Writing Unit 3: A party Bữa tiệc

 • 1 Đánh giá

Phần writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề bữa tiệc. Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn cách giải bài tập trong sách giáo khoa giúp bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp cũng như trong các bài kiểm tra

I. Từ vựng:

 • financial (a) [fai'næn∫l; fi'næn∫l] (thuộc) tài chính
 • flight (n) [flait]chuyến bay
 • forgive (v) [fə'giv]tha thứ

II. Cấu trúc cần lưu ý

III. Hướng dẫn giải bài tập:

Writing a letter of invitation:

Task 1. Work in pairs. Ask and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

 • 1. On what occasions are parties held?(Vào những dịp nào các bữa tiệc thường được tổ chức?)

birthdays, anniversaries. New Year's Eve.

 • 2. What kind of clothes do people often wear at a party? (Mọi người thường mặc gì tới bữa tiệc?)

traditional costume, a formal or informal dress

3. What kind of presents do people often bring to a party? (Loại quà nào mọi người thường mang tới bữa tiệc?)

(cakes, chocolate, candy, flowers....)

Task 2. Complete the letter of invitation below with the words/ phrases in the box. (Hoàn thành bức thư mời dưới đây với các từ, cụm từ cho trong bàng.)

winners

at my house

to come

to cook

by Monday

refreshments


67 Ngọc Ha Street Hanoi, Vietnam

Dear Minh Hanh,

Iam having a New Year's Eve party (1) at my house at 7 p.m on 31st December.

Would you like (2) to come? Most of our classmates have been invited, too. There will be lots of (3) refreshments and some special foods that I mvself am going (4) to cook. Of course, there will be dancing and some games with nice prizes for the (5) winners.

Please let me know (6) by Monday whether you can come.

Love.

An Due

Task 3. You are going to hold a party. You want to invite your classmate to the party. Write a letter of invitation, following these guidelines. (Bạn sẽ tổ chức một bữa tiệc. Bạn muốn mời các bạn cùng lớp tới tham dự. Viết một bức thư mời theo hướng dẫn dưới đày.)

 • What party are you going to organize? (Bạn định tổ chức tiệc gì?)
 • Where and when do you intend to organize the party? ở đâu và bao giờ bạn định mở tiệc
 • How many people do you plan to invite and who are they? (Bạn định mời bai nhiêu người đến bữa tiệc và họ là ai)
 • What activities will take place at the party? (Bạn định tổ chức hoạt động gì ở bữa tiệc)
 • What food and drink will be served at the party? (Bạn định phục vụ đồ ăn và đồ uống gì ở bữa tiệc?)

1.

Dear classmates,

I’m going to hold a party for my birthday at my house at 5 p.m on January the twelve. Will you come? Most of the students in our class have been invited. Besides usual foods and drinks, there will be a special food I myself am going to cook.

I'm looking, forward to seeing you at my party.

Yours,

Ha

2.

Dear Hoa,

As the school year is coming to an end. I’m giving a farewell party before we go away for holiday. Would you like to come? It will be held at my home at 7 p.m this coming Sunday. I intend to invite about 10 people, so it will be a small gathering. I will order some pizzas and buy snacks and fruits. There will be dancing and karaoke competition, so there will be a lot of fun.

Please let me know if you can come. Just leave me a message on the phone if you can’t catch me at home.

See you,

Linh


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021