Writing Unit 9 : The Post Office

 • 1 Đánh giá

Phần Writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề The Post Office (Bưu điện). Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn cách giải bài tập trong sách giáo khoa giúp bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp cũng như trong các bài kiểm tra.

Writing a letter to express satisfaction (or dissatisfaction) (Viết một bức thư bày tỏ sự hài lòng (hoặc không hài lòng))

Task 1. Work with a partner. Imagine that you have been using some of the services provided by Thanh Ba Post Office (you have learnt about this post office in Reading section). Discuss the things that may make you satisfied (or dissatisfied) with the services there. The ideas below might be useful to you.

(Làm việc với bạn cùng học. Hãy tưởng tượng rằng bạn đã sử dụng một số dịch vụ được cung cấp bởi Bưu điện Thanh Ba (bạn đã học về bưu điện này trong phần Reading). Thảo luận về những điều mà có thể làm cho bạn hài lòng (hoặc không hài lòng) với các dịch vụ ở đó. Những ý dưới đây có thể có ích cho bạn.)

Giờ mở cửa của bưu điệnquá muộn/quá sớm ...
Chất lượng trang thiết bịchất lượng tốt/tồi/kém cần sửa chữa ...
Điều kiện an ninh của bưu điệnđiều kiện an ninh tốt/kém / không ai trông giữ xe máy hoặc xe đạp/ kẻ móc túi, ...
Thái độ của nhân viênlịch sự/có tính giúp đỡ/bất lịch sự/ngạo mạn
Giá cả dịch vụthấp/cao/hợp lý...
Tính đúng giờ của việc chuyển phát thư từ và báoluôn luôn/không bao giờ đúng giờ/ đôi khi muộn/ thư và báo bị thất lạc...

Gợi ý:

 • The opening hours of the post office (Giờ mở cửa của bưu điện)
  => It is too early when closing at 9 p.m. It would be much better if the post office opened until 11 p.m so that customers can have access to the services. (Quá sớm để đóng cửa lúc 9 giờ tối. Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu bưu điện mở cửa đến tận 11 giờ tối để khách hàng có thể tiếp cận được dịch vụ.)
 • The quality of the equipment (Chất lượng trang thiết bị)
  => Thanh Ba Post Office is a well-equipped and reliable address for the postal and telecommunication needs. (Bưu điện Thanh Ba được trang bị đầy đủ thiết bị và là địa chỉ tin cậy cho nhu cầu gửi bưu điện và viễn thông.)
 • The security conditions of the post office (Điều kiện an ninh của bưu điện)
  => The parking area of Thanh Ba Post Office is not a good and security place. Although the parking area is large, it has no security-guards. (Khu vực đỗ xe của bưu điện Thanh Ba không phỉa là nơi tốt và an toàn. Mặc dù khu vực đỗ xe rộng rãi nhưng nó không có nhân viên bảo vệ.)
 • The attitude of the staff (Thái độ của nhân viên)
  => The staff are always helpful and polite to the customers. (Nhân viên luôn giúp đỡ và lịch sự với khách hàng.)
 • The prices of the services (Giá cả dịch vụ)
  => The prices are quite reasonable. (Giá cả khá hợp lý.)
 • The punctuality of delivery of letters and newspapers. (Tính đúng giờ của việc chuyển phát thư từ và báo)
  => The delivery of newspapers is not always punctual. Sometimes, letters and newspapers are lost. (việc chuyển phát báo không phải bao giờ cũng đúng giờ. Thỉnh thoảng, thư từ và báo còn bị thất lạc.)

Task 2. After a year in the job, the director of Thanh Ba Post Office has invited residents in the neighborhood to write letters to him describing the quality of the services they have received. Write such a letter, using the ideas you discussed in he Task I.

(Sau một năm hoạt động, Giám đốc Bưu điện Thanh Ba đã mời cư dân trong khu phố viết thư cho ông ấy mô tả chất lượng của các dịch vụ mà họ đã nhận được. Viết một bức thư như vậy, bằng cách sử dụng những ý tưởng mà bạn đã thảo luận trong Bài tập 1.)

Bức thư 1:

Dear Sir,

I've been using the services provided by Thanh Ba Post Office for years and I am writing in response to your call for customers to express their satisfaction or dissatisfaction towards the post offices services.

Like other customers. I find your post office a well-equipped and reliable address for our postal and telecommunication needs. I am impressed by your spacious place for transaction...

I know that making everyone satisfied is hard work and sometimes seems impossible. What you and your staff have done so far for the development of the post office is encouraging and this letter is written in the hope that your post office will be a better place.

Your faithfully,

Nguyen Mai Thu

Bức thư 2:

Dear Sir,

I have been using the serrvices provided by Thanh Ba Post Office for years and I am writing in response to your call for customers to express their satisfaction or dissatisfaction towards the post office's services.

Like any other customers. I find your post office a well-equipped and reliable address for our postal and telecommunication needs. I am impressed by your spacious place for transaction. The seats in the lobby are pretty and always clean. The fax machines are always in good working condition and my colleagues in Ho Chi Minh City have no complaints about the quality of the documents I send them.

However, there are some minor drawbacks that need mentioning here. Although the parking area is large, it has no security guards and sometimes feel insecure when leaving my motorcycle there. Moreover, it would be much better if the post office opens until 11 p.m so that customers can have more access to your services.

I know that making everyone satisfied is a hard work and sometimes seems impossible. What you and your staff have done so far for the development of the post office is encouraging and this letter is written in the hope that your post office will be a better place.

Your faithfully,

Nguyen Mai Thu

Bức thư 3:

Dear Sir,

I have been using the services provided by Thanh Ba Post Office for years and I am in response to your call for customers to express their satisfaction or dissatisfaction towards the post office services. Like many other customers, I find your post office a well equipped and reliable address.

Firstly, I'm impressed by your spacious place for transaction, the seats are clean. Nine telephone boxes are always available so customers do not have to wait to make their call. More interestingly. I am satisfied with the price of the services. Although the packing area is large, it has no security guards and I sometimes feel insecure when leaving my motorbike there.

And the last point I would like to comment on is the opening hours of the post office. I think it would be better if the post office opens until 11 p.m so that customers can have more access to your services. I know that you and your staff have done so far for the developmem of the post office.

This letter is written in the hope that your post office will be a better place.

Your faithfully,

Nguyen Mai Thu


 • 406 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021