Giải câu 5 trang 54 toán VNEN 4 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 54 toán VNEN 4 tập 1

Tính:

a. a + b x c với a = 3, b = 5, c = 7

b. a - b : c với a = 40, b = 60, c = 6

c. a x b : c với a = 18, b = 6, c = 3

Bài làm:

a. a + b x c với a = 3, b = 5, c = 7

=> a + b x c = 3 + 5 x 7 = 3 + 35 = 38

b. a - b : c với a = 40, b = 60, c = 6

=> a - b : c = 40 - 60 : 6 = 40 - 10 = 30

c. a x b : c với a = 18, b = 6, c = 3

=> a x b : c = 18 x 6 : 3 = 108 : 3 = 36

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021