Trắc nghiệm hóa học 10 bài 22: Clo

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 10 bài 22: Clo. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trong các halogen, clo là nguyên tố

 • A. Có độ âm điện lớn nhất.
 • B. Có tính phi kim mạnh nhất.
 • C. Tồn tại trong vỏ Trái Đất (dưới dạng các hợp chất) với trữ lượng lớn nhất.
 • D. Có số oxi hóa –1 trong mọi hợp chất.

Câu 2: Ứng dụng không phải của clo là:

 • A. Sản xuất tẩy trắng, sát trùng và hóa chất vô cơ
 • B. Diệt trùng, tẩy trắng
 • C. Sản xuất các hóa chất hữu cơ
 • D. Sản xuất nhựa teflon làm nhựa chống dính ở xoong chảo

Câu 3: Phản ứng giữa Cl và H có thể xảy ra ở điều kiện:

 • A. Có khí HCl làm xúc tác
 • B. Ánh sáng khuếch tán
 • C. Nhiệt độ thường và bóng tối
 • D. Nhiệt độ tuyệt đối 273K

Câu 4: Cho clo vào nước, thu được nước clo. Biết clo tác dụng không hoàn toàn với nước. Nước clo là hỗn hợp gồm các chất :

 • A. HCl, HClO
 • B. HClO, Cl, HO
 • C. HO, HCl, HClO
 • D. HO, HCl, HClO, Cl

Câu 5: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách

 • A. điện phân nóng chảy NaCl.
 • B. cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO, đun nóng.
 • C. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.
 • D. cho F đẩy Cl ra khỏi dung dịch NaCl.

Câu 6: Cho kim loại M tác dụng với Cl được muối X; cho kim lọa M tác dụng với dung dịch HCl được muối Y. Nếu cho dung dịch muối Y tác dụng với Cl cũng thu được muối X. Kim loại M có thể là

 • A. Mg
 • B. Zn
 • C. Al
 • D. Fe

Câu 7: Cho các mệnh đề sau:

 1. Khí hidro clorua khô không tác dụng được với CaCO để giải phóng khí CO$_{2}$
 2. Clo có thể tác dụng trực tiếp với oxi tạo ra các oxit axit
 3. Flo là phi kim mạnh nhất, nó có thể tác dụng trực tiếp với tất cả các nguyên tố khác
 4. Clorua vôi có tính oxi hóa mạnh

Số mệnh đề phát biểu đúng là:

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 4
 • D. 3

Câu 8: Cho các hợp chất sau: HCl, HClO, HClO, NaClO, NaClO$_{4}$.

Số oxi hóa của clo trong các hợp chất trên lần lượt là dãy nào sau đây?

 • A. -1; +1; +3; +1; +5
 • B. -1; +1; +7; + 1; +5
 • C. -1; -1; +5; +1; +7
 • D. -1; +1; +5; +1; +7

Câu 9: Trong tự nhiên, clo tồn tại dưới dạng:

 • A. Muối NaCl có trong nước biển và muối mỏ
 • B. Khoáng vật sinvinit (KCl.NaCl)
 • C. Đơn chất Cl
 • D. Khoáng vật cacnalit (KCl.MgCl.6HO)

Câu 10: Chất dung để làm khô khí Cl ẩm là

 • A. dung dịch HSO4 đậm đặc.
 • B. NaSO$_{3}$ khan.
 • C. CaO.
 • D. dung dịch NaOH đặc.

Câu 11: Đốt cháy 29,25 gam kẽm trong khí clo thu được 48,96 gam kẽm clorua (ZnCl). Hiệu suất của phản ứng trên là:

 • A. 80%
 • B. 75%
 • C. 85%
 • D. 90%

Câu 12: Đốt cháy sắt trong khí clo, người ta thu được 32,5 gam muối. Thể tích khí clo (đktc) đã tham gia phản ứng là

 • A. 6,72 lít.
 • B. 13,44 lít.
 • C. 4,48 lít.
 • D. 2,24 lít.

Câu 13: Nước clo có tính tẩy màu và sát trùng vì có đặc điểm nào sau đây?

