Giải tiếng toán1 tập 1 phát triển năng lực

Dưới đây là toàn bộ bài giải sách toán 1 tập 1 sách phát triển năng lực của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Phát triển năng lực toán 1 tập 1 KhoaHoc

Giải toán 1 bài: Đếm đến 10

Giải toán 1 bài: Số 1, số 2, số 3

Giải toán 1 bài: Số 4, số 5

Giải toán 1 bài: Số 6, số 7

Giải toán 1 bài: Số 8, số 9

Giải toán 1 bài: Số 0

Giải toán 1 bài: Số 10

Giải toán 1 bài: Ôn tập 1

Giải toán 1 bài: Số lượng bằng nhau

Giải toán 1 bài: Nhiều hơn, ít hơn

Giải toán 1 bài: Lớn hơn, bé hơn. Dấu >, <

Giải toán 1 bài: Sắp thứ tự các số trong phạm vi 10

Giải toán 1 bài: Ôn tập 2

Giải toán 1 bài: Ôn tập chung trang 36

Giải toán 1 bài: Gộp lại, thêm vào. Cộng

Giải toán 1 bài: Phép cộng. Dấu +, dấu =

Giải toán 1 bài: Cộng trong phạm vi 3

Giải toán 1 bài: Cộng trong phạm vi 6

Giải toán 1 bài: Cộng bằng cách đếm tiếp

Giải toán 1 bài: Cộng trong phạm vi 9

Giải toán 1 bài: Cộng trong phạm vi 10

Giải toán 1 bài: Cộng ba số

Giải toán 1 bài: Ôn tập 3

Giải toán 1 bài: Bớt đi. Phép trừ, dấu -

Giải toán 1 bài: Trừ bằng cách đếm lùi

Giải toán 1 bài: Trừ trong phạm vi 5

Giải toán 1 bài: Trừ trong phạm vi 8

Giải toán 1 bài: Trừ trong phạm vi 10

Giải toán 1 bài: Ôn tập 4

Giải toán 1 bài: Ôn tập chung trang 80

Giải toán 1 bài: Đếm đến 20

Giải toán 1 bài: Chục và đơn vị

Giải toán 1 bài: So sánh các số trong phạm vi 20

Giải toán 1 bài: Ôn tập 5

Giải toán 1 bài: Phép tính cộng dạng 10+3

Giải toán 1 bài: Phép tính cộng dạng 14 + 3

Giải toán 1 bài: Phép tính trừ dạng 17 - 3

Giải toán 1 bài: Ôn tập 6

Giải toán 1 bài: Ôn tập chung

Giải toán 1 bài: Ôn tập học kì 1

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 1 mới