Trắc nghiệm lịch sử 7 bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ – Tình hình văn hóa, giáo dục

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 7 bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ – Tình hình văn hóa, giáo dục. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Hãy điền vào chỗ trống mệnh đề sau đây: Văn thơ chữ Hán có những tác phẩm nổi tiếng như….., Quỳnh uyển cửu ca

 • a. Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo
 • b. Quân âm thi tập, Bình Ngô đại cáo
 • c. Hồng Đức thi tập, Bình Ngô đại cáo
 • d. Quốc âm thi tập, Quân trung từ mệnh tập

Câu 2: Tác phẩm nào sau đây là thành tựu toán học tiêu biểu thời Lê sơ?

 • a. Hồng Đức bản đồ
 • b. An Nam hình thăng đồ
 • c. lập thành toán pháp
 • d. dư địa chí

Câu 3: Thời Lê sơ, văn thơ chữ Nôm gồm những tác phẩm tiêu biểu nào dưới đây?

 • a. Quân trung từ mệnh tập, Quốc âm thi tập
 • b. Bình Ngô đại cáo, Quốc âm thi tập
 • c. Quốc âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập, Thập giới cô hồn quốc ngữ
 • d. Tất cả các tác phẩm trên

Câu 4: Thời Lê sơ, văn học chữ Nôm có một vị trí quan trọng so với văn học chữ Hán nói lên điều gì?

 • a. Nhân dân ta có lòng yêu nước, tự hào dân tộc.
 • b. Chữ Nôm đã phát triển mạnh.
 • c. Nhà nước khuyến khích sử dụng chữ Nôm.
 • d. Chữ Nôm dần khẳng định giá trị, khả năng, vai trò trong nền văn học nước nhà.

Câu 5: Việc tuyển chọn tiến sĩ được tổ chức trong kì thi nào?

 • a. Thi Hội
 • b. Thi Hương
 • c. Thi Đình
 • d. Không qua thi cử mà do vua trực tiếp lựa chọn.

Câu 6: Chế độ khoa cử thời Lê sơ phát triển thịnh nhất dưới thời vua nào:

 • a. Lê Thái Tổ
 • b. Lê Thái Tông
 • c. Lê Thánh Tông
 • d. Lê Nhân Tông

Câu 7: Nghệ thuật kiến trúc, điêu khác thời Lê sơ biểu hiện rõ rệt và đặc sắc ở những công trình nào?

 • a. công trình lăng tẩm, cung điện ở Lam Kinh
 • b. kinh thành Thăng Long
 • c. các ngôi chùa lớn ở Thanh Hóa
 • d. các dinh thự, phủ chúa to lớn

Câu 8: Tác phẩm sử học nào dưới thời Lê sơ gồm 15 quyền?

 • a. Đại Việt sử ký
 • b. Đại Việt sử ký toàn thư
 • c. Lam Sơn thực lục
 • d. Việt giám thông khảo tổng luật

Câu 9: Bia tiến sĩ được xây dựng để làm gì?

 • a. Ghi chép lại tình hình giáo dục của đất nước qua từng năm.
 • b. Tôn vinh những người đỗ tiến sĩ trở lên.
 • c. Quy định việc thi cử, tuyển chọn tiến sĩ của nhà nước.
 • d. Ghi chép lại tình hình thi cử của đất nước qua từng năm.

Câu 10: Lê Thánh Tông đã có đóng góp quan trọng gì đối với văn học dân tộc ở thế kỉ XV?

 • a. sáng lập và phát triển dòng văn học chữ Nôm
 • b. sáng lập Hội tao đàn và làm chủ soái
 • c. đề cao tưởng tượng nhân nghĩa, yêu nước, thương dân
 • d. phát triển tư tưởng văn học của Nguyễn Trãi

Câu 11: Năm 1428, cuộc kháng chiến chống quân Minh giành thắng lợi Nguyễn Trãi đã viết một áng hùng văn có tên gọi là gì?

 • a. Bình Ngô đại cáo
 • b. Bình Ngô sách
 • c. Phú núi Chí Linh
 • d. a và b đúng

Câu 12: Nội dung nào phản ánh đúng về cuộc đời và sự nghiệp của Ngô Sĩ Liên?

 • a. được xem là nhà văn nổi tiếng nhất thế kỉ XV
 • b. một trong những tác giả của bộ Đại Việt sử kí toàn thư
 • c. là tác giả của tác phẩm Quốc âm thi tập
 • d. được xem là bậc "tài hoa, danh vọng bậc nhất" thế kỉ XV

Câu 13: Nội dung văn thơ thời Lê sơ có đặc điểm gì?

 • a. Thể hiện lòng yêu nước sâu sắc
 • b. Thể hiện lòng tự hào dân tộc
 • c. Phản ánh khí phách anh hùng và tinh thần bất khuất của dân tộc
 • d. Tất cả câu trên đúng
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ – Tình hình văn hóa, giáo dục


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021