Cách làm câu số 3, 5, 10 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 28

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Cách làm câu số 3, 5, 10

Câu 3: Chọn B.

Câu 5: Chọn D.

- Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thì :

nHCOOC2H5 = nAg/2 = 0,1 mol

- Khi cho m gam X tác dụng với NaOH dư thì :

nCH3COOCH3 = nCH3OH = (nancol – 46nC2H5OH)/32 = 0,15 mol

=>mX = 74 (nHCOOC2H5 + nCH3COOCH3) = 18,5(g)

Câu 10: Chọn D.

Ta có khối lượng dung dịch tăng

Mdd tăng = 65nZn (pư với Fe3+) + nZn( pư với Fe2+) .(mZn – mFe)

=>nZn (pư với Fe2+) = 0,2 mol

Tổng khối lượng của Zn pư: nZn (pư) = nZn (pư với Fe3+) + nZn( pư với Fe2+) = 0,12 + 0,2 = 0,32

=>mZn = 20,8 (g)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021