Test yourself C Unit 9 : The Post Office

 • 1 Đánh giá

Phần test yourself C là phần tự kiểm tra dành cho bạn học tự đánh giá, kiểm tra trình độ của bản thân ở cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Bài viết là phần hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa.

I. Listening (2.5 points)

Listen to the conversation and put these telephone expression in the order you hear from 1-11. Number 1 has been done as an example. (Nghe cuộc hội thoại và đặt các câu hội thoại qua điện thoại theo thứ tự bạn nghe được từ 1-11. Số 1 đã được làm sẵn cho bạn.)

1. g2. b3. e4. f5. d6. j
7. h8. k9. c10. a11. i

TAPESCRIPT – Nội dung bài nghe

Father & Son Ltd., good morning. For Sales, press one. For Account, press two. For enquirees, please hold.

 • Dona: Father & Son Company, thank you for calling. This is Donna speaking. How can I help you?
 • Georgia: Hello, my name is Georgia King. I'd like to speak to Jon Barnes, please. Dona: Sorry. What name is that?
 • Georgia: It's Georgia King speaking.
 • Dona: Oh. I'm afraid Mr. Barnes isn't here at the moment. Can I take a message? Georgia: Well. I'm returning his call. He left me a message to call him.
 • Dona: OK. Can you hold on, please... The line's busy ai the moment. Can you call Mr. Barnes back later?
 • Georsia: I'm... Can I leave a mcssage please?
 • Dona: Oh. just a minute. I'll pm you through to one of his colleagues...

II. Reading (2.5 points)

Read the passage and answer the questions. (Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

Hướng dẫn dịch:

Ở các quốc gia khác nhau có nhiều phong tục thú vị trong cách tổ chức mừng năm mới. Ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, người ta tụ họp ngay trước giao thừa và chọn 12 quả nho từ một chùm nho lớn. Khi đồng hồ điểm giờ năm mới, mỗi người ăn 12 quả nho và chúc may mắn cho mọi người. 12 quả nho tượng trưng cho 12 tháng trong năm. Ở Iran, ngày đầu năm mới được gọi là No-Ruz. Nó bắt đầu vào ngày 21 tháng 3 và kéo dài 13 ngày. No-Ruz là khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc vì mùa đông vừa kết thúc và mùa xuân đang bắt đầu. Mỗi thành viên trong gia đình thường đọc kinh Koran, và sau đó ôm nhau và nói "Chúc bạn sống lâu 100 tuổi!"

 • 1. What do people in Spain and Portugal often do before midnight on New Year's Eve? (Người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thường làm gì trước đêm giao thừa Năm mới?)
  => They gather before midnight and select twelve grapes from a large bunch. (Họ tụ họp trước đêm giao thừa và chọn 12 quả nho từ một chùm nho lớn.)
 • 2. Why do the Spanish and Portuguese people eat twelve grapes on New Year's Eve? (Tại sao người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ăn 12 quả nho vào đêm giao thừa?)
  => Because the twelve grapes are symbols of the twelve months of the year. (Vì 12 quả nho tượng trưng cho 12 tháng trong năm.)
 • 3. Where in the world is the New Year's Day called No-Ruz? (Nơi nào trên thế giới mà Ngày đầu năm mới được gợi là No-Ruz?)
  => In Iran. (Ở I-ran.)
 • 4. How long does it last? (Nó kéo dài bao lâu?)
  => It lasts for thirteen days. (Nó kéo dài 13 ngày.)
 • 5. What do people usually do on No-Ruz? (Người ta thường làm gì vào No-Ruz?)
  => They read from the Koran, then all embrace each other and say, "May you live 100 years!" (Họ đọc kinh Koran, và sau đó ôm nhau và nói "Chúc bạn sống lâu 100 tuổi!")

III. Pronunciation and Grammar (2.5 points)

a) Listen and put a tick (√) in the right box, paying attention to the pronunciation of the underlined part of the word. (Nghe và đặt một dấu (√) vào hộp đúng, chú ý đến cách phát âm của phần gạch chân của từ.)

