Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 11 bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trong những năm Chiến tranh thê gIỚI NNN nhất thực dân Pháp củng cố hệ thống quan lại ở đâu trên đất nước Việt Nam?

 • A. Nam triều.
 • B. Bắc Kì.
 • C. Trung Kì.
 • D. Nam Kì.

Câu 2: Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, Toàn quyền Đông Dương đã tuyên bố điều gì trên lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam?

 • A. Việt Nam phải có nghĩa vụ nộp hết ruộng đất cho địa chủ người Pháp
 • B. Việt Nam phải có nghĩa vụ đóng góp sức người, sức của cho “nước mẹ” tham chiến.
 • C. Việt Nam phải chi phí cho chiến trường nước Pháp trong lúc có chiến tranh.
 • D. Việt Nam phải có nghĩa vụ cung cấp binh lính người Việt cho quân đội Pháp.

Câu 3: Nơ-Trang-Long là người chỉ huy cuộc khởi nghĩa của đông bào dân tộc:

 • A. Tày.
 • B. Nùng.
 • C. M'nông.
 • D. Ê-đê.

Câu 4. Điểm: khác trong chính sách của Pháp về nông nghiệp so với trước chiến tranh là:

 • A. tăng thuế cũ, áp đặt thuế mới.
 • B. khai thác lâm sản và nông nghiệp.
 • C. vơ vét lương thực từ nông dân.
 • D. trồng cây công nghiệp phục vụ cho chiến tranh.

Câu 5: Ngành phát triển mạnh nhất ở Việt Nam trong Chiến tranh thế giới thứ nhất là:

 • A. thương nghiệp và công nghiệp.
 • B. công nghiệp và nông nghiệp.
 • C. giao thông vận tải và công nghiệp.
 • D. nông nghiệp giao thông vận tải.

Câu 6: Đối tượng chính mà chính quyền thực dân Pháp bắt đi lính là:

 • A. tư sản.
 • B. nông dân.
 • C. tiểu tư sản.
 • D. công nhân.

Câu 7: Giai cấp phát triển nhanh nhất về số lượng trong Chiến tranh thế giới thứ nhất là:

 • A. giai cấp nông dân.
 • B. giai cấp tư sản.
 • C. giai cập tiểu tư sản.
 • D. giai cấp công nhân.

Câu 8: Nhân vật tư sản Việt Nam đã mua lại tàu và Xưởng đóng tàu của tư bản Pháp là:

 • A. Bạch Thái Bưởi.
 • B. Nguyễn Hữu Thu
 • C. Phạm Văn Phi.
 • D. Lê Văn Phúc.

Câu 9: Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động mạnh nhất đến lĩnh vực nào?

 • A. Kinh tế
 • B. Văn hóa
 • C. Kinh tế - xã hội
 • D. Giáo dục

Câu 10: Chiến tranh thế giới thứ nhất làm cho việc trao đổi hàng hóa giữa Pháp với Đông Dương thế nào?

 • A. Hàng hóa nhập khẩu từ Pháp sang Đông Dương giảm
 • B. Hàng hóa nhập khẩu từ Pháp sang Đông Dương tăng lên
 • C. Hàng hóa xuất khẩu từ Đông Dương sang Pháp giảm
 • D. Hàng hóa xuất khẩu từ Đông Dương sang Pháp tăng lên

Câu 11: Để giải quyết khó khăn trong việc trao đổi hàng hóa giữa Đông Dương và Pháp rong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, tư bản Pháp đã đưa ra giải pháp gì?

 • A. Liên kết đầu tư kinh doanh
 • B. Nới lỏng độc quyền, cho tư bản người Việt được kinh doanh tương đối tự do
 • C. Khuyến khích đầu tư vốn vào các ngành sản xuất công nghiệp
 • D. Khuyến khích các nghề thủ công truyền thống phát triển

Câu 12: Yếu tố nào tác động đến tình hình xã hội Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?

 • A. Chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam
 • B. Những biến động về kinh tế ở Việt Nam
 • C. Chính sách của Pháp và những biến động về kinh tế ở Việt Nam
 • D. Pháp là một bên tham chiến trong Chiến tranh thế giới thứ nhất

Câu 13: Nguyên nhân nào dẫn đến đời sống củ nông dân Việt Nam này càng bần cùng trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?

 • A. Pháp chuyển sang độc canh cây công nghiệp phục vụ chiến tranh
 • B. Không quan tâm phát triển nông nghiệp
 • C. Nạn bắt lính đưa sang chiến trường châu Âu, nạn chiếm đoạt ruộng đất, sưu cao thuế nặng
 • D. Hạn hán, lũ lụt diễn ra thường xuyên

Câu 14: Trong bối cảnh đó, tư sản Việt Nam làm gì để có địa vị chính trị nhất định?

 • A. Tăng cường đẩy mạnh sản xuất kinh doanh
 • B. Đẩy mạnh buôn bán với tư bản Pháp
 • C. Lập cơ quan ngôn luận, bênh vực quyền lợi về chính trị và kinh tế cho người trong nước
 • D. Cử người tham gia bộ máy chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương

Câu 15: Thành phần chủ yếu của Việt Nam Quang phục hội là:

 • A. công nhân, nông dân.
 • B. công nhân, viên chức hỏa xa.
 • C. nông dân, viên chức hỏa xa.
 • D. công nhân, binh lính.

Câu 16: Hình thức hoạt động chủ yếu của Việt nam Quang phục hội là:

 • A. đấu tranh vũ trang
 • B. đấu tranh chính trị
 • C. kết hợp vũ trang và binh vận.
 • D. kết hợp chính trị và vũ trang.

Câu 17: Địa bàn hoạt động chủ yếu của Việt Nam Quang phục hội là:

 • A. Bắc Kì và Nam Kì.
 • B. Bắc Kì và Trung Kì.
 • C. dọc biên giới Việt - Trung.
 • D. dọc biên giới Việt - Lào.

Câu 18: Nguyên nhân chủ yêu dẫn đến thất bại của phong trào đấu tranh vũ trang trong Chiến tranh thế giới thứ nhất là:

 • A. lực lượng kẻ thù mạnh.
 • B. thiếu sự đoàn kết thống nhất.
 • C. thiếu đường lối đúng đắn.
 • D. sự đàn áp dã man của Pháp.

Câu 19: Lần đầu tiên Nguyễn Tắt Thành đặt chân lên đất Pháp tại địa danh nào?

 • A. Mác-xây.
 • B. Lơ Ha-vrơ.
 • C. Noóc-măng-di.
 • D. Thủ đô Pa-ri.

Câu 20: Năm 1918 Giảng Tả Chay đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa của đồng bào dân tộc:

 • A. M'nông.
 • B. Nùng.
 • C. H'mông.
 • D. Thái.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 24 lịch sử 11: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)


Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) (P2) Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 – 1918 (P2) Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 – 1918 (P1)
 • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021