Các câu sau vi phạm phương châm về lượng như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1 (Trang 10 – SGK) Các câu sau vi phạm phương châm về lượng như thế nào?
a. Trâu là một loài gia súc nuôi ở nhà.
b. Én là một loài chim có hai cánh.

Bài làm:

a. Trâu là một loài gia súc lớn được nuôi ở nhà. Vì vậy câu này thừa cụm từ “nuôi ở nhà” bởi vì từ “gia súc” đã hàm chứa “thú nuôi trong nhà”.

b. Én là một loài chim có hai cánh. Câu này thừa cụm từ “có hai cánh” vì tất cả các loài chim đều có hai cánh.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021