Câu hỏi giữa bài phần đọc hiểu bài: Ca dao Việt Nam

  • 2 Đánh giá

2. Đọc hiểu

* Câu hỏi giữa bài:

  • Hãy chú ý đến thể thơ, vần nhip, được sử dụng trong ba bài ca dao.
  • Ba bài ca dao trên sử dụng biện pháp tu từ nào?

Bài làm:

Thể thơ: Lục bát

Nhịp thơ: 2/2/2, 2/2/2/2

Vần:

  • Chữ thứ 6 câu 6 vần với chữ thứ 6 câu 8
  • Chữ thứ 8 câu 8 vần thứ 6 câucâu 6

Biện pháp tu từ so sánh đều được sử trong cả 3 bài

  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021