Đề 12: Luyện thi THPTQG môn Sử năm 2018

 • 1 Đánh giá

Đề 12: Luyện thi THPTQG môn Sử năm 2018. Đề gồm 40 câu hỏi, các em học sinh làm trong thời gian 50 phút. Khi làm xong, các em sẽ biết số điểm của mình và đáp án các câu hỏi. Hãy nhấn chữ bắt đầu ở phía dưới.

Câu 1. Ngoài việc giúp các nước Tây Âu phục hồi nền kinh tế, Kế hoạch Mácsan của Mĩ (1947) còn nhằm tập hợp các nước Tây Âu vào

 • A. liên minh kinh tế đối lập với các nước xã hội chủ nghĩa.
 • B. liên minh quân sự chống Liên Xô và các nước Đông Âu.
 • C. liên minh chính trị chống Liên Xô và các nước Đông Âu.
 • D. tổ chức chính trị-quân sự chống lại phe xã hội chủ nghĩa.

Câu 2. Thực tiễn lịch sử nào là yếu tố quyết định Việt Nam phải tiến hành sự nghiệp đổi mới đất nước (từ năm 1986)?

 • A. Các nước công nghiệp mới đạt nhiều thành tựu sau cải cách.
 • B. Xu thế quốc tế hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ trên thế giới.
 • C. Cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội ở Việt Nam diễn ra trầm trọng.
 • D. Liên Xô và các nước Đông Âu tiến hành công cuộc cải tổ, cải cách.

Câu 3. Những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga thực hiện chính sách đối ngoại ngả về phương Tây với hi vọng

 • A. thành lập một liên minh chính trị ở châu Âu.
 • B. xây dựng một liên minh kinh tế lớn ở châu Âu.
 • C. nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ về kinh tế.
 • D. tăng cường hợp tác khoa học-kĩ thuật với các nước châu Âu.

Câu 4. Thắng lợi nào của quân dân ta ở miền Nam đã buộc Mĩ phải tuyên bố "Mĩ hóa" trở lại chiến tranh xâm lược Việt Nam?

 • A. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
 • B. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972.
 • C. Trận "Điện Biên Phủ trên không" năm 1972.
 • D. Chiến dịch Đường 14-Phước Long cuối năm 1974 đầu năm 1975.

Câu 5. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) đề ra nhiệm vụ lập chính phủ

 • A. nhân dân.
 • B. công nông.
 • C. công nông binh.
 • D. dân chủ cộng hòa.

Câu 6. Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo trình tự thời gian.

(1) Mặt trận Việt Minh được thành lập.

(2) Sự ra đời của Khu giải phóng Việt Bắc.

(3) Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kì được triệu tập.

 • A. (1), (3), (2).
 • B. (3), (1), (2).
 • C. (2), (3), (1).
 • D. (1), (2), (3).

Câu 7. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, những thế lực ngoại xâm nào có mặt ở Việt Nam từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc?

 • A. Phát xít Nhật, đế quốc Mĩ.
 • B. Đế quốc Anh, phát xít Nhật.
 • C. Thực dân Pháp, phát xít Nhật.
 • D. Phát xít Nhật, Trung Hoa Dân quốc.

Câu 8. Nha Bình dân học vụ được thành lập theo Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (8-9-1945) là cơ quan chuyên trách về

 • A. xóa nạn mù chữ.
 • B. bổ túc văn hóa.
 • C. chống nạn thất học.
 • D. giáo dục phổ thông.

Câu 9. Hội nghị nào của Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập mặt trận thống nhất dân tộc đầu tiên của riêng Việt Nam?

 • A. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (7-1936).
 • B. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (3-1938).
 • C. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (11-1939).
 • D. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5-1941).

Câu 10. Bản chỉ thị "Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" (12-3-1945) của Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là

 • A. phát xít Nhật.
 • B. thực dân Pháp.
 • C. phát xít Nhật và thực dân Pháp.
 • D. thực dân Pháp và tay sai.

Câu 11: Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại (từ những năm 40 của thế kỉ XX) diễn ra theo trình tự nào?

 • A. Kĩ thuật - khoa học - sản xuất
 • B. Sản xuất - kĩ thuật - khoa học
 • C. Khoa học - kĩ thuật - sản xuất
 • D. Sản xuất - khoa học - kĩ thuật

Câu 12: Giành chính quyền sớm nhất trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 là những tỉnh:

 • A. Hải Dương, Hà Tình, Quảng Nam, Hà nội
 • B. Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Quảng Nam
 • C. Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa
 • D. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam

Câu 13: Trong hiệp định Pari 1973 về chấp dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam, điều khoản nào có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của cách mạng miền Nam Việt Nam

 • A. Các bên thừa nhận thực tế miền Nam Việt nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát và lực lượng chính trị
 • B. Nhân dân miền Nam Việt nam tự quyết định tương lai chính trị trị của họ thông qua cuộc Tổng tuyển cử tự do không có sự can thiệp của nước ngoài
 • C. Hai bên ngừng bắn ở miền Nam vào ngày 27/1/1973 và Hoa Kì cam kết chấp dứt mọi hoạt động quân sự chống miền Bắc Việt Nam
 • D. Hoa Kì rút hết quân đội của mình và quân các nước đồng minh, hủy bỏ các căn cứ quân sự, cam kết không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam.

