Trắc nghiệm lịch sử 7 bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 7 bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Triều đại phong kiến nào nối tiếp nhà Đinh?

 • A. Nhà Lý
 • B. Nhà Tiền Lê
 • C. Nhà Trần
 • D. Nhà Hậu Lê

Câu 2: Hãy cho biết những nghề thủ công phát triển dưới thời Đinh Tiền Lê?

 • A. Đúc đồng, rèn sắt, làm giấy, dệt vải, làm đồ gốm
 • B. Đúc đồng, luyện kim, làm đồ trang sức
 • C. Đức đồng, rèn sắt, dệt vải
 • D. Đúc đồng, rèn sắt, làm đồ trang sức, làm đồ gốm

Câu 3: Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống năm 981?

 • A. Đinh Toàn.
 • B. Thái hậu Dương Vân Nga.
 • C. Lê Hoàn.
 • D. Đinh Liễn.

Câu 4: Thời Đinh - Tiền Lê, ruộng đất trong nước nói chung thuộc sở hữu của:

 • A. Làng xã
 • B. Nông dân
 • C. Địa chủ
 • D. Nhà nước

Câu 5: Bộ máy nhà nước thời Đinh-Tiền Lê được đánh giá như thế nào?

 • A. Sơ khai
 • B. Tương đối hoàn chỉnh
 • C. Phức tạp
 • D. Đơn giản

Câu 6: Nhà Đinh tồn tại trong thời gian bao lâu?

 • A. 10 năm
 • B. 15 năm
 • C. 14 năm
 • D. 12 năm

Câu 7: Lê Hoàn lên ngôi vua vào năm nào? Đặt niên hiệu là gì?

 • A. Năm 980, niên hiệu Thái Bình
 • B. năm 979, niên hiệu Hưng Thống
 • C. năm 980, niên hiệu Thiên Phúc
 • D. năm 981, niên hiệu Ứng Thiên

Câu 8: Tầng lớp thống trị thời Đinh - Tiền Lê bao gồm những bộ phận nào?

 • A. Vua, quan văn, địa chủ phong kiến
 • B. Vua, quan lại, một số nhà sư
 • C. Vua, quan lại trung ương và địa phương
 • D. Vua, quan lại, thương nhân

Câu 9: Lê Hoàn chỉ huy cuộc kháng chiến chống Tống giành thắng lợi ở đâu?

 • A. Ở sông Như Nguyệt
 • B. Ở Chi Lăng-Xương Giang
 • C. Ở Rạch Gầm-Xoài mút
 • D. Ở sông Bạch Đằng

Câu 10: Nhà Tiền Lê đã tổ chức các đơn vị hành chính trong cả nước như thế nào?

 • A. Chia thành 10 lộ, dưới lộ có phủ và châu
 • B. Chia thành 10 lộ, dưới lộ có phủ và huyện
 • C. Chia thành 10 lộ, dưới lộ có châu và huyện
 • D. Chia thành 10 lộ, dưới lộ có huyện và xã

Câu 11: Trong xã hội thời Đinh-Tiền Lê, tầng lớp nào dưới cùng của xã hội?

 • A. Tầng lớp nông dân
 • B. Tầng lớp công nhân
 • C. Tầng lớp thợ thủ công
 • D. Tầng lớp nông nô

Câu 12: Khi Lê Hoàn lên ngôi vua, ngước ta phải đối phó với quân xâm lược nào?

 • A. nhà Minh ở Trung Quốc
 • B. nhà Hán ở Trung Quốc
 • C. nhà Đường ở Trung Quốc
 • D. nhà Tống ở Trung Quốc

Câu 13: Dưới thời Đinh - Tiền Lê, tôn giáo nào được truyền bá rộng rãi:

 • A. Nho giáo
 • B. Phật giáo
 • C. Thiên Chúa giáo
 • D. Các tôn giáo trên

Câu 14: Quân Tống do ai chỉ huy tiến vào xâm lược nước ta?

 • A. Ô Mã Nhi
 • B. Triệu Tiết
 • C. Hoằng Tháo
 • D. Hầu Nhân Bảo

Câu 15: Trận đánh lớn nhất trong cuộ kháng chiếng chống Tống của nhà Lê là:

 • A. Trận Chi Lăng.
 • B. Trận Đồ Lỗ
 • C. Trận Bạch Đằng
 • D. Trận Lục Đầu.

Câu 16: Nhà Đinh có mấy đời vua? Đời vua cuối cùng là ai?

 • A. Hai đời vua. Vua cuối cùng là Đinh Điền
 • B. Hai đời vua. Vua cuối cùng là Đinh Toàn
 • C. Ba đời vua. Vua cuối cùng là Đinh Liễn
 • D. Bốn đời vua. Vua cuối cùng là Đinh Toàn

Câu 17: Tại sao Đinh Bộ Lĩnh lại chọn Hoa Lư làm kinh đô?

 • A. Hoa Lư có địa hình bằng phẳng, thuận lợi cho việc tập trung dân cư.
 • B. Hoa Lư có địa hình cao, cư dân ít chịu ảnh hưởng của lụt lội.
 • C. Hoa Lư vừa là quê hương của Đinh Bộ Lĩnh, có địa hình hiểm trở, thuận lợi cho việc phòng thủ đất nước.
 • D. Hoa Lư là nơi tập trung nhiều nhân tài, có thể giúp vua xây dựng đất nước.

Câu 18: Vua Đinh Tiên Hoàng đặt niên hiệu là gì?

 • A. Thái Bình
 • B. Thiên Phúc
 • C. Hưng Thống
 • D. Ứng Thiên

Câu 19: Ý nào sau đây không phải ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống thời tiền Lê?

 • A. Biểu thị ý quyết tâm chống giặc ngoại xâm của quân dân ta.
 • B. Làm cho nhà Tống và cách triều đại phong kiến sau này của Trung Quốc không dám xâm lược nước ta một lần nữa.
 • C. Chứng tỏ một bước phát triển của đất nước và khả năng bảo vệ độc lập dân tộc của nước Đại Cồ Việt.
 • D. Quét sạch quân xâm lược ra khỏi bờ cõi, củng cố vững chắc nền độc lập, tự chủ.

Câu 20: Đâu không phải nguyên nhân các tướng lĩnh suy tôn Lê Hoàn lên làm vua?

 • A. Ông là người có tài năng và uy tín trong triều đình nhà Đinh
 • B. Vua Đinh còn quá nhỏ không đủ khẳ năng lãnh đạo đất nước
 • C. Quân Tống đang lăm le xâm lược Đại Cồ Việt
 • D. Do sự ủng hộ của thái hậu Dương Văn Nga
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 9: Nước Đại Việt thời Đinh – Tiền Lê


 • 310 lượt xem