Project Unit 8: The World of Work

  • 1 Đánh giá

Phần Project, bạn học sẽ tìm hiểu về yêu cầu cho một công việc mà bạn muốn. Ngoài ra, còn so sánh với yêu cầu của cùng một công việc trên quốc gia khác. Bài học giúp bạn học luyện tập từ vựng và vận dụng các ngữ pháp đã học. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

Project - Unit 8: The World of Work

1. Work in groups of four to six. Choose a profession or career that all members of your group are interested in. Find information about it in Viet Nam and another country. (Làm việc theo nhóm 4-6 người. Chọn một nghề hay nghề nghiệp mà tất cả các thành viên trong nhóm của bạn đang quan tâm. Tìm thông tin về nó tại Việt Nam và các nước khác.)

Giải:

Tour Guide

In Viet Nam

In USA

1. How popular is the profession of a...? (Độ phổ biến của nghề ...?)

Very Popular

Popular

2. What are the skills needed to do this profession? (Kỹ năng cần thiết để làm nghề này là gì?)

Outgoing, time management, solving problems

Outgoing, solving problems

3. What are the required qualifications to enter the profession or career? (Trình độ chuyên môn cần thiết để vào nghề hay công việc là gì?)

Language and Culture and history understanding

Language and Culture and history

Understanding, well spoken and articulate

4. Where can people find jobs related to this career? (Nơi mọi người có thể tìm thấy công việc liên quan đến nghề nghiệp này?)

Internet

Job adverts

5. What does this profession involve? What are the career options? (Nghề nghiệp này bao gồm những gì? những lựa chọn của nghề nghiệp là gì?)

Guiding tour, booking tickets and hotels

Guiding tour, booking tickets and hotels

6. What are the benefits or advantages of being a ...? What are the drawbacks or disadvantages of being a...? (Những lợi ích hay lợi thế là gì? những hạn chế hay bất lợi là gì ...?)

Advantages: go to lots of places

Disadvantages: Problems with tourists

Advantages: go to lots of places

Disadvantages: Problems with tourists

Display the information on a poster and present it to the class focusing on the similarities and differences in the job requirements between Viet Nam and another country. Invite the rest of the class to ask you questions at the end.

(Trình bày thông tin trên một poster và trình bày cho lớp học tập trung vào những điểm tương đồng và khác biệt trong các yêu cầu công việc giữa Việt Nam và các nước khác. Mời các thành viên còn lại của lớp hỏi bạn những câu hỏi ở cuối.)


  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021