Câu 14: Nhiệm vụ Chiến lược được xác định trong Luận cương Chín trị (10/1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương là:

 • A. Đánh đổ đế quốc, đánh đổ phong kiến
 • B. Đánh đổ phong kiến và đánh đổ đế quốc
 • C. Đánh đủ giai cấp địa chủ phong kiến đem lại ruộng đất cho dân cày
 • D. Thực hiện đoàn kết quốc tế, thực hiện chuyên chính vô sản

Câu 15: Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 2 ở Đông Dương trong hoàn cảnh

 • A. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, nước Pháp bị thiệt hại nặng nề
 • B. Chiến tranh thế giới thứ nhất bắt đầu
 • C. Sau khi cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất kết thúc
 • D. Chiến tranh thế giới thứ nhất đang trong giai đoạn quyết liệt

Câu 16. Hình thức đấu tranh nào dưới đây không được sử dụng trong phong trào dân chủ 1936-1939

 • A. Đấu tranh nghị trường
 • B. Mit tinh, đưa dân nguyện
 • C. Đấu tranh báo chí
 • D. Đấu tranh vũ trang

Câu 17. Đảng ta đã quyết định phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp quay trở lại xâm lược ngay sau khi

 • A. Thực dân Pháp cho đánh úp trụ dở Uỷ ban nhân dân Nam Bộ (23/9/1945)
 • B. Thời gian hai bên ngừng bắn giữa ta và Pháp theo Hiệp định Sơ bộ (6/3/1954)
 • C. Thực dân Pháp đánh chiếm Hải Phòng Lạng Sơn (11/1946)
 • D. Thực dân Pháp gửi tối hậu thư đòi chính phủ giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu (18/12/1946)

Câu 18. Chiến lược và sách lược của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam được thể hiện đầu tiên trong tác phẩm

 • A. Đường Cách mệnh
 • B. Chính cương vắn tắt, sách lược văn tắt
 • C. Bản án chế độ thực dân Pháp
 • D. Luận cương chiến tranh

Câu 19. Toàn cầu hoá là thời cơ với các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng bởi lý do nào sau đây

 • A. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế
 • B. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia
 • C. Sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn
 • D. Thúc đẩy và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn

Câu 20: Để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác Mĩ đã sử dụng khẩu hiệu gì?

 • A. "Mĩ là siêu cường duy nhất đóng vai trò lãnh đạo thế giới"
 • B. “Cam kết và mở rộng”
 • C. “Thế giới phải luôn công bằng”
 • D. “Thúc đẩy dân chủ”

Câu 21: Tháng 7/1954, Hiệp định Giơnevơ được kí kết, công nhận độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia nào?

 • A. Việt Nam
 • B. Lào
 • C. Campuchia
 • D. Việt Nam, Lào, Campuchia

Câu 22: Quốc gia đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo vào năm 1957 là:

 • A. Mĩ
 • B. Anh
 • C. Liên Xô
 • D. Nhật Bản

Câu 23: Trong những năm 1946 -1949 ở Trung quốc diễn ra sự kiện gì?

 • A. Cách mạng văn hóa
 • B. Quốc Cộng hợp tác chống phát xít Nhật
 • C. Cách mạng Trung Quốc thắng lợi
 • D. Nội chiến giữa Đảng Cộng sản và Quốc dân đảng

Câu 24: Tổng thống đầu tiên của Liên bang Nga là:

 • A. V.Putin
 • B. D.Medvedev
 • C. M.Goocbachop
 • D. B.Yeltsin

Câu 25: Luận cương chính trị của Đảng (10/1930) đã xác định động lực cách mạng là

 • A. công nhân, phú nông.
 • B. công nhân, nông dân.
 • C. công nhân, tiểu tư sản.
 • D. công nhân, tư sản dân tộc.

Câu 26: "Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc..." là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong

 • A. Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945).
 • B. Lời kêu gọi chống Mĩ cứu nước (1966).
 • C. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (1946).
 • D. Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ hai của Đảng (1951).

