Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn Địa năm 2017 Đề số 19

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu 1 - A

Câu 11 - A

Câu 21 - C

Câu 31 - D

Câu 2 - D

Câu 12 - D

Câu 22 - D

Câu 32 - C

Câu 3 - C

Câu 13 - C

Câu 23 - C

Câu 33 - C

Câu 4 - B

Câu 14 - B

Câu 24 - C

Câu 34 - C

Câu 5 - C

Câu 15 - A

Câu 25 - B

Câu 35 - B

Câu 6 - D

Câu 16 - D

Câu 26 - B

Câu 36 - C

Câu 7 - A

Câu 17 - B

Câu 27 - A

Câu 37 - B

Câu 8 - A

Câu 18 - D

Câu 28 - A

Câu 38 - A

Câu 9 - B

Câu 19 - B

Câu 29 - C

Câu 39 - C

Câu 10 - B

Câu 20 - D

Câu 30 - B

Câu 40 - D

Đáp án chi tiết

Câu 34: Đáp án C. Biểu đồ hình tròn bán kính tăng dần.

Bài yêu cầu vẽ biểu đồ về sự thay đổi quy mô và cơ cấu => Hoặc là biểu đồ miền hoặc là biểu đồ trọn. Tuy nhiên, căn cứ vào bảng số liệu chỉ có hai năm => Biểu đồ tròn. Và quy mô hai năm khác nhau, năm sau lớn hơn năm trước => có bán kinh tăng dần.

Để vẽ được biểu đồ, yêu cầu bạn phải xử lí bảng số liệu sang đơn vị %

Câu 35: Đáp án B. Biểu đồ đường

Bài yêu cầu vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng => Chắc chắn bạn phải vẽ biểu đồ đường.

Nếu muốn vẽ biểu đồ đường, bạn chỉ cần xử lí bảng số liệu sang đơn vị % bằng công thức

Tốc độ tăng trưởng = (giá trị năm sau : giá trị năm gốc) x 100%

Câu 37: Đáp án B. Biểu đồ đường

Bạn làm các bước tương tự như với câu 35

Câu 38: Đáp án A. Biều đồ cột

Để so sánh lượng than, dầu thô và điện thì yêu cầu bạn phải so sánh bảng số liệu thực. Tuy nhiên, ở đây có hai đơn vị khác nhau là triểu tấn và tỉ Kwh. Do đó bạn phải chọn biểu đồ cột. Tuy nhiên, biểu đồ cột gồm có hai trục đứng với hai đơn vị khác nhau. Một trục là triệu tấn và một trục là tỉ Kwh.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021