Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn Sử kì thi THPT 2017 Đề số 20

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu 1 - D

Câu 11 - D

Câu 21 - B

Câu 31 - C

Câu 2 - C

Câu 12 - C

Câu 22 - C

Câu 32 - C

Câu 3 - D

Câu 13 - A

Câu 23 - B

Câu 33 - A

Câu 4 - C

Câu 14 - C

Câu 24 - D

Câu 34 - D

Câu 5 - A

Câu 15 - C

Câu 25 - C

Câu 35 - A

Câu 6 - D

Câu 16 - C

Câu 26 - A

Câu 36 - C

Câu 7 - C

Câu 17 - C

Câu 27 - C

Câu 37 - D

Câu 8 - B

Câu 18 - B

Câu 28 - A

Câu 38 - C

Câu 9 - A

Câu 19 - B

Câu 29 - C

Câu 39 - B

Câu 10 - C

Câu 20 - A

Câu 30 - B

Câu 40 - C

  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021