Trắc nghiệm lịch sử bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ – Tình hình kinh tế xã hội

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 7 bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ – Tình hình kinh tế xã hội. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Thời Lê sơ ở đâu tập trung nhiều ngành nghề thủ công nhất?

 • a. Văn Đồ
 • b. Vạn Kiếp
 • c. Thăng Long
 • d. Các nơi trên

Câu 2: Thời Lê sơ các công xưởng do nhà nước quản lý gọi là gì?

 • a. Phường hội
 • b. Quan xưởng
 • c. Làng nghề
 • d. Cục bách tác

Câu 3: Nhà Lê sơ chia ruộng đất công làng xã cho nông dân thông qua chính sách:

 • a. lộc điền
 • b. quân điền
 • c. điền trang, thái ấp
 • d. thực ấp, thực phong

Câu 4: Giai cấp nào chiếm tuyệt đại bộ phận dân cư trong xã hội nước ta thời Lê sơ?

 • a. nông dân
 • b. thợ thủ công
 • c. thương nhân
 • d. nô tì

Câu 5: Các cửa khẩu: Vân Đồn, Vạn Ninh (Quảng Ninh), Hội Thống (Nghệ An) là nơi:

 • a. Thuyền bè các nước láng giềng qua lại buôn bán
 • b. Bố phòng để chống lại các thế lực thù địch
 • c. Tập trung các ngành nghề thủ công
 • d. Sản xuất các mặt hàng như, sành, sứ, vải, lụa

Câu 6: Quốc gia Đại Việc thời kì này có vị trớ như thế nào ở Đông Nam Á?

 • a. Quốc gia cường thịnh nhất Đông Nam Á.
 • b. Quốc gia lớn nhất Đông Nam Á.
 • c. Quốc gia phát triển ở Đông Nam Á.
 • d. Quốc gia trung bình ở Đông Nam Á.

Câu 7: Nhà Lê sơ không thực hiện giải pháp nào để khuyến khích sự phục hồi và phát triển của sản xuất nông nghiệp?

 • a. cho binh lính về quê làm ruộng ngay sau chiến tranh
 • b. đặt chức quan chiên lo về nông nghiệp
 • c. đặt phép quân điền
 • d. đặt phép lộc điền

Câu 8: Vì sao tầng lớp thương nhân, thợ thủ công dưới thời Lê sơ không được xã hội coi trọng?

 • a. do quan niệm trọng nông
 • b. do họ không làm ra nhiều của cải như nông dân
 • c. do họ có số lượng ít
 • d. do họ không tham gia vào sản xuất

Câu 9: Thời Lê Sơ, tư tưởng, tôn giáo chiếm địa vị độc tôn trong xã hội là:

 • a. Phật giáo
 • b. Đạo giáo
 • c. Nho giáo
 • d. Thiên chúa giáo

Câu 10: Vì sao nhà Lê lại chủ trương hạn chế việc nuôi và mua bán nô tì?

 • a. đảm bảo lực lượng lao động cho sản xuất
 • b. ảnh hưởng bởi tư tưởng nhân văn của Phật giáo
 • c. ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo
 • d. muốn hán chế sự xuất hiện của các đại điền trang như thời Trần

Câu 11: Vì sao dưới thời Lê sơ lượng nô tì giảm dần?

 • a. Bị chết nhiều
 • b. Bỏ làng xã tha phương cầu thực
 • c. Quan lại không cần nô tì nữa
 • d. Pháp luật nhà Lê hạn chế nghiêm ngặt việc bán mình làm nô tì hoặc bức dân làm nô tì.

Câu 12: Sự phát triển kinh tế Đại Việt thời Lê sơ không mang lại kết quả nào sau đây?

 • a. ổn định hình hình xã hội
 • b. củng cố nền độc lập, thống nhất đất nước
 • c. đưa Đại Việt trở thành quốc gia cường thịnh nhất Đông Nam Á
 • d. thúc đẩy quá trình Bắc tiến

Câu 13: Thời Lê sơ (1428-1527), tổ chức bao nhiêu kha thi tiến sĩ? Chọn lựa bao nhiêu người làm trạng nguyên?

 • a. 62 khoa thi tiến sĩ. Chọn 20 người làm trạng nguyên
 • b. 26 khoa thi tiến sĩ. Chọn 89 người làm trạng nguyên
 • c. 12 khoa thi tiến sĩ. Chọn 9 người làm trạng nguyên
 • d. 26 khoa thi tiến sĩ. Chọn 20 người làm trạng nguyên

Câu 14: Nhận xét nào không đúng về tình hình thủ công nghiệp thời Lê sơ?

 • a. gồm 2 bộ phận thủ công nghiệp nhà nước và thủ công nghiệp địa phương
 • b. tính chuyên môn hóa cao, nhà nước khuyến khích phát triển
 • c. Thăng Long là nơi tập trung nhiều ngành nghề thủ công nhất
 • d. thủ công nghiệp đã tách khỏi nông nghiệp
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ – Tình hình kinh tế xã hội


 • 103 lượt xem