Project Unit 10: Lifelong Learning

 • 1 Đánh giá

Phần Project giúp bạn học vận dụng từ vựng và ngữ pháp đã học để thực hiện làm việc nhóm và kĩ năng đặt câu hỏi và trả lời theo chủ đề của unit 10: Lifelong Learning (Học tập suốt đời). Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

Project – Unit 10: Lifelong Learning

1. Work in groups. Each group member interviews ten people about their perception of lifelong learning. Use the questionnaire shown here as a guide. (Làm việc nhóm. Mỗi thành viên nhóm phỏng vấn mười người về nhận thức của họ về học tập suốt đời. Sử dụng các câu hỏi đưa ra ở đây như một hướng dẫn.)

Dịch:

1. Mục tiêu nào sau đây là mục tiêu chính của học tập suốt đời?

 • A. Giữ cho trí óc của bạn khỏe mạnh.
 • B. Tăng thu nhập cá nhân và bảo đảm việc làm.
 • C. Cập nhật kiến thức và kỹ năng.
 • D. Có được một mức độ cao hơn để trang trí CV của một người.
 • E. Giảng dạy và đào tạo những người khác.
 • F. Ý tưởng của bạn:

2. Điều nào sau đây là điều tốt nhất để học trong suốt cuộc đời?

 • A. Kiến thức và kinh nghiệm về công việc.
 • B. Kiến thức tổng quát.
 • C. Bất cứ điều gì quan tâm.
 • D. Kiến thức chuyên môn.
 • E. Bất cứ thứ gì thuận tiện.
 • F. Ý tưởng của bạn:

3. Cách nào sau đây là cách tốt nhất để học suốt cuộc đời?

 • A. Đăng ký các khóa học trực tuyến.
 • B. Tham dự các bài giảng, hội nghị, hội nghị, và các cuộc họp.
 • C. Đọc tạp chí và sách chuyên môn.
 • D. Tham dự các lớp học tại các cơ sở.
 • E. Học hỏi từ bạn bè, đồng nghiệp và chuyên gia có kinh nghiệm.
 • F. Ý tưởng của bạn:

4. Điều nào sau đây là người hướng dẫn chính cho việc học suốt đời?

 • A. Các chương trình của chính phủ hỗ trợ học tập suốt đời.
 • B. Tài liệu giáo dục trực tuyến hiện có.
 • C. Sự hỗ trợ, giải thưởng và khuyến khích của chủ lao động đối với những người học suốt đời tốt.
 • D. Hỗ trợ của gia đình.
 • E. Học bổng của các trường đại học và tổ chức.
 • F. Ý tưởng của bạn:

5. Những trở ngại nào sau đây là rào cản chính đối với việc học suốt đời?

 • A. Thiếu thời gian.
 • B. Thiếu sự quan tâm và động lực.
 • C. Thiếu sự hỗ trợ từ gia đình và nhà tuyển dụng.
 • D. Thiếu tài chính.
 • E. Không có khả năng chọn những gì để học.
 • F. Ý tưởng của bạn:

2. Report the information you have collected to the whole class focusing on the similarities and differences in the perceptions of lifelong learning of the ten people you have interviewed. (Báo cáo thông tin mà bạn đã thu thập được cho cả lớp tập trung vào những điểm tương đồng và khác biệt trong nhận thức của học tập suốt đời của mười người bạn đã được phỏng vấn.)


 • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021