Câu 27: Chủ trương của Đảng ta đối với vấn đề thù trong giặc ngoài từ tháng 9/1945 đến trước 19/12/1946 được đánh giá là

 • A. cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược.
 • B. cứng rắn về nguyên tắc và sách lược.
 • C. cứng rắn về sách lược, mềm dẻo về nguyên tắc.
 • D. vừa cứng rắn, vừa mềm dẻo về nguyên tắc và sách lược.

Câu 28: Chủ trương đổi mới của Đại hội Đảng lần VI là gì?

 • A. Phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường.
 • B. Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước.
 • C. Thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
 • D. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ.

Câu 29: Nguyên nhân quyết định Đảng ta đề ra đường lối đổi mới năm 1986 là do:

 • A. cuộc khủng hoảng ở Liên Xô ngày càng trầm trọng.
 • B. tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa.
 • C. thành công của công cuộc cải cách – mở cửa ở Trung Quốc.
 • D. Việt Nam lâm vào cuộc khủng hoảng toan diện về kinh tế - xã hội.

Câu 30. Cuộc hành quân mang tên "Ánh sáng sao" nhằm thí điểm cho "Chiến tranh cục bộ'' của Mĩ diễn ra ở

 • A. Núi Thành.
 • B. Chu Lai.
 • C. Vạn Tường.
 • D. Ba Gia.

Câu 31. Đâu không phải là ý nghĩa thắng lợi của cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954?

 • A. Đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava của Pháp - Mĩ
 • B. Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của Pháp.
 • C. Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương
 • D. Làm thất bại hoàn toàn kế hoạch Rơve

Câu 32. Hãy kể tên hai chính đảng ở Việt Nam là tay sai của quân Trung Hoa dân quốc?

 • A. Đại Việt, Việt Quốc.
 • B. Việt Quốc, Việt Cách
 • C. Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội, Phục Việt.
 • D. Thanh Niên Cao Vọng, Tân Việt

Câu 33. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đã dẫn đến sự phân hóa trong xã hội Việt Nam như thế nào?

 • A. Giai cấp địa chủ, nông dân, công nhân, tầng lớp tư sản dân tộc, tiểu tư sản.
 • B. Giai cấp địa chủ phong kiến, nông dân, công nhân, tư sản, tiểu tư sản.
 • C. Giai cấp địa chủ, nông dân, công nhân, tầng lớp tư sản mại bản, tư sản dân tộc.
 • D. Giai cấp địa chủ, nông dân, công nhân, tư sản.

Câu 34. Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là?

 • A. Ngày 6/1/1946
 • B. Ngày 2/3/1946.
 • C. Ngày 2/9/1945.
 • D. Ngày 8/9/1945.

Câu 35. Mục tiêu của phong trào đấu tranh yêu nước dân chủ công khai 1919 - 1926 là

 • A. đòi quyền tự do dân chủ.
 • B. bênh vực quyền lợi cho giai cấp tư sản.
 • C. ra những tờ báo tiến bộ như Chuông Rè, An Nam trẻ, người nhà quê.
 • D. chống sưu cao, thuế nặng.

Câu 36. Ở Liên Xô từ năm 1923 đến 1924, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã viết bài cho báo nào?

 • A. Báo nhân dân, báo sự thật.
 • B. Đời sống công nhân.
 • C. Tạp chí thư tín Quốc tế, báo Sự thật.
 • D. Đời sống công nhân, tạp chí thư tín quốc tế.

Câu 37. Ai là Chủ tịch nước trong Chính phủ liên hiệp kháng chiến?

 • A. Nguyễn Hải Thần.
 • B. Huỳnh Thúc Kháng.
 • C. Hồ Chí Minh.
 • D. Tôn Đức Thắng.

Câu 38. Ý nào dưới đây không phản ánh đúng xu thế của thế giới sau khi "chiến tranh lạnh" chấm dứt?

 • A. Trật tự thế giới đang hình thành theo xu hướng "đa cực" với sự vươn lên mạnh mẽ của Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga.
 • B. Các quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế.
 • C. Trật tự thế giới mới được hình thành theo xu hướng "đơn cực" do Mĩ đứng đầu.
 • D. Hòa bình thế giới được củng cố nhưng nhiều khu vực không ổn định, thường xuyên xảy ra nội chiến, xung đột quân sự.

Câu 39. Trong "Chiến tranh cục bộ" lực lượng quân lúc cao nhất là

 • A. gần 1,5 triệu quân.
 • B. 98 vạn quân.
 • C. 72 vạn quân.
 • D. 1 triệu quân

Câu 40. Chiến thắng Việt Bắc năm 1947 của quân dân Việt Nam đã buộc thực dân Pháp phải chuyển từ chiến lược đánh nhanh thắng nhanh sang

 • A. phòng ngự.
 • B. đánh phân tán.
 • C. đánh tiêu hao.
 • D. đánh lâu dài.
Xem đáp án
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021