Speaking Unit 7: World population Dân số thế giới

 • 1 Đánh giá

Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần speaking về chủ đề dân số thế giới, một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 11. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

I. Từ vựng

 • death rate (n) [deθ reit]tỉ lệ tử vong
 • generation (n) [,dʒenə'rei∫n] thế hệ
 • overpopulated (a) [,ouvə'pɔpjuleitid] quá đông dân

II. Cấu trúc cần lưu ý:

 • Encourage sb to do st: Khuyến khích ai đó làm gì

III. Hướng dẫn giải bài tập

Task 1. Below are some of the causes of population explosion. Put them in order of importance and explain why. (Dưới đây là một số trong những nguyên nhân bùng nổ dân số. Đặt chúng theo thứ tự tầm quan trọng và giải thích tại sao.)

 • Fewer children die at birth. (Ít trẻ con chết ra khi sinh)
 • People are not aware of the problem of overpopulation. (Mọi người không ý thức được vấn đề của bùng nổ dân số)
 • People are not properly educated.(mọi người không được giáo dục một cách đúng đắn)
 • People believe that having many children means happiness. (Mọi người tin rằng có nhiều con là có phúc)
 • Religion doesn't encourage people to have fewer children. (Tín ngưỡng không khuyến khích mọi người có ít con)
 • Many people believe that having a large family is a form of insurance.(Nhiều người tin rằng có một gia đình đông đúc là một hình thức để bảo hộ gia đình)

Sắp xếp:

 • 1. Fewer children die at birth.
 • 2. Many people believe that having a large family is a form of insurance.
 • 3. Religion doesn't encourage people to have fewer children.
 • 4. People believe that having many children means happiness.
 • 5. People are not aware of the problem of overpopulation.
 • 6. People are not properly educated.

Task 2. List the problems facing poor and overpopulated countries. Then report your results to the class. (Liệt kê các vấn đề phải đối mặt với các nước nghèo và đông dân. Sau đã trình bày kết quả của bạn trước lớp.)

Gợi ý thảo luận:

 • A: What problems do you think are facing and overpopulated countries?
 • B: I think poverty leads to the shortage of food...
 • A: That's true.
 • B: I think you must count one more important effect of poverty...
 • A: This factor links to the high charses...
 • B: So, these two effects. I guess...
 • A: Sure it is...

Task 3. Work out the solutions to the problems of overpopulation. Report your results to the class.

(Đưa ra các giải pháp cho các vấn đề về bùng nổ dân số. Trình bày kết quả trước lớp.)

 • A. Over population is now one of the most serious problems of countries in the world.
 • B. It’s true what solution can people to do it?
 • C. We should educate people about the dangers of overpopulation and also teach them to use family planning and birth control methods.

Task 4. Talk about the problems of overpopulation and offer solution, using the results of Task 2 and 3. (Thảo luận về các vấn đề về bùng nổ dân và cung cấp giải pháp, sử dụng kết quả của Task 2 và 3. )

Nowadays, many countries are facing up to overpopulation-serious problem. Because it leads to lots of results. The first one is shortage of food as well as low living standards. And another result of overpopulation is poor living conditions.

We understand the danger of problem, we should find the way to solve them. We should carry out family pianning programs, birth control methods. Besides we exercise reward and punishment policies.


 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021