Giải bài 33B: Ai cũng cần làm việc

  • 1 Đánh giá

Giải bài 33B: Ai cũng cần làm việc - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 141. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Giải câu đố:

Ai người bóp nát quả cam

Hờn vua đã chẳng cho bàn việc quân

Phá cường địch, báo hoàng ân

Dựng nên cờ nghĩa xá thân diệt thù.

(Là ai?)

=> Xem hướng dẫn giải

2. Dựa vào nội dung câu chuyện Bóp nát quả cam, chọn câu phù hợp với mỗi tranh:

a. Trần Quốc Toản quyết đợi gặp Vua để nói "xin đánh”.

b. Thấy giặc Nguyên ngang ngược, Quốc Toản vô cùng căm giận.

c. Trần Quốc Toản bóp nát quả cam lúc nào không biết.

d. Vua ban cho Quốc Toản quả cam quý.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Dựa vào tranh và lời gợi ý, kể lại từng đoạn câu chuyện Bóp nát quả cam

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Tìm từ ngữ chỉ nghề nghiệp của người trong mỗi tranh

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm thêm những từ ngữ khác chỉ nghề nghiệp mà em biết

M. Thợ may

=> Xem hướng dẫn giải

4. Thảo luận, chọn tiếng trong ngoặc để điền vào chỗ trống

a.

(sen, xen): hoa ....., ...... kẽ,

(sưa, xưa): ngày ......, say .....

(sử, xử): Cư ...., lịch ......

b.

(kín, kiến): con ..., .... mít

(chín, chiến): cơm ..., ... đấu

(tim, tiêm): kim ..., trái ...

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021