Language focus Unit 6: Competitions Những cuộc thi đấu

 • 1 Đánh giá

Phần trọng tâm kiến thức của unit này nói về về cách phát âm /tr/, /dr/ và /tw/trong tiếng Anh, cũng như ôn tập về câu gián tiếp sử dụng danh động từ. Bài viết cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa.

I. Từ vựng

 • representative (n) [,repri'zentətiv]: đại diện
 • score (v) [skɔ:]: tính điểm
 • smoothly (adv) ['smu:đli]: suôn sẻ
 • spirit (n): tinh thần, khí thế
 • sponsor (v) ['spɔnsə]: tài trợ
 • entry procedure (n) ['entri prə'si:dʒə]: thủ tục đăng ký

II. Cấu trúc cần lưu ý

 • feel like (v) muốn
 • find out (v) tìm ra
 • Âm /tr/ trong tiếng Anh là một phụ âm, phát âm của chữ cái "tr"
 • Âm /dr/ trong tiếng Anh là một phụ âm, phát âm ghép của chữ cái “d” và “r”(Đọc liền thành một âm)
 • Âm /tw/ trong tiếng Anh là một phụ âm, phát âm ghép của chữ cái “t” và “w”(Đọc liền thành một âm)
 • Câu gián tiếp sử dụng danh động từ: Xem hướng dẫn tại đây.

III. Hướng dẫn giải bài tập

1. Pronunciation:

Listen and repeat:

/tr/:

 • Traffic: giao thông
 • Troops: Quân
 • Trousers: quần dài
 • Tropical: nhiệt đới

/dr/:

 • Drive: lái (ô tô,…)
 • Dreadful: kinh sợ
 • Drink: uống
 • Dress: váy

/tw/:

 • Twelve: mười hai
 • Twenty: hai mươi
 • Twin: sinh đôi
 • Twinkle: lấp lánh

Practise reading aloud these sentences:

 • 1. John always enjoys travelling by train
 • 2. Jane’s teeth are troubling her.
 • 3. George is driving dangerously
 • 4. Her new dress is an absolute dream.
 • 5. She has an amusing twinkle in her eyes.
 • 6. Think twie before doing something.

2. Grammar:

Exercise 1. Change direct speech into reported speech. Begin each of the sentences in the wav shown.

e.g: "It was nice of you to help me. Thank you very much." Tom said to you.

—> Tom thanked me for helping him.

 • 1. “I hear you passed your exams. Congratulations!” John said to us.

-> John congratulated us on passing our exams.

 • 2. “I’m sorry I didn’t phone you earlier,” Mary said.

-> Mary apologized for not phoning me earlier.

 • 3. “I’ll drive you to the station. I insist,” Peter said to Linda.

-> Peter insisted on driving Linda to the station.

 • 4. “You didn't pay attention to what I said." the teacher said to the boy.

-> The teacher accused the boy of not paying attention to what he had said.

 • 5. “I’ve always wanted to be rich.” Bob said.

-> Bob has always dreamed of being rich.

 • 6. “Don’t stay at the hotel near the airport,” I said to Ann.

-> I warned Ann auainst staving at the hotel near the airport.

 • 7. “Stay here! I can’t let you go out tonight." her mother said to Jane.

-> Her mother prevented Jane from going out that night

 • 8. “It was nice of you to visit me. Thank you.” Miss White said to Jack.

-> Miss While thanked Jack for visiting her.

Exercise 2. Rewrite the dialogues in reported speech, usine gerund.

1.

 • Linda: Let me pay for the meal.
 • Tom: Certainly not! I’ll pay.

-> Tom insisted on paving for the meal.

2.

 • Mr. Smith: I feel like meeting our children soon.
 • Mrs. Smith: I think so.

-> Mr and Mrs. Smith looked forward to meeting their children soon.

3.

 • Woman: Hey! You’ve broken the window of my house!
 • Boy: Oh ... no, I’ve just arrived here. I don’t know anything about it.

-> The boy denied breaking the window of The woman's house.

4.

 • Policeman: You mustn’t leave the shop!
 • Customer: What's that?
 • Policeman: Stay here! You mustn’t leave the shop!

-> The policeman stopped the customer {from) leaving the shop.

5.

 • Detective: You have stolen Mrs. Brown’s car!
 • The thief: Yes...! But….

-> The thief admitted stealing Mrs. Brown's car

6.

 • Mary: What shall we do on Saturday?
 • Ann: What about having a party?

-> Ann suggaested having a party next Saturday.

7.

 • John’s wife: The house is very nice! We’ll certainly buy it!
 • John: I think so.

-> John and his wife were thinking of buying the house.


 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021