 • 1. glean
 • 2. fry
 • 3. thrive
 • 4. overthrow

b) Join the sentences, using who or which. (Kết hợp các câu, sử dụng who hoặc which)

 • 1. The Earth is a planet which can support life. (Trái Đất là hành tinh có thể tồn tại sự sống.)
 • 2. The book is about a girl who runs away from home. (Quyển sách nói về một cô gái chạy trốn khỏi nhà.)
 • 3. A dictionary is a book which gives you the meaning of words. (Một cuốn từ điển là 1 quyển sách cho bạn ý nghĩa của từ.)

c) Match the clause in column A with the one in column B to make a complete conditional sentence. (Ghép mệnh đề ở cột A với mệnh đề ở cột B để tạo thành một câu điều kiện hoàn chỉnh.)

 • 1. c : We’ll buy a new car soon if we can afford it. (Chúng tôi sẽ mua một chiếc ô tô mới nếu chúng tôi có đủ tiền.)
 • 2. b : If you had told me about the problem, I would have helped you. (Nếu bạn nói cho tôi vấn đề đó thì tôi đã giúp bạn rồi.)
 • 3. a : I would find a job in London if I spoke English well. (Tôi sẽ tìm một công việc ở Luân Đôn nếu tôi nói tiếng Anh tốt.)

IV. Writing (2.5 points)

In 120 words, write a paragraph on what you like and don't like about our Tet holiday. Your writing should include the activities people often do before and during Tet, the food and the weather at Tet. You may use the clues below.

(Trong 120 từ, viết một đoạn văn về những gì bạn thích và không thích ngày nghỉ Tết của chúng ta. Bài viết của bạn nên gồm các hoạt động mà người ta thường làm trước và trong Tết, thực phẩm và thời tiết ngày Tết. Bạn có thể sử dụng các gợi ý dưới đây.)

Before Tet (Trước Tết)

Clean and decorate the house (dọn dẹp và trang trí nhà cửa)

Buy peach flowers, kumquat trees (mua hoa đào, cây quất)

Buy things: sweets, candies… (Mua các thứ: đồ ngọt, kẹo…)

During Tet (Trong dịp Tết)

Cook traditional food(s) (nấu các món ăn truyền thống)

Go to pagoda or church (đi chùa hoạc nhà thờ)

Visit relatives and friends (thăm họ hàng và bạn bè)

Typical foods (Món ăn tiêu biểu)

Banh chung (square sticky rice cake)

Fruit jams (Mứt trái cây)

The weather (Thời tiết)Cold and wet (Lạnh và ẩm ướt)

Bài làm 1:

Tet is one of the most important traditional holiday in our country. It celebrates the Lunar New Year. Actually Tet starts on the first day of the lunar year, however people always prepare for it well in advance. The house is usually cleaned and decorated with beautiful things such as flowers and pictures. Peach flowers and kumquat trees are very typical at Tet. Almost every house has at least either peach flowers and kumquat trees, some even have both in their houses at Tet. During Tet people enjoy traditional foods such as banh chung, fruit jam,... On the first day of the Lunar New Year, people often go to pagodas or churches then they visit their relatives. I enjoy Tet holidays because we often have "lucky money" at Tet and we can get up later than usual. The only thing I don't like at Tet is that the weather is wet and cold.

Bài làm 2:

Tet is one of the most important traditional holiday in our country. It celebrates the Lunar New year. Actually Tet starts on the first day of the lunar year, however people always prepare well for it in advance. The house is usually cleaned and decorated with flowers, kumquat trees or peach flowers. People usually buy sweets, candies, biscuit, ... and prepare traditional food: banh chung. In Tet holiday, people visit relatives and friends. They also go to pasodas or churchs. Children are very happy in that time because they usually receive lucky money inside red envelopes. Both children and adults take part in traditional games. People usually are polite to each other because they want to have good luck on New Year's Day. Tet holiday is the time people always expect in the year.


 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021