Language Unit 3: The Green Movement

 • 1 Đánh giá

Phần Language giúp bạn học củng cố về từ vựng và ngữ pháp của unit 3 với chủ đề "The green movement" (Chiến dịch xanh). Phần ngữ pháp bao gồm việc ôn lại câu đơn, câu ghép và câu hỗn hợp. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

 • 1. Listen and repeat. Pay attention to the ending and beginning sounds in red

 • 2. Listen and repeat the following sentences, attention to the assimilation indicated in bold

Language – Unit 3: The Green Movement

Vocabulary

1. Read the conversation in GETTING STARTED again. Match each word or phrase with its meaning. (Đọc cuộc nói chuyện trong GETTING STARTED lần nữa. Nối mỗi từ hoặc cụm từ với ý nghĩa của nó.)

Giải:

6. asthma (hen suyễn)

a. a medical condition that causes difficulties in breathing. (một tình trạng bệnh lý gây khó khăn trong hơi thở)

3. clutter (lộn xộn )

b. a large number of things lying around in a state of disorder. (một số lượng lớn các vật nằm xung quanh trong một trạng thái rối loạn)

1. mould and mildew (nấm mốc và mốc)

c. a grey or black of substance that grows on food, walls or surfaces in wet and warm conditions. (một chất màu xám hoặc đen mọc trên thực phẩm, tường hoặc các bề mặt trong điều kiện ẩm ướt và ấm áp)

2. depleted (cạn kiệt)

d. used up or reduced to a very small amount, and in danger of running out. (sử dụng hết hoặc giảm xuống còn một số lượng rất nhỏ, và có nguy cơ cạn kiệt)

5. dispose of (vứt bỏ)

e. to give away or get rid of something. (cho đi hay loại bỏ một cái gì đó)

4. pathway (con đường)

f. a route for something to move along (một con đường cho một cái gì đó để di chuyển dọc theo)

2. Complete the sentences with the correct form of the words or phrases in 1. (Hoàn thành câu với hình thức đúng của các từ hoặc cụm từ trong phần 1.)

Giải:

 1. A degree in environmental studies will be a great pathway towards a rewarding career. (Một cấp độ trong các nghiên cứu về môi trường sẽ là một con đường tuyệt vời dẫn tới giải thưởng.)
 2. You should keep your room free from mould and mildew as they can cause serious health problems. (Bạn nên giữ phòng của bạn thông thoáng tránh ẩm mốc bởi vì chúng có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe.)
 3. Two common symptoms of asthma are coughing and breathing with difficulty. (Hai triệu chứng chung của hen suyễn là ho và thở khó khăn.)
 4. Scientists are becoming more and more concerned about how to dispose of waste safely. (Các nhà khoa học đang ngày càng quan tâm đến cách bỏ rác thải an toàn.)
 5. If people and businesses don’t go green, our natural resources will be depleted. (Nếu con người và doanh nghiệp không đến không gian xanh, tài nguyên thiên nhiên của chúng ta sẽ cạn kiệt.)

Pronounciation

1. Listen and repeat. Pay attention to the ending and beginning sounds in red. (Lắng nghe và lặp lại. Hãy chú ý đến những âm thanh kết thúc và bắt đầu màu đỏ.)

2. Listen and repeat the following sentences, attention to the assimilation indicated in bold (Nghe và lặp lại các câu sau đây, chú ý đến việc đồng hóa in đậm đã được chỉ ra.)

 1. Can you describe any direct methods monitoring air pollution? (Bạn có thể mô tả bất kì phương pháp giám sát trực tiếp ô nhiễm không khí nào không?)
 2. Do you discuss any environmental issues your pen pal? (Bạn thảo luận về bất kì vấn đề môi trường nào với cây bút bi xanh của cậu phải không?)
 3. Carbon monoxide is a poisonous gas produced by the incomplete burning of various fuels. (Carbon monoxide là một loại khí độc được sản sinh từ việc đốt nhiên liệu khác nhau không đầy đủ.)
 4. Despite all the environmental activities, the city is losing its fight against pollution. (Mặc dù có tất cả các hành động môi trường, nhưng thành phố đang mất đi sự chống lại ô nhiễm.)
 5. We need a detailed action plan for maintair clean beaches and parks. (Chúng ta cần một kế hoạch hành động chi tiết làm sạch các bãi biển và công viên .)

