Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 11 bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1929) (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Để thực hiện nền chuyên chính độc tài, ở trong nước Chính phủ Hítle đã thực hiện chính sách

 • A. Bài Do Thái
 • B. Hạn chế các quyền tự do dân chủ tối thiểu của người dân
 • C. Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân phản đối chế độ độc tài
 • D. Công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ (trước tiên là Đảng Cộng sản)

Câu 2: Một sự kiện diễn ra ở nước Đức ngày 30 – 1 – 1933 là

 • A. Đảng Cộng sản Đức kêu gọi quần chúng thành lập Mặt trận Nhân dân chống phát xít
 • B. Đảng Xã hội dân chủ Đức tuyên bố bất hợp tác, từ chối Liên minh với Đảng Cộng sản Đức
 • C. Tổng thống Hinđenbua chỉ định Hítle làm Thủ tướng và thành lập chính phủ mới
 • D. Giai cấp tư sản tuyên bố xóa bỏ chế độ cộng hòa tư sản, nhằm đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế

Câu 3: Cuộc Cách mạng tháng 11 năm 1918 ở Đức đã làm sụp đồ chế độ nào?

 • A. Chế độ quân chủ chuyên chế.
 • B. Chế độ cộng hoà tư sản.
 • C. Chế độ quân chủ lập hiến.
 • D. Chế độ quân phiệt hiểu chiến.

Câu 4: Cuộc Cách mạng tháng 11 năm 1918 ở Đức mang tính chất là:

 • A. cách mạng dân tộc dân chủ.
 • B. cách mạng tư sản kiểu mới.
 • C. cách mạng dân chủ tư sản.
 • D. cách mạng vô sản.

Câu 5: Tháng 6-1919, diễn ra sự kiện gì làm cho nước Đức trở nên rối loạn?

 • A. Quốc hội lập hiến thông qua Hiến pháp mới.
 • B. Thiết lập nền Cộng hoà Vaima.
 • C. kí kết Hoà ước Véc-xai.
 • D. Kí kết Hoà ước Oa-sinh-tơn.

Câu 6: Theo Hoà ước Véc-xai nước Đức mất đi bao nhiêu diện tích đất đai?

 • A. 1/3 diện tích.
 • B. 1/5 diện tích.
 • C. 1/8 diện tích.
 • D. 1/10 diện tích.

Câu 7: Tiền tệ của Đức thời kì 1918 - 1923 gọi là:

 • A. Yên.
 • B. Mác.
 • C. Bạt.
 • D. Ơ rô.

Câu 8: Ý không phản ánh đúng chủ trương của người đúng đầu tổ chức đó là

 • A. Chống cộng sản, phân biệt chủng tộc
 • B. Ra sức tuyên truyền kích động chủ nghĩa phục thù
 • C. Phát xít hóa bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài
 • D. Liên kết với Đảng Xã hội dân chủ để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế

Câu 9: Người đứng đầu tổ chức đó là

 • A. Hítle
 • B. Hinđenbua
 • C. Rommen
 • D. Manxtên

Câu 10: Các thế lực phản động, hiếu chiến tập trung trong tổ chức nào ở nước Đức?

 • A. Đảng Dân chủ
 • B. Đảng Quốc xã
 • C. Đảng Xã hội dân chủ
 • D. Đảng Đoàn kết dân tộc

Câu 11: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) đã tác động đến nền kinh tế Đức như thế nào?

 • A. Không tác động, ảnh hướng gì đến nước Đức.
 • B. Giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế nước Đức.
 • C. Làm cho phong trào công nhân phát triển nhanh chóng.
 • D. Tạo điều kiện cho nền công nghiệp nước Đức phát triển nhanh chóng.

Câu 12: Năm 1929, sản xuất công nghiệp của Đức đứng thứ mấy ở châu Âu?

 • A. Hàng đầu
 • B. Thứ nhì.
 • C. Thứ 3.
 • D. Thứ 4.

Câu 13: Đảng Công nhân Quốc gia xã hội Đức (Đảng Quốc xã) được thành lập vào năm nào?

 • A. 1919.
 • B. 1920.
 • C. 1923.
 • D. 1924.

Câu 14: Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 tác động nặng nề nhất đến ngành kinh tế nào của nước Đức?

 • A. Công nghiệp
 • B. Nông nghiệp
 • C. Giao thông vận tải
 • D. Du lịch và dịch vụ

Câu 15: Ý nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đối với nước Đức?

 • A. Khủng hoảng chính trị trầm trọng
 • B. Cuộc đấu tranh của quần chúng lao động diễn ra gay gắt
 • C. Kinh tế suy sụp, các nhà máy đóng cửa, số lượng thất nghiệp tăng nhanh
 • D. Giới cầm quyền Đức lo củng cố quyền lực, chuẩn bị chiến tranh

Câu 16: Những lĩnh vực kinh tế nảo được Hít-le tăng cường để giải quyết nạn thất nghiệp và phục vụ nhu cầu quân sự?

 • A. Công nghiệp và giao thông vận tải.
 • B. Giao thông vận tải và xây dựng đường xá.
 • C. Giao thông vận tải và dịch vụ.
 • D. Công nghiệp và nông nghiệp.

Câu 17: Nền công nghiệp phát triển mạnh nhất ở Đức trong những năm 1933-1939 là:

 • A. công nghiệp quân sự.
 • B. công nghiệp giao thông vận tải.
 • C. công nghiệp nhẹ.
 • D. công nghiệp nặng.

Câu 18: Thế lực phản động hiếu chiến nhất ở Đức trong những năm 1929 - 1933 là:

 • A. Đảng Trung tâm
 • B. Đảng Công nhân Quốc gia xã hội (Đảng Quốc xã)
 • C. Đảng Liên minh dân chủ Thiên Chúa giáo
 • D. Đảng Liên minh xã hội Thiên Chúa giáo

Câu 19: Ngày 30/1/1933 ghi dấu sự kiện gì ở Đức?

 • A. Đảng Quốc xã ra đời
 • B. Đảng Cộng sản Đức thành lập
 • C. Nền Cộng hòa Vaima bị lật đổ
 • D. Hít-le lên làm Thủ tướng

Câu 20: Tháng 10 - 1933 Hit-le quyết định vấn đề gì ở nước Đức?

 • A. Lập Tổng hội đồng kinh tế
 • B. Hủy bỏ HIến pháp Vaima
 • C. Rút khỏi Hội Quốc liên
 • D. Phát động chiến tranh xâm lược
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)


Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (P2)
 • 48 lượt xem