Listening Unit 4: Volunteer work Công việc tình nguyện

 • 1 Đánh giá

Phần listening hướng dẫn cách làm bài nghe với chủ đề công việc tình nguyện. Bài viết cung cấp các từ vựng, cấu trúc cần lưu ý cũng như gợi ý giải bài tập phần listening trong sách giáo khoa.

 • While you listen

I. Từ vựng

 • park (v) [pɑ:k]đậu xe
 • participate in (v) [pɑ:'tisipeit]tham gia
 • retire (v) [ri'taiə]về hưu
 • rope (n) [roup]dây thừng
 • charity (n) ['t∫æriti]tổ chức từ thiện

II. Cấu trúc cần lưu ý:

 • raise money (v) quyên góp tiền
 • snatch up (v) ['snæt∫] nắm lấy

III. Hướng dẫn giải bài tập:

1. Before you listen

Tick (V) the best answer to the questions that suit you. (Đánh dấu (V) câu trả lời tốt nhất cho các câu hỏi phù hợp với bạn.)

 • 1. How often do you support charities?

Regularly (thường xuyên)

from time to time (Thỉnh thoảng)

never (Không bao giờ)

 • 2. What’s the best way of raising money to support charities?

through donations (Qua từ thiện)

through taxes (Qua thuế)

through fund-raising activities (Qua các quỹ quyên góp)

 • 3. Which of these kinds of volunteer work do you prefer?

helping the elderly (giúp đỡ người già)

helping the poor (Giúp đỡ người nghèo)

helping the sick (Giúp đỡ người ốm)

2. While you listen

Tapescript: Dưới đây là nội dung bài nghe

Spring School is an informal school. It provides classes to disadvantaged children in Ho Chi Minh City. Around 30 streets children live and study at the school and about 250 children with special difficulties from District 1 regularly attend classes.

The Organisation for Educational Development co-operated with Spring School to set up English classes in 1998. Dance, theatre, singing and folk music classes were set up a year later. Children from these classes participate in fund raising performances. They raise money to continue their English and performance Arts classes.

Spring School requires volunteers to help organize their fund raising dinner held annually in June. This is an exciting night in which children dance, sing and play music at one of the largest hotels in Ho Chi Minh City. They also need foreign volunteers to contact sponsors and help to expand the school activities. Volunteers are required from February until July to help organize these events.

It is hope that more schools like Spring School will soon be found in other cities in Vietnam.

Task 1. Listen and fill in the missing information. (Lắng nghe và điền thông tin còn thiếu.)

 • 1. Spring School is an informal school in Ho Chi Minh City.
 • 2. Around 30 streets children live and study at the school.
 • 3. About 250 children with special difficulties from District 1 regularly attend classes.
 • 4. Organization for Educational Development co-operated with Spring School to set up English classes in 1998.
 • 5. The school requires volunteers to help organise their fund-raisina dinner held annually in June.

Task 2. Listen again and answer the questions. (Lắng nghe một lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

 • 1. What is the aim of Spring School?

-> It provides classes to disadvantaged children in Ho Chi Minh City.

 • 2. What classes were set up in 1999?

-> Dance, theatre, singing and folk music classes were set up in 1999.

 • 3. Why do children participate in fund-raising performances?

-> Because they need money to continue their English and Performance Arts classes.

 • 4. Where do children dance, sing and play music?

->They dance, sing and play music at one of the largest hotels in Ho Chi Minh City.

 • 5. Why are foreign volunteers needed?

-> Because the school needs help to contact sponsors and expand the school activities. After you listen

3. After you listen:

Work in groups. Summarize the story about Spring School, using the given suggestions. (Tóm tắt câu chuyện về Spring School, bằng cách sử dụng những lời đề nghị đưa ra.)

 • The aim of Spring School (Mục tiêu của trường Mùa Xuân)
 • The number of children who live and study at the school or attend classes
 • The activities the children at the school take part in (Những hoạt động mà học sinh tham gia ở trường)
 • The kinds of volunteers that Spring School requires (Các loại tình nguyện mà trường Mùa Xuân yêu cầu)

Gợi ý:

 • What is the aim of Spring School?
 • How many students live and study at the school?
 • Which activities do the children at the school take part in?
 • What kinds of volunteers does Spring School require?

The aim of Spring School is to provide classes 10 disadvantaeed children in Ho Chi Minh City. Around 30 street children live and study at the school and about 250 children with special difficulties from District 1 attend classes. They take part in fund raising performances. Spring School requires foreign volunteers to contact sponsors and help to expand school activities.


 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021