Writing Unit 5: Illiteracy: Nạn mù chữ

  • 1 Đánh giá

Phần writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề nạn mù chữ. Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn cách giải bài tập trong sách giáo khoa giúp bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp cũng như trong các bài kiểm tra.

I. Từ vựng

  • Illiteracy (n) : nạn mù chữ
  • Population : dân số
  • Society : xã hội, hội, đoàn
  • Promote : thúc đẩy

II. Cấu trúc cần lưu ý:

  • different from: khác với

III. Hướng dẫn giải bài tập

Task 1. Choose a suitable word from the box to fill in each space of the following paragraph: (Chọn một từ thích hợp trong khung để điền vào mỗi chỗ trống của đoạn văn tiếp theo.)

went up rise different

declined dramatically varied

The table describes the literacy rates of the population in different parts of the country of Fancy from 1998 to 2007. As can be seen, they (1) varied considerably between 1998 and 2007. In the Lowlands, there was a gradual (2) rise in the number of both males and females who were literate. In contrast, the literacy rate in the Midlands (3) declined steadily in both the number of males and females. In the Highlands, the trend for literacy rate was (4) different from the other regions. While the number of literate males (5) went up sharply between 1998 and 2007, the number of literate females fell (6) dramatically. This data may help the researchers or planners make suitable plans for educational development in each area of the country.

Task 2. Writing a paragraph of about 100 words describing the information in the table below. (Viết một đoạn văn khoảng 100 từ mô tả thông tin trong bảng dưới đây .)

1998

2002

2004

2007

Lowlands

50%

53%

56%

95%

Midlands

70%

75%

80%

85%

Highlands

50%

45%

40%

30%


1.

Tile table describes the trends of literacy rates in Sunshine country from 1998 to 2007. As can be seen from the data in the table, the literacy rate of the population varied considerably during this period.

There was a uradual rise in the number of both males and females in the Lowlands with 50% in 1998, 53% in 2002 and 56% in 2004. Then this rate went up sharply to reach 95% in 2007.

Similarly, there was a steady rise from 70% in 1998 to 85% in 2007 for the number of literate males and females in the Midlands.

On the contrary, the literacy rate in the Highlands declined steadily. In 1998, 50% of population was literate but this number decreased gradually over the next six years. It was only 30% in 2007.

These data may help the researchers make suitable plans for educational development in each area of tile country.

2.

The table describes the trend of literacy rates in Sunshine country from 1998 to 2007. As can he seen from the data in the table, the literacy rates in Sunshine country rose slightly from 50% in to 53% in 2002 in Lowlands. There was a dramatic rise in 2007, it reached to 90%. In Midlands, the rates increased gradually by 5% in 2007. In contrast, there was a slight decrease in the rates of literacy in Highlands in the first four years from 1998 to 2002. In the last six years, the rales dropped sharply from 45% to 30%. In general, the literacy rates in Sunshine country had tendeney to increase over 10 years.


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021