Grammar

1. Which of the following are simple, compound, or complex sentences? Tick the correct box. (Những câu sau đây là câu đơn, câu hỗn hợp, hay câu phức? Đánh dấu vào ô thích hợp.)

Giải:

Simple

Compound

Complex

1. We should protect our environment from air pollution. (Chúng ta nên bảo vệ môi trường của chúng ta khỏi ô nhiễm không khí.)

V

2. The burning of fossil fuels has led to air pollution and deforestation has caused land erosion. (Việc đốt các nhiên liệu hóa thạch đã dẫn đến ô nhiễm không khí và nạn phá rừng đã gây xói mòn đất đai.)

V

3. If we do not stop deforestation, a lot of species will lose their habitats. (Nếu chúng ta không dừng việc phá rừng thì rất nhiều loài sẽ bị mất nơi cư trú.)

V

4. For some people, a green lifestyle means eating organic food and wearing organic clothing. (Đối với một số người, phong cách sống xanh có nghĩa là ăn thức ăn hữu cơ và mặc quần áo hữu cơ.)

V

5. Animals that are raised on certified organic pastures provide organic meat. (Động vật được nuôi trên cỏ hữu cơ được chúng nhận cung cấp thịt hữu cơ.)

V

6. Because organic vegetables are grown without the use of chemical fertilisers, they are considered healthier. (Bởi vì rau hữu cơ được trồng mà không sử dụng phân hóa học, chúng được coi là lành mạnh hơn.)

V

2. Combine the following simple sentences, using the words from the box. (Kết hợp câu đơn giản sau đây, bằng cách sử dụng từ trong hộp.)

Giải:

 1. If we all adopt a green lifestyle, we will help conserve our natural resources. (Nếu tất cả chúng ta áp dụng một lối sống xanh, chúng ta sẽ giúp bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên chúng ta.)
 2. Some foods taste good, but they do not have many nutrients. (Một số loại thực phẩm ngon, nhưng chúng không có nhiều chất dinh dưỡng.)
 3. We should keep the school air clean because this will improve students' concentration and help them to learn better. (Chúng ta nên giữ cho không khí trường trong sạch, vì điều này sẽ nâng cao sự tập trung của học sinh và giúp các em học tập tốt hơn.)
 4. Germs can cause infections in parts of our body and can make us feel unwell. (Khi tất cả chúng ta bắt đầu bảo tồn môi trường, chúng ta có thể tận hưởng điều kiện sống tốt hơn.)
 5. When we all start conserving the environment, we can all enjoy better living conditions. (Khi chúng ta bắt đầu bảo vệ môi trường , tất cả chúng ta có thể sống tốt hơn.)
 6. Coal, which is still used in a lot of power plants, remains one of the most important energy sources. (Than đá, thứ vẫn được sử dụng trong rất nhiều các nhà máy điện, vẫn là một trong những nguồn năng lượng quan trọng nhất.)

3. Combine the following sentences using which. (Kết hợp các câu sử dụng which)

Giải:

 1. The water in this river is seriously polluted, which places some species of native fish in danger of extinction. (. Nước sông này bị ô nhiễm nghiêm trọng, điều này làm cho một số loài cá bản địa có nguy cơ tuyệt chủng.)
 2. The air in most classrooms in this school contains a lot of harmful gases, which is very worrying as many young children are studying here. (Không khí trong hầu hết các lớp học trong trường này có rất nhiều khí độc, điều này rất đáng lo ngại vì có nhiều trẻ nhỏ đang học ở đây.)
 3. We should all go green by practising the 3Rs: reduce, reuse, and recycle, which is always encouraged by environmentalists. (Tất cả chúng ta nên tiến tới môi trường xanh bằng việc thực hiện 3Rs: giảm thiểu, tái sử dụng, và tái chế, điều này luôn khuyến khích bởi các nhà môi trường.)
 4. Illegal dumping is strictly prohibited in the town, which has helped to keep our environment clean and green. (Nghiêm cấm bán phá giá trái phép trong thị trấn, điều này giúp giữ môi trường của chúng ta trong lành và xanh.)
 5. Young people are starting to practise simple green living, which will help to save our planet for future generations. (Thanh thiếu niên đang bắt đầu thực hiện cuộc sống môi trường xanh đơn giản, điều này giúp cứu hành tinh trong tương lai.)

 • 57 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021