Writing Unit 1: Friendship Tình bạn

  • 1 Đánh giá

Phần writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề tình bạn. Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn cách giải bài tập trong sách giáo khoa giúp bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp cũng như trong các bài kiểm tra

I. Từ vựng

Characteristic: tính cách

II. Cấu trúc cần lưu ý

To like something/somebody the most: thích ai/cái gì nhất

III. Hướng dẫn giải bài tập

Write about a friend, real or imaginary, following these guidelines. (Viết về một người bạn. có thể viết thật hoặc tưởng tưởng theo hướng dẫn sau.)

  • give your friend’s name, age, sex and home address, when and where you met him or her (Giới thiệu tên, tuổi, giới tính, địa chỉ nhà, bạn gặp người bạn đó ở đâu và lúc nào)
  • describe his her physical characteristics (height, hair, eyes, face, clothes,...) and his/her personalities (helpful, sincere....) (miêu tả ngoại hình của anh ấy/cô ấy như chiều cao, mái tóc, đôi mắt, khuôn mặt, quần áo,… và tính cách của người bạn đó (Hữu ích, thành thật)
  • say what you like about him or her (Bạn thích người bạn đó ở điểm gì)

Gợi ý:

Among the friends that I have. Hung is my close friend. He is seventeen years old. Although we don't live in the same district, we are now classmates. I met him when we first came to this high school. So we've known each other for more than a year. Hung is a good-looking boy. He’s tall with short straight hair and clear black eyes. He has got a square face and looks very energetic and studious. His clothes are not expensive but always clean and well-ironed. We have been friends just because we nearly have the same tastes and qualities. We are very helpful to each other when having difficulties. Moreover, there is completely mutual trust between us. We are always ready to tell each other our most intimate secrets. Another thing is that Hung has a sense of humour. He is known as a class joker. He usually makes our class laugh. He's very polite to older people, generous and helpful to his friends. When time goes by, our friendship becomes deeper and deeper.


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021