Trắc nghiệm lịch sử 7 bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 7 bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Người Giéc-man chiếm ruộng đất của chủ nô Rô-ma cũ chia cho thành phần nào nhiều nhất?

 • a. Dòng tộc của mình.
 • b. Tướng lĩnh quân sự và quý tộc.
 • c. Phân đều cho mọi người.
 • d. Những người thân trong gia đình.

Câu 2: Các quốc gia cổ đại phương Tây tồn tại đến thời gian nào thì bị bộ tộc Giéc - man tràn xuống xâm chiếm ?

 • a. Cuối thể kỉ IV.
 • b. Đầu thế kỉ V.
 • c. Cuối thế kỉ V.
 • d. Đầu thể ki IV.

Câu 3: Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu là:

 • a. địa chủ và nông dân
 • b. chủ nô và nô lệ
 • c. lãnh chúa và nông nô
 • d. tư sản và nông dân

Câu 4: Lãnh địa phong kiến là gì?

 • a. Vùng đất rộng lớn của nông dân
 • b. Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa phong kiến
 • c. Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa và nông nô
 • d. Vùng đất rộng lớn của các tướng lĩnh quân sự

Câu 5: Vương quốc Phơ-răng sau này phái triển thành nước nào?

 • a. Anh.
 • b. Pháp.
 • c. Tây Ban Nha.
 • d. I-ta-li-a

Câu 6: Nước Anh trước đây gọi là Vương quốc gì?

 • a. Ăng-glô Xắc-xông.
 • b. Tây Gốt.
 • c. Đông Gốt.
 • d. Phơ-răng.

Câu 7: Nông nô xuất thân từ tầng lớp nào trong xã hội?

 • a. Nô lệ.
 • b. Nông dân.
 • c. Nô lệ và nông dân.
 • d. Tướng lĩnh quân sự bị thất bại trong chiến tranh.

Câu 8: Lãnh chúa phong kiến được hình thành tư các tầng lớp nào của xã hội?

 • a. Nông dân tự do có nhiều ruộng đất.
 • b.Tướng lĩnh quân sự và quý tộc có nhiều ruộng đất.
 • c. Nô lệ được giải phóng.
 • d. Tất cả các thành phần trên.

Câu 9: Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ những tầng lớp nào?

 • a. Chủ nô Rô-ma
 • b. Quý tộc Rô-ma
 • c. Tướng lĩnh và quý tộc người Giec-man
 • d. Nông dân tự do

Câu 10: Mục đích ra dời của các phường hội, thương hội?

 • a. Cùng nhau sản xuất và buôn bán.
 • b. Cùng nhau trao đổi hàng hóa
 • c. Tổ chức triển lãm giới thiệu hàng hóa của mình.
 • d. Tổ chức các hội chợ trao đổi hàng hóa

Câu 11: Vì sao dẫn đến sự xuất hiện thành thị ở châu Âu thời trung đại?

 • a. Sản xuất bị đình đốn.
 • b. Sự ngăn cản giao lưu buôn bán của các lãnh địa.
 • c. Nghề thủ công phát triển cần phải trao đổi, mua bán.
 • d. Câu b và c đúng.

Câu 12: Quá trình phong kiến hóa ở châu Âu có nội dung gì?

 • a. Hình thành các lãnh địa phong kiến.
 • b. Quý tộc trở thành lãnh chúa
 • c. Nô lệ và nông dân trở thành nông nô
 • d. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 13: Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là:

 • a. Nông dân tự do
 • b. Nô lệ
 • c. Nông nô
 • d. Lãnh chúa

Câu 14: Kinh tế của lãnh địa mang tính chất gì?

 • a. Buôn bán trao đổi với lãnh địa khác
 • b. Tự cung, tự cấp.
 • c. Phụ thuộc vào thành thị.
 • d. Nông dân vừa làm ruộng, vừa làm thêm một nghề thủ công.

Câu 15: Xã hội phong kiến châu Âu hình thành dựa trên cơ sợ của giai cấp nào?

 • a. Tăng lữ quỹ tộc và nông dân.
 • b. Lãnh chúa phong kiến và nông nô.
 • c. Chủ nô và nô lệ.
 • d. Địa chủ và nông dân.

Câu 16: Ý nào sau đây không phản ánh đúng đặc điểm của nông nô?

 • a. Nông nô là lực lượng sản xuất chính trong lãnh địa.
 • b. Nông nô phải nộp cho lãnh chúa 1/2 sản phẩm thu được và nhiều thứ thuế khác.
 • c. Nông nô phải chịu sự đối xử tàn nhẫn của lãnh chúa.
 • d. Cũng giống như nô lệ, nông dân không có quyền xây dựng gia đình riêng.

Câu 17: Đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền ở châu Âu là gì?

 • a. Lãnh địa
 • b. Dân Phường thủ công.
 • c. Làng xã.
 • d. Tỉnh.

Câu 18: Nguyên nhân hình thành các thành thị trung đại ở châu âu?

 • a. Sản xuất bị đình trệ.
 • b. Các lãnh chúa cho xây dựng các thành thị trung đại.
 • c. Sự ngăn cản giao lưu buôn bán của các lãnh địa.
 • d. Nghề thủ công phát triển nảy sinh nhu cầu trao đổi buôn bán.

Câu 19: Lãnh chúa giao cho nông nô sử dụng phần đất đai nào trong lãnh địa

 • a. Đất đai xung quanh lâu dài gồm đất canh tác, đồng cỏ, ao hồ, đầm lầy
 • b. Đất đai xung quanh lâu dài gồm ao hồ, đầm lầy, sông ngòi
 • c. Đất đai xung quanh lâu dài gồm đất canh tác
 • d. Đất đai gồm đồng cỏ, ao hồ, đầm lầy.

Câu 20: Cuối thế kỉ V, xã hội Tây Âu có biến động to lớn gì?

 • a. Dân số gia tăng.
 • b. Sự xâm nhập của người Giéc-man.
 • c. Công cụ sản xuất được cải tiến.
 • d. Kinh tế hàng hóa phát triển.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến châu Âu


 • 64 lượt xem