Trắc nghiệm lịch sử 7 bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 7 bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Sau khi Ngô Quyền mất, tình hình nước ta có chuyển biến như thế nào

 • A. Nhà Đinh lên thay, tiếp tục quá trình xây dựng đất nước
 • B. rơi vào tình trạng hỗn loạn "loạn 12 sứ quân"
 • C. quân Nam Hán đem quân xâm lược trở lại
 • D. Ngô Xương Văn nhường ngôi cho Dương Tam Kha

Câu 2: Tại sao Đinh Bộ Lĩnh thống nhất được đất nước?

 • A. Nhờ sự ủng hộ của nhân dân
 • B. Tài năng của Đinh Bộ Lĩnh
 • C. Sự liên kết với các sứ quân
 • D. Tất cả các câu trên đúng

Câu 3: Vì sao Ngô Quyền không duy trì chính quyền của họ Khúc?

 • A. Chính quyền họ Khúc về danh nghĩa vẫn thuộc nhà Đường.
 • B. Ngô Quyền muốn phát triển đất nước thành một Quốc gia độc lập, thiết lập một chính quyền hoàn toàn của người Việt.
 • C. Ngô Quyền muốn xây dựng một chính quyền cao hơn thời họ Khúc.
 • D. Ngô Quyền không muốn tự nhận mình là tiết độ sứ của chính quyền phương Bắc.

Câu 4: Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân tôn xưng là:

 • A. Vặn Thắng Vương
 • B. Bắc Bình Vương
 • C. Bình Định Vương
 • D. Bố Cái Đại Vương

Câu 5: Đinh Bộ Lĩnh đã liên kết với sứ quân nào?

 • A. Trần Lãm
 • B. Ngô Nhật Khánh
 • C. Nguyễn Thu Tiệp
 • D. Nguyễn Siêu

Câu 6: Nguyên nhân chính dẫn đến nhà Ngô suy yếu.

 • A. quân Nam Hán xâm lược lần 2.
 • B. Chiến tranh nông dân nổ ra ở nhiều nơi.
 • C. Do mâu thuẫn nội bộ.
 • D. Các thế lực cát cứ nổ lên tranh giành quyền lực.

Câu 7: Khi Ngô Quyền mất đã nhường ngôi lại cho ai?

 • A. Ngô Xương Ngập
 • B. Ngô Xương Văn
 • C. Ngô Xương Xí
 • D. Đinh Tiên Hoàng

Câu 8: Đinh Bộ Lĩnh gây dựng căn cứ ở đâu?

 • A. Hoa Lư (Ninh Bình)
 • B. Lam Sơn (Thanh Hóa)
 • C. Triệu Sơn (Thanh Hóa)
 • D. Cẩm Khê (Phú Thọ)

Câu 9: Nguyên nhân nào dẫn tới “Loạn 12 sứ quân”?

 • A. Nhà Nam Hán xúi giục các thổ hào địa phương ở nước ta nổi dậy chống lại chính quyền nhà Ngô.
 • B. Đời sống nhân dân cực khổ nên đã nổi dậy chống lại chính quyền nhà Ngô.
 • C. Chính quyền trung ương nhà Ngô không đủ uy tín và sức mạnh để giữ vững chính quyền và ổn định đất nước.
 • D. Quân Nam Hán chuẩn bị xâm lược nước ta, 12 sứ quân nổi dậy chống lại chiến tranh xâm lược của nhà Hán.

Câu 10: Sau khi đánh tan quân Nam Hán, Ngô Quyền đã có hành động gì?

 • A. cử người sang giảng hòa với nhà Nam Hán
 • B. tiếp tục dẹp loạn 12 sứ quân
 • C. xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa
 • D. lên ngôi vua và dời đô về Hoa Lư

Câu 11: Tình hình đất nước khi Ngô Xương Văn mất như thế nào?

 • A. Đất nước bị chia cắt
 • B. Các tướng lĩnh chiếm cứ các đại phương đánh lẫn nhau
 • C. Nhà Tống lăm le xâm lược
 • D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 12: Đinh Bộ Lĩnh dẹp yên “Loạn 12 sứ quân” vào thời gian nào?

 • A. Năm 966.
 • B. Năm 967.
 • C. Năm 968.
 • D. Năm 969.

Câu 13: Mô hình nhà nước được Ngô Quyền xây dựng sau khi lên ngôi theo thể chế:

 • A. Dân chủ chủ nô
 • B. Quân chủ chuyên chế
 • C. Quân chủ lập hiến
 • D. Cộng hòa quý tộc

Câu 14: Dưới thời của Đinh Bộ Lĩnh, đất nước ta đến năm nào được bình yên trở lại

 • A. Đầu năm 967
 • B. Đầu năm 965
 • C. Cuối năm 965
 • D. Cuối năm 967

Câu 15: Ngô Quyền mất nắm bao nhiêu?

 • A. Năm 944.
 • B. Năm 945.
 • C. Năm 946.
 • D. Năm 947.

Câu 16: Nhận xét nào không đúng khi nói về tổ chức nhà nước thời nhà Ngô?

 • A. thể hiện ý thức độc lập tự chủ
 • B. tổ chức bộ máy nhà nước còn đơn giản, sơ khai
 • C. đặt cơ sở cho sự phát triển của tổ chức bộ máy nhà nước ở giai đoạn sau
 • D. tổ chức bộ máy nhà nước đã cơ bản được tổ chức chặt chẽ, hoàn thiện

Câu 17: Ngôi Quyền đã cử ai làm Thứ sử Châu Hoan (Nghệ An - Hà Tĩnh)?

 • A. Đinh Công Trứ
 • B. Kiều Công Hãn
 • C. Ngô Xương Ngập
 • D. Ngô Xương Văn

Câu 18: Bộ máy nhà nước do Ngô Quyền tổ chức là một nhà nước như thế nào?

 • A. Là một nhà nước đơn giản
 • B. Là một nhà nước phức tạp
 • C. Là một nhà nước rất quy mô
 • D. Là một nhà nước rất hoàn chỉnh

Câu 19: Ý nào sau đây không phải nguyên nhân Đinh Bộ lĩnh dẹp loạn được 12 sứ quân?

 • A. Đinh Bộ Lĩnh là người có tài.
 • B. Được nhân dân tin tưởng, ủng hộ.
 • C. Có sự giúp đỡ của nghĩa quân Trần Lãm, Phạm Văn Hổ.
 • D. Được nhà Tống giúp đỡ.

Câu 20: Hành động nào sau đây của Ngô Quyền không thể hiện được ý thức xây dựng quốc gia độc lập tự chủ?

 • A. lên ngôi vua, chọn Cổ Loa làm kinh đô
 • B. bãi bỏ chức Tiết độ sứ, thiết lập một triều đình mới ở trung ương
 • C. Quy định lại các lễ nghi trong triều, trang phục của quan lại cao cấp
 • D. chủ động thiết lập quan hệ bang giao với nhà Nam Hán
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập


 • 169 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021