xuống còn 50 triệu tấn.


  • 9 lượt xem
Chủ đề liên quan