Trắc nghiệm hóa học 10 bài 26: Luyện tập Nhóm halogen

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 10 bài 26: Luyện tập Nhóm halogen. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Để điều chế khí F ta có thể sử dụng phương pháp nào sau đây?

 • A. Dùng chất khử mạnh để khử muối florua
 • B. Cho HF tấc dụng với chất oxi hóa mạnh như HSO$_{4}$ đặc, KMnO$_{4}$, O,...
 • C. Dùng dòng điện oxi hóa muối florua
 • D. Nhiệt phân muối clorua

Câu 2: Cho phản ứng hóa học:

Cl + Ca(OH) $\rightarrow $ CaOCl + HO

Phản ứng này thuộc loại:

 • A. phản ứng oxi hóa khử
 • B. phản ứng trao đổi vì không có sự thay đổi số oxi hóa
 • C. phản ứng axit bazo
 • D. phản ứng hóa hợp

Câu 3: Hãy chỉ ra mệnh đề không đúng?

 • A. Trong tất cả các hợp chất, flo chỉ có số oxi hóa -1
 • B. Trong các hợp chất với hidro và kim loại, các halogen luôn thể hiện số oxi hóa -1
 • C. Trong tất cả các hợp chất, các halogen chỉ có số oxi hóa -1
 • D. Tính oxi hóa của các halogen giảm dần từ flo đến iot

Câu 4: Chất nào sau đây tác dụng được với H ngay cả khi ở trong bóng tối và ở nhiệt độ rất thấp?

 • A. F
 • B. Cl
 • C. Br
 • D. I

Câu 5: Trong phản ứng hóa học: Cl + Ca(OH) → CaOCl + HO

Clo đóng vai trò

 • A. chất khử.
 • B. chất oxi hóa.
 • C. vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.
 • D. không là chất oxi hóa, không là chất khử.

Câu 6: Tính thể tích dung dịch KMnO 0,5M ở môi trường axit cần thiết để oxi hóa hết 200ml dung dịch chứa NaCl 0,15M và KBr 0,1M.

 • A. 12 ml
 • B. 30 ml
 • C. 20 ml
 • D. 10 ml

Câu 7: Cho bốn hợp chất: AgNO, ZnCl$_{2}$, HI, Na$_{2}$CO đựng trong 4 lọ mất nhãn X, Y, Z, T. Biết rằng Y chỉ tạo khí với Z nhưng không phản ứng với T. Các chất có trong 4 lọ X, Y, Z, T là:

 • A. ZnCl, HI, NaCO$_{3}$, AgNO$_{3}$
 • B. AgNO, Na$_{2}$CO, HI, ZnCl$_{2}$
 • C. AgNO, HI, Na$_{2}$CO, ZnCl$_{2}$
 • D. ZnCl, NaCO$_{3}$, HI, AgNO$_{3}$

Câu 8: Nhận xét nào sau đây về nhóm halogen là không đúng?

 • A. Đơn chất dạng X
 • B. Tác dụng với kim loại mạnh muối halogenua
 • C. Tác dụng với hidro khí hidrohalogenua
 • D. Tồn tại chủ yếu ở dạng đơn chất

Câu 9: Cho hỗn hợp gồm 31,84 gam hai muối NaX và NaY (X, Y là hai halogenua ở hai chu kì liên tiếp) vào dung dịch AgNO dư thì thu được 57,34 gam kết tủa. X và Y là:

 • A. Cl và Br
 • B. Br và I
 • C. F và Cl
 • D. F và Cl hoặc Br và I

Câu 10: Dãy kim loại nào sau đây gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl?

 • A. Cu, Al, Fe
 • B. Zn, Ag, Fe
 • C. Mg, Al, Zn
 • D. Al, Fe, Ag

Câu 11: Cặp chất nào sau đây không tác dụng được với nhau?

 • A. Al và Br
 • B. HF và SiO
 • C. Cl và O
 • D. F và H

Câu 12: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?

 • A. Cho Ivào dung dịch NaBr.
 • B. Cho Fe vào dung dịch HCl đặc, nguội.
 • C. Sục khí Cl vào dung dịch NaBr.
 • D. Sục khí Cl vào dung dịch FeCl.

Câu 13: Trong phản ứng: Br + HO $\rightleftharpoons $ HBr + HBrO ,Brom đóng vai trò:

 • A. Chất oxi hóa
 • B. Chất tan
 • C. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử
 • D. Chất khử

Câu 14: Hỗn hợp khí nào có thể cùng tồn tại (không xảy ra phản ứng hóa học)?

 • A. Khí HS và khí Cl
 • B. Khí HI và khí Cl
 • C. Khí NH và Khí HCl
 • D. Khí O và khí Cl

Câu 15: Để tẩy uế trong bệnh viện, người ta thường dùng hóa chất nào sau đây?

 • A. Tia phóng xạ
 • B. Khí ozon
 • C. Nước Javen
 • D. Clorua vôi

Câu 16: Phát biểu nào sau đây là sai?

 • A. Bán kính nguyên tử của clo lớn hơn bán kính nguyên tử của flo.
 • B. Độ âm điện của brom lớn hơn độ âm điện của iot.
 • C. Tính axit của HF mạnh hơn tính axit của HCl.
 • D. Tính khử của ion I mạnh hơn tính khử của ion Br.

Câu 17: Cho các phản ứng sau:

(a) 4HCl + PbO → PbCl + Cl + 2HO

(b) HCl + NHHCO$_{3}$ → NHCl + CO$_{2}$ + H$_{2}$O

(c) 2HCl + 2HNO → 2NO$_{2}$ + Cl$_{2}$ + 2H$_{2}$O

(d) 2HCl + Zn → ZnCl + H

Trong các phản ứng trên, số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 1
 • D. 2

Câu 18: Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • A. Clo có tính oxi hóa mạnh, oxi hóa được HO.
 • B. Flo có tính oxi hóa mạnh hơn clo.
 • C. Trong các hợp chất, flo chỉ có xố oxi hóa -1.
 • D. Dung dịch HF hòa tan được SiO.

Câu 19: Dùng bình thủy tinh có thể chứa được tất cả các dung dịch axit trong dãy nào sau đây?

 • A. HCl, HSO$_{4}$, HF
 • B. HCl. HSO$_{4}$, HNO$_{3}$
 • C. HSO$_{4}$, HF, HNO$_{3}$
 • D. HCl, HSO$_{4}$, HF, HNO$_{3}$

Câu 20: Một hidroxit của nguyên tố X có dạng X(OH) hay HXO$_{4}$.3H$_{2}$O. Nguyên tố X tạo hợp chất khí với hidro chứ 97,26% X về khối lượng. Vậy X là nguyên tố nào sau đây?

 • A. Flo
 • B. Brom
 • C. Clo
 • D. Iot

Câu 21: Cho 8,4 gam bột sắt tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư. Dẫn toàn bộ khí sinh ra đi qua bột CuO dư nung nóng. Khối lượng đồng thu được là:

 • A. 9,6 gam
 • B. 8,6 gam
 • C. 10,6 gam
 • D. 7 gam

Câu 22: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Sục khí Cl vào dung dịch NaOH.

(b) Cho Al tác dụng với I có HO làm xúc tác.

(c) Cho MnO vào dung dịch HCl đặc, nóng.

(d) Cho SiO vào dung dịch HF.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa – khử xảy ra là

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 23: Cho các phát biểu sau:

(a) Trong các phản ứng hóa học, flo chỉ thể hiện tính oxi hóa.

(b) Axit flohidric là axit yếu.

(c) Dung dịch NaF loãng được dung làm thuốc chống sâu răng.

(d) Trong hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều có số oxi hóa : -1, +1, +3, +5 và +7.

(e) Tính khử của các ion halogenua tăng dần theo thứ tự F, Cl, Br, I

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 5

Câu 24: Thành phần hóa học của đầu que diêm gồm: S, P và 50% KClO. Vai trò của KClO là:

 • A. Làm chất độn vì rẻ tiền
 • B. Làm chất kết dính bột S và P
 • C. Chất cung cấp oxi để đốt S và P
 • D. Chất tạo màu cho đầu que

Câu 25: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X thì dung dịch bị vẩn đục,nhỏ tiếp dung dịch NaOH vào thì dung dịch trở lại trong suốt. Sau đó nhỏ từ từ dung dịch HCl thấy dung dịch bị vẫn đục, nhỏ tiếp dung dịch HCl vào thì dung dịch lại trong suốt. Dung dịch X đem dùng là:

 • A. AlCl
 • B. CuSO
 • C. Fe(SO$_{4})_{2}$
 • D. Pb(NO
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 26 hóa học 10: Luyện tập: Nhóm halogen


 • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021