 • A. Tạo ra ion Cl có tính oxi hóa mạnh
 • B. Tạo ra axit HClO có tính oxi hóa mạnh
 • C. Clo tác dụng với nước tạo ra HCl có tính tẩy màu
 • D. Clo có tính oxi hóa mạnh

Câu 14: Phương pháp để thu khí clo trong phòng thí nghiệm là:

 • A. Phương pháp đẩy không khí
 • B. Thu qua dung dịch NaCl bão hòa
 • C. Thu qua nước nóng
 • D. Cả ba phương pháp trên

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về số oxi hóa của clo?

 • A. Clo có số oxi hóa đặc trưng là -1
 • B. Clo chỉ có một số oxi hóa là -1
 • C. Clo có thể có các oxi hóa sau: -1; +1; +3; +5; +7
 • D. Do clo có phân lớp 3d còn trống nên clo có nhiều số oxi hóa

Câu 16: Đốt cháy 11,9 gam hỗn hợp gồm Zn, Al trong khí Cl dư. Sauk hi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 40,3 gam hỗn hợp muối. Thể tích khí Cl (đktc) đã phản ứng là

 • A. 17,92 lít.
 • B. 6,72 lít.
 • C. 8,96 lít.
 • D. 11,20 lít.

Câu 17: Nguyên tố nào sau đây không phản ứng trực tiếp với clo?

 • A. Cacbon
 • B. Magie
 • C. Kẽm
 • D. Lưu huỳnh

Câu 18: Nguyên tố Cl ở ô thứ 17 trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron của ion Cl- là :

 • A. 1s2s2p$^{6}$3s3p$^{4}$.
 • B. 1s2s2p$^{6}$3s3p.
 • C. 1s2s2p$^{6}$3s3p$^{6}$.
 • D. 1s2s2p$^{6}$3s3p$^{5}$.

Câu 19: Hiện tượng sẽ quan sát được khi cho nước clo thêm dần vào dung dịch KI có chứa sẵn hồ tinh bột?

 • A. Có hơi màu tím bay lên
 • B. Dung dịch chuyển sang màu vàng
 • C. Dung dịch có màu xanh đặc trưng
 • D. Không có hiện tượng gì

Câu 20: Khi hạ nhiệt độ xuống giá trị -100,98C thì khí clo sẽ hóa rắn. Ở trạng thái rắn, clo thuộc loại tinh thể nào?

 • A. Tinh thể ion
 • B. Tinh thể nguyên tử
 • C. Tinh thể phân tử
 • D. Không xác định được

Câu 21: Phản ứng nào sau đây thể hiện clo vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa?

 • A. 3Cl + 2NH$_{3}$ $\rightarrow $ 6HCl + N
 • B. Cl + SO + 2HO $\rightarrow $ 2HCl + HSO$_{4}$
 • C. Cl + 2NaOH $\rightarrow $ NaCl + NaClO + HO
 • D. 3Cl + 2Fe $\rightarrow $ 2FeCl$_{3}$

Câu 22: Cho 7,84 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm Cl và O phản ứng vừa đủ với 11,1 gam hỗn hợp Y gồm Mg và Al, thu được 30,1 gam hỗn hợp Z. Phần trăm khối lượng của Al trong Y là

 • A. 75,68%.
 • B. 24,32%.
 • C. 51,35%.
 • D. 48,65%.

Câu 23: Sục Cl vào nước, thu được nước clo màu vàng nhạt. Trong nước clo có chứa các chất là :

 • A. Cl, HO.
 • B. HCl, HClO.
 • C. HCl, HClO, HO.
 • D. Cl, HCl, HClO, HO.

Câu 24: Hoà tan khí Cl vào dung dịch KOH đặc, nóng, dư. Dung dịch thu được có các chất thuộc dãy nào dưới đây ?

 • A. KCl, KClO, Cl$_{2}$.
 • B. KCl, KClO, KOH, H$_{2}$O.
 • C. KCl, KClO, KOH, HO.
 • D. KCl, KClO.

Câu 25: Cho 10,8 gam kim loại M hóa trị III tác dụng với khí clo dư thì thu được 53,4 gam muối. Kim loại M là:

 • A. Al
 • B. Cr
 • C. Fe
 • D.Ni
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 22 hóa học 10: Clo


 • 93 lượt xem