SKILLS REVIEW 4 (Tiếng Anh 12 mới)

 • 1 Đánh giá

Phần SKILLS REVIEW 4 bao gồm 4 kĩ năng (Nghe, nói, đọc, viết) giúp bạn học luyện tập từ vựng của 2 unit 9,10 vào việc viết thư ứng tuyển cho một vị trí. Bài học bao gồm nhiều dạng bài khác nhau. Bài viết sau là gợi ý giải bào tập trong sách giáo khoa.

 • 4. Listen to a talk about lifelong learning. Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG)

Skills – Review 4

1. Read the text about lifelong learning. (Đọc văn bản về học tập suốt đời)

Dịch:

Học tập suốt đời: Tại sao?

Tốc độ đáng kinh ngạc của sự phát triển về kỹ thuật khiến cho các cá nhân phải học các kỹ năng mới và tiếp tục cải thiện chúng trong suốt cuộc đời của họ.

Thuật ngữ "học suốt đời" (LLL) đề cập đến việc tích lũy kiến ​​thức và kỹ năng của một cá nhân liên tục. Ngoài các kiến ​​thức, kỹ năng, thái độ và hành vi mà con người có được trong cuộc sống hàng ngày của mình, LLL bao gồm ba hình thức: học chính thức, không chính thức và không chính thức. Học tập chính thức là học tập diễn ra trong các môi trường chính thức và tổ chức như trường học và trường đại học, và thường dẫn đến các chứng chỉ hoặc bằng cấp. Trong khi học phi chính thức được coi là học tập đạt được trong các hoạt động theo kế hoạch như đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, học tập không chính thức là học tập thu được từ các hoạt động hàng ngày.

LLL cung cấp một số lượng lớn các lợi ích cho cá nhân, cộng đồng, và cả nước. Trước hết, nó mang lại kiến ​​thức cho cá nhân, nâng cao kỹ năng hiện có của họ, kích thích kinh nghiệm học tập, và xây dựng các hệ thống giá trị, cần thiết cho họ như con người xã hội. Thứ hai, những người có kiến ​​thức làm cho cộng đồng năng suất và sáng tạo hơn với các kỹ năng, khả năng và ý tưởng cập nhật của họ. Nền kinh tế tri thức thay đổi nhanh chóng ngày nay đòi hỏi những người lao động chuẩn bị kỹ càng cho những thách thức mới bằng cách học liên tục. Thứ ba, LLL giúp đất nước phát đạt. Một người có khả năng, khéo léo và am hiểu có thể góp phần rất lớn vào sự phát triển và thịnh vượng của đất nước, góp phần làm nên hạnh phúc và sự thịnh vượng của công dân. Rõ ràng, LLL là rất quan trọng để tất cả mọi người nên học hỏi trong suốt cuộc đời của họ.

2. Read the text again and answer the questions. (Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi.)

Giải:

 1. Why do individuals need to learn new skills and keep improving them throughout their lives. (Tại sao các cá nhân cần phải học các kỹ năng mới và tiếp tục cải thiện chúng trong suốt cuộc đời của họ?)
  => They/Individuals need to learn new skills and keep improving them throughout their lives because of the astonishing speed of technological development. (Các cá nhân cần phải học các kỹ năng mới và tiếp tục cải thiện chúng trong suốt cuộc đời của họ vì tốc độ phát triển công nghệ đáng ngạc nhiên.)
 2. What it means by LLL? (LLL có nghĩa là gì?)
  => LLL (which stands for lifelong learning) means the continuous accumulation of an individual's knowledge and skills. (LLL có nghĩa là học tập suốt đời có nghĩa là sự tích tụ liên tục của kiến thức và kỹ năng của một cá nhân.)
 3. What does formal learning include? (Học tập chính thức bao gồm những gì?)
  => It includes learning that happens in formal and organised settings like schools and universities, and very often leads to certificates or degrees. (Nó bao gồm việc học tập xảy ra trong các môi trường chính thức và tổ chức như trường học và trường đại học, và thường dẫn đến chứng chỉ hoặc bằng cấp.)
 4. How is non-formal learning different from informal learning? (Cách học phi chính thức khác với học tập không chính thức như thế nào?)
  => Non-formal learning is learning gained in planned activities, whereas informal learning is learning acquired from daily life activities. (Học phi chính thức là học tập thu được trong các hoạt động theo kế hoạch, trong khi học tập không chính thức là học tập thu được từ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.)
 5. What benefits does LLL offer individuals? (Lợi ích gì LLL cung cấp cho các cá nhân?)
  => Apart from knowledge, skills, and learning experiences, it builds up systems of values necessary for all individuals. (Ngoài kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm học tập, nó còn xây dựng hệ thống các giá trị cần thiết cho tất cả mọi người.)
 6. How does communities and countries benefit from LLL? (Làm thế nào để cộng đồng và các quốc gia hưởng lợi từ LLL?)
  => With their skills, abilities, and ideas, knowledgeable individuals make communities more productive and creative, and contribute to their country's development and prosperity. (Với kỹ năng, khả năng và ý tưởng của họ, những người có kiến thức làm cho cộng đồng năng suất và sáng tạo hơn, góp phần vào sự phát triển và thịnh vượng của đất nước họ.)

Speaking

3. Work with a partner. Discuss the career planning steps below. Which one is the most important to you? (Làm việc cùng một người bạn. Thảo luận về bước lập kế hoạch sự nghiệp dưới đây. Cái nào là quan trọng nhất đối với bạn?)

knowing yourself

finding out

getting advice

making decisions

taking action

strengths, skills, inter values, and ambitions

exploring life, work, and learning options available

talking to career advisers, professionals, and experts

comparing options, narrowing down choices, and checking if they match your skills and interests

working towardsyourgoals,studyin; harder to pass exams and to get qualifications

Giải:

 • Student A: Now, let’s have a look at the career planning steps. What do you think of the very first step: knowing yourself?
 • Student B: Well, I think it means that we have to understand our strengths and weaknesses, as well as our values and ambitions.
 • Student A: Yes, I agree. Getting to know yourself well when you’re choosing a career or looking for a job can help you make the right decision. How about the next step?

Dịch:

 • Học sinh A: Bây giờ, chúng ta hãy cùng xem xét các bước lập kế hoạch nghề nghiệp. Bạn nghĩ gì về bước đầu tiên: Tự biết bản thân?
 • Học sinh B: À, tôi nghĩ rằng nó có nghĩa là chúng ta phải hiểu được những điểm mạnh và điểm yếu của chúng ta, cũng như những giá trị và tham vọng của chúng ta.
 • Học sinh A: Vâng, tôi đồng ý. Làm quen với bản thân khi lựa chọn nghề nghiệp hoặc tìm kiếm việc làm có thể giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn. Làm thế nào về bước tiếp theo?

4. Listen to a talk about lifelong learning. Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). (Nghe nói chuyện về học tập suốt đời. Quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG).)

Giải:

T

F

NG

1. We will soon be left behind if we do not keep our knowledge if we do not keep our knowledge and skills sharp and up to date in this fast changing world. (Chúng ta sẽ sớm bị bỏ lại phía sau nếu chúng ta không giữ kiến thức và kỹ năng của mình sắc bén và cập nhật trong thế giới thay đổi nhanh này.)

V

2. Lifelong learning, or LLL, sharpens our mind and improve our memory. (Học tập suốt đời, hay LLL, làm sắc bén suy nghĩ và cải thiện trí nhớ của chúng ta.)

V

3. Thanks to LLL, people are more confident in their ability to learn, to work, and to share information. (Nhờ LLL, mọi người tự tin hơn về khả năng học tập, làm việc và chia sẻ thông tin của họ.)

V

4. Lifelong learners damage their relationships and decrease their ability to communicate with people. (Người học tập suốt đời phá hoại mối quan hệ của họ và giảm khả năng giao tiếp với mọi người.)

V

5. LLL offers individuals better opportunities to make more money. (LLL cung cấp cho các cá nhân nhiều cơ hội tốt hơn để kiếm được nhiều tiền hơn.)

V

6. Lifelong learners can have more opportunities for career growth and quick promotion. (Những người học suốt đời có thể có nhiều cơ hội cho sự phát triển nghề nghiệp và xúc tiến nhanh chóng.)

V

Audio script

Well, as I said earlier, the world around us is changing at an amazing speed. If we do not keep our knowledge and skills sharp and up-to-date, we will soon be left behind.

Firstly, lifelong learning, or LLL, sharpens our mind and improves our memory. Generally, learning has positive effects on human brain. Research reveals that people with more education are less likely to suffer from memory loss in old age. Secondly, LLL makes people more confident in their ability to leam, to work, and to share information with others.

In addition, lifelong learners have better interpersonal skills. When learning, we often engage with life and people, which, in turn, enhances our relationships and sharpens our skills. Learning forces us to continuously listen, read, write, and speak. While we build up and enhance these skills, we also improve our ability to communicate with colleagues, customers, and other people.

Furthermore, LLLcanalsoimproveourcareeropportunities. Not only can we enhance the skills we already have, but we can also take advantage of opportunities to learn new skills or maximise our chances of career growth.

In summary, in the 21st century we all need to be lifelong learners if we want to succeed in life.

Writing

5. Read the job advertisement in the newspaper Viet Nam News and think about the qualities and experience you may need for the job. (Đọc quảng cáo tuyển dụng trên báo Việt Nam News và suy nghĩ về những phẩm chất và kinh nghiệm bạn có thể cần cho công việc.)

Dịch:

Tuyển hướng dẫn viên du lịch

Happy Travels cần một người trẻ, năng động, nhiệt tình và thân thiện để làm việc như một hướng dẫn viên du lịch tại cơ quan ở thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8.

Nhiệm vụ:

 • Đón khách tham quan các di tích lịch sử, tôn giáo, di tích quốc gia, bảo tàng, di tích lịch sử tự nhiên
 • Trả lời câu hỏi của du khách
 • Giúp tổ chức các tour du lịch

Kỹ năng và yêu cầu cá nhân:

 • Trách nhiệm, kiên nhẫn, và tính cách thân thiện
 • Năng động và nhiệt tình
 • Khả năng tìm kiếm thông tin cập nhật
 • Có kỹ năng giao tiếp và kỹ năng tổ chức tốt
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (bắt buộc); Tiếng Pháp hoặc những ngôn ngữ khác (mong muốn)

Xin vui lòng gửi đơn đăng ký của bạn tới: [email protected] hoặc Phòng Nhân sự, 1861 Giang Văn Minh,
Hà Nội Đường dây nóng: 0906115555

6. Write a covering letter of around 180 words, applying for the job in 5. Use the suggestions below or your own information and ideas. (Viết một lá thư bao gồm khoảng 180 từ, ứng tuyển công việc trong 5. Sử dụng những gợi ý dưới đây hoặc các thông tin và ý tưởng của riêng bạn.)

Giải:

Personnel Department Happy Travels 1861 Giang Van Minh St. Ha Noi

29 May 20...

Dear Sir or Madam,

I am writing in response to your advertisement in today's Viet Nam News for the post of tour guide at your agency in Ho Chi Minh City.

I enclose my cv for your information.

As you can see, I have previous experience which has prepared me for this position. I worked as an assistant tour guide for Binh Minh Travels in Ho Chi Minh City for eight weeks last summer. My responsibilities included giving information to visitors, accompanying groups of foreign tourists on overnight and multi-location tours, answering visitors' questions and keeping the tours organised, safe, and efficient.

I am an active and hard-working person.

I am also self-motivated, sociable, friendly, and enthusiastic. I have a good command of English and my IELTS score is 7.5. I sometimes work as a freelance interpreter and translator.

In addition, I can speak Spanish fluently, as well as a little French. If required, I can provide references and any additional information.

I am very keen to work for your agency and would be grateful for an opportunity to discuss my application with you in person. I would be available for an interview at any time.

Thank you very much for taking the time to consider this application.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Nguyen Minh Quang

Dịch:

Phòng Nhân sự Happy Travels 1861 Giang Văn Minh Hà Nội

Nguyễn Minh Quang

2099 Hai Bà Trưng, TP Hồ Chí Minh

Ngày 29 tháng 5 ...

Gửi anh / chị,

Tôi viết thư để phản hồi về việc quảng cáo của anh / chị trong Tin tức Việt Nam ngày hôm nay để đăng bài tuyển hướng dẫn viên du lịch tại cơ quan của bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi đính kèm CV của tôi để anh/ chị có thể biết thông tin.

Như anh/ chị thấy, tôi có kinh nghiệm trước đó đã chuẩn bị cho vị trí này. Tôi làm trợ lý cho tour du lịch Bình Minh tại thành phố Hồ Chí Minh trong 8 tuần lễ mùa hè năm ngoái. Nhiệm vụ của tôi là cung cấp thông tin cho khách tham quan, các nhóm du khách nước ngoài đi du lịch qua đêm và đa điểm, trả lời các câu hỏi của du khách và giữ cho các tour du lịch được tổ chức, an toàn và hiệu quả.

Tôi là một người hoạt động và chăm chỉ.

Tôi chủ động, hòa đồng, thân thiện và nhiệt tình. Tôi có vốn tiếng Anh tốt và điểm IELTS của tôi là 7,5. Đôi khi tôi làm thông dịch viên tự do và dịch giả.

Ngoài ra, tôi có thể nói tiếng Tây Ban Nha lưu loát, cũng như một ít tiếng Pháp. Nếu được yêu cầu, tôi có thể cung cấp tài liệu tham khảo và bất kỳ thông tin bổ sung.

Tôi rất sẵn sàng làm việc cho cơ quan của anh/ chị và rất biết ơn khi anh/ chị cho cơ hội để thảo luận rõ hơn về đơn xin việc của tôi . Tôi sẵn sàng đến phỏng vấn bất cứ lúc nào.

Cảm ơn anh/ chị rất nhiều vì đã dành thời gian để xem thư ứng tuyển này.

Tôi rất mong chờ phản hồi từ quý công ty.

Trân trọng,

Nguyễn Minh Quang

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Write a covering letter of around 180 words, applying for the job in 5. Use the suggestions below or your own information and ideas. (Viết một lá thư bao gồm khoảng 180 từ, ứng tuyển công việc ở bài 5. Sử dụng những gợi ý dưới đây hoặc các thông tin và ý tưởng của riêng bạn.)

=> Xem hướng dẫn giải


 • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021