Nếu là bạn Hà và bạn An, em sẽ làm gì trong 2 tình huống dưới đây? Vì sao? Hãy trao đổi trong nhóm và đóng vai thể hiện cách xử lí tình huống đã chọn?

  • 1 Đánh giá

2. Xử lí tình huống:

• Nếu là bạn Hà và bạn An, em sẽ làm gì trong 2 tình huống dưới đây? Vì sao?

• Hãy trao đổi trong nhóm và đóng vai thể hiện cách xử lí tình huống đã chọn?

• Em hãy viết cam kết và cùng gia đình thực hiện để giữ nhà ở sạch và an toàn?

Bài làm:

• Nếu là bạn Hà và bạn An, em sẽ làm trong 2 tình huống là:

- Tình huống 1: Em sẽ quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ và sắp xếp đồ ngắn nắp, gọn gàng.

- Tình huống 2: Em sẽ đưa em bé đi bệnh viện để cấp cứu kịp thời.

• Hãy trao đổi trong nhóm và đóng vai thể hiện cách xử lí tình huống đã chọn.

• Viết cam kết và cùng gia đình thực hiện để giữ nhà ở sạch và an toàn:

PHÒNG GD&ĐT ................ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ......................... Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

........., ngày ... tháng ... năm .....

BẢN CAM KẾT

Họ và tên học sinh:……………………..……Lớp:……Trường ...................

Họ và tên cha/ mẹ học sinh:………………………………………………….

Trường .........................tổ chức cho các em học sinh và cha mẹ học sinh ký cam kết thực hiện giữ nhà ở sạch vè an toàn gồm những nội dung sau:

1. Luôn giữ gìn vệ sinh môi trường sống xung quanh.

2. Lau dọn nhà cửa sạch sẽ.

3. Quét dọn nhà thường xuyên.

4. Giữ nhà luôn gọn gàng, ngắn nắp.

Trên đây là bản cam kết giữa học sinh và cha mẹ học sinh với nhà trường về việc thực hiện giữ nhà ở sạch vè an toàn .

Học sinh Cha mẹ học sinh HIỆU TRƯỞNG

(Ký, họ và tên) (Ký, họ và tên) (Ký, họ và tên)

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tự nhiên xã hội 2 